Utilizatori
Administrare
Informații post
Romana
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Departament CONTABILITATE, FINANŢE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ
Poziția în statul de funcții 5
Funcție Profesor universitar
Disciplinele din planul de învățământ Contabilitate financiară / Contabilitate financiară fundamentală, Contabilitate financiară, Raportare si analiză financiară
Domeniu stiintific Contabilitate
Descriere post Prof. univ poz. 5: Postul conţine o normă universitară de 40 ore / săptămână cu o normă didactică de 9,92 ore convenţionale, din care: 5,14 ore predare curs şi 4,78 ore de lucrări practice cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: • Contabilitate financiară / Contabilitate financiară fundamentală efectuată în semestrul I cu studenţii din anul II de la programul de studii de licenţă MNG şi FB - 3 ore curs semestrul I; • Contabilitate financiară efectuată în semestrul I cu studenţii din anul II al programului de studii de licenţă AI, EGCE şi AF - 7 ore seminar efectuate în semestrul I cu 3 formaţii de lucru; • Raportare şi analiză financiară, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul II de la programul de master AAF - 2 ore curs semestrul II.
Atributiile/activitatile aferente Activităţi de predare Activităţi de seminar / proiecte de an / lucrări de laborator / lucrări practice Activităţi de evaluare Alte activităţi: Coordonarea lucrărilor de licenţă / disertaţie Activitate practică şi practică pedagogică Consultaţii Participare în comisie examen de absolvire Participare în comisii de admitere Participare la programe internaţionale Coordonare cercuri ştiinţifice studenţeşti Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului Activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică, activităţi de proiectare, de creaţie potrivit specificului Activităţi administrative
Salariul minim de incadrare 3066 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2015-04-28
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2015-05-05 2015-06-12
Data susținerii prelegerii 0000-00-00
Ora susținerii prelegerii 00:00:00
Locul susținerii prelegerii Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Perioadă susținere a probelor de concurs
Început Sfârșit
2015-06-29 2015-07-02
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-07-03 2015-07-03
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-07-06 2015-07-10
Tematica probelor de concurs CONTABILITATE FINANCIARĂ/CONTABILITATE FINANCIARĂ FUNDAMENTALĂ: Orga nizarea contabilităţii financiare în România; Organizarea contabilităţii elementelor de capital, de active imobilizate, de active circulante; Organizarea contabilităţii decontărilor cu terţii; Contabilitatea trezoreriei entităţii economice; Contabilitatea elementelor de cheltuieli şi venituri; Raportările financiare anuale: Recunoaşterea şi evaluarea elementelor patrimoniale în situaţiile financiare anuale (evaluarea distinctă a elementelor de active, datorii, capital propriu, cheltuieli şi venituri); Analiza financiară pe baza situaţiilor financiare anuale ale întreprinderii – Analiza şi evaluarea poziţiei financiare şi performanţei financiare a întreprinderii; BIBLIOGRAFIE: ORDIN Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 ‐ Partea I pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate;Hlaciuc E., Mihalciuc, C., Organizarea contabilităţii financiare a entităţilor economice, Abordări teoretice şi aplicative în conformotate cu prevederile OMFP 2374/2007 şi Standardele Internaţionale de contabilitate, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2008; Hlaciuc Elena, ş.a., Aspecte practice privind contabilitatea financiară a entităţilor economice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007; Mateş, D., Matiş, D., Cotleţ, D., (coordonatori), Contabilitatea financiară a entităţilor economice, Editura Mirton, Timişoara, 2006; Matiş, D., Pop, A., Contabilitate financiară, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2007; Mihalciuc, C., C., Valorificarea informaţiei financiar-contabile în diagnosticul întreprinderii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2009; Paliu Popa L., Ecobici, N., Contabilitate financiară aplicată – Ghid contabil 2010, Editura Universitaria, Bucureşti, 2010; Pântea, I.P., Bodea, Gh., Contabilitatea financiară românească conformă cu directivele europene, Ed. Intelcredo, Deva, 2010; Possler L., Contabilitatea întreprinderii, îndrumar practic actualizat şi completat, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna", Constanţa, 2008; *** Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în M. Of. Nr. 48 din 14 ianuarie 2005; ORDIN Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 ‐ Partea I pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate *** Standardele Internaţionale de Raportare Financiară IFRS, Editura CECCAR, Bucureşti, 2013. RAPORTARE ŞI ANALIZĂ FINANCIARĂ Cadrul contabil general naţional şi internaţional; Principalele categorii de entităţi raportoare; Elaborarea raportărilor financiare anuale şi importanţa inormaţiilor furnizate în comunicarea economico-financiară; Analiza poziţiei financiare prin intermediul bilanţului contabil; Analiza performanţei cu ajutorul contului de profit şi pierdere; Importanţa Notelor explicative la situaţiile financiare anuale în analiza financiară; Analiza fluxurilor de trezorerie cu ajutorul Tabloului fluxurilor de trezorerie; Analiza variaţiei valorii capitalului propriu prin intermediul Situaţiei modificărilor capitalului propriu; Imporntanţa analizei financiare în fundamentarea deciziilor la nivel de entitate economică. BIBLIOGRAFIE: Berheci M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: Teorie , analize, studii de caz, Editura CECCAR, Bucureşti, 2010; Horomnea E., Berheci M.,Normalizare şi armonizare în contabilitatea românească, Editura Sedcom Libris,Iaşi 2004; Ionescu C., Informarea financiară în contextul internaţionalizării contabilităţii, Editura Economică, Bucureşti, 2003; Malciu L., Feleagă N., Reformă după reformă: Contabilitatea din România în faţă unei noi provocări, vol. I, eseuri şi analiza standardelor IAS/IFRS,Editura Economică, Bucureşti, 2005;Mironiuc M., Analiză economico-financiară. Elemente teoretico-metodologice şi aplicaţii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006; Petrescu S., Analiză şi diagnostic financiar-contabil. Ghid teoretico-aplicativ, Editura CECCAR, Bucureşti, 2006; Tabără, N., Horomnea, E., Toma, C., Analiza contabil- financiară. Metode şi tehnici de valorificare a informaţiei contabil-financiare în procesul decizional, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2001; Berheci M., Obiectivele situaţiilor financiare, limitele şi căile de îmbunătăţire a conţinutului acestora, Analele ştiinţifice ale Universităţii Al.I.Cuza Iaşi, 2005/2006; Negrescu, M.D. Informaţia financiară- suport în luarea deciziilor, Revista Contabilitate şi Informatică de gestiune, nr. 9/2005, ASE, Bucureşti;Răileanu V., Impactul managementului rezultatelor asupra raportării financiare, în lucrarea: Profesia contabilă şi globalizarea, Congresul al XVI-lea al Profesiei contabile din România, editura CECCAR, Bucureşti, 2006; ORDIN Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 ‐ Partea I pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate; Standardele Internaţionale de Raportare Financiară IFRS, Editura CECCAR, Bucureşti, 2013.
Descrierea procedurii de concurs http://www.usv.ro/calitate/regulamente_usv.php R 14 Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante
Lista documente Dosarul de concurs al unui candidat trebuie să conţină, cel puţin, următoarele documente: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de canditat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar – după modelul anexat. 2. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor; 3. Curriculum vitae al candidatului, în format tipărit şi în format electronic, care trebuie să includă: a) Informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; b) Informaţii despre experienţa profesională şi locuri de muncă relevante; c)Informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; d)Informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştre a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului. 4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic, care va fi structurată astfel: Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de art.15 din Hotărârea nr.457/2011, modificată; b) Teza sau tezele de doctorat; c) Brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; d) Cărţi şi capitole în cărţi; e) Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; f) Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; g) Alte lucrări şi contribuţi ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice. h) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. i) Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. j) În cazul domeniilor ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I pot proveni şi din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs. 5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat, împreună cu documentele deveditoare privind toate rezultatele și informațiile introduse de candidat în fișă. Modelul fișei de verificare va respecta modelul din standardul național aferent domeniului științific al postului. 6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copie legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 8. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitae; 9. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; 10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 11. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui. 12. Adeverinţă medicală eliberată de Medicina Muncii, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 13. Cazier judiciar, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 14. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; 15. Formatul electronic pentru Curriculum vitae, Lista de lucrări şi Fişa de verificare nu trebuie să depăşească 3Mb pentru a putea fi încărcate pe macheta M.E.N. 16. Document din care să reiasă adresa / adresele de contat poştal, e-mail şi telefonul / telefoanele la care poate fi contactat; 17. Opis cu toate documentele depuse la dosar; 18. Opis cu toate documentele electronice depuse la dosar 19. Declaraţie privind conformitatea conţinutului formatului electronic cu documentele depuse.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania
Comisie :
Renunță
Engleza
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Departament CONTABILITATE, FINANŢE ŞI INFORMATICĂ ECONOMICĂ
Poziția în statul de funcții 5
Funcție Profesor universitar
Disciplinele din planul de învățământ Financial Accounting / Fundamental Financial Accounting, Financial Accounting, Reporting and Financial Analysis
Domeniu stiintific Contabilitate
Descriere post The job contains a university norm of 40 hours / week with a teaching norm of 9,92 conventional hours, of which 5.14 hours of teaching and 4.78 hours of practical work with the following half-yearly distributionon subjects: • Financial Accounting / Fundamental Financial Accounting, undertaken in the first semester of the second year students from the Undergraduate programmes: Management; Finances and Banking with 3 hours for course tutorial in first semester; Financial Accounting, undertaken in the first semester of the second year students from the Undergraduate programmes: AI, EGCE / AF with 7 hour seminar practical applications performed in the first semester with one working group at International Affair, Economics and Economical Communication and Business Administration. Reporting and Financial Analysis undertaken in the first semester of the second year students from the Undergraduate programme AAF, with 2 hour courses and 2 hour for practical activities.
Atributiile/activitatile aferente Teaching activities Seminars / Evaluation activities Other activities: Coordination of bachelor’s degree, dissertation thesis Practice and teaching practice Consutations Programme for students Participation in the committee of graduation exams Participation in the committees of admission Participation in international programs Coordination students’ scientific enquiries Scientific and methodological training activities and other activities in the interest of education Scientific research, technological development, design activities, creation according to the specific Administrative activities
Salariul minim de incadrare 3066 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2015-04-28
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2015-05-05 2015-06-12
Data susținerii prelegerii 0000-00-00
Ora susținerii prelegerii 00:00:00
Locul susținerii prelegerii Ştefan cel Mare University of Suceava
Perioadă susținere a probelor de concurs
Început Sfârșit
2015-06-29 2015-07-02
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-07-03 2015-07-03
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-07-06 2015-07-10
Tematica probelor de concurs FINANCIAL ACCOUNTING Themes: Accounting organization of capital elements; Accounting organization of fixed assets and current assets; Accounting organization of settlements with third parties; The accounting of treasury entity; The accounting of income and expenses elements; Annual financial reporting; Recognition and appraisal of the capital in the annual financial statements (the separate valuation of the assets, liabilities, owners’ equity, expenses and revenues); Financial analysis based on the annual financial statements of the business entity – analyzing and assessing the financial position and performance of the company; Bibliography: ORDIN Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 ‐ Partea I pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate;Hlaciuc E., Mihalciuc, C., Organizarea contabilităţii financiare a entităţilor economice, Abordări teoretice şi aplicative în conformotate cu prevederile OMFP 2374/2007 şi Standardele Internaţionale de contabilitate, Editura Didactică şi Pedagogică, R.A., Bucureşti, 2008; Hlaciuc Elena, ş.a., Aspecte practice privind contabilitatea financiară a entităţilor economice, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2007; Mateş, D., Matiş, D., Cotleţ, D., (coordonatori), Contabilitatea financiară a entităţilor economice, Editura Mirton, Timişoara, 2006; Matiş, D., Pop, A., Contabilitate financiară, Editura Alma Mater, Cluj-Napoca, 2007; Mihalciuc, C., C., Valorificarea informaţiei financiar-contabile în diagnosticul întreprinderii, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2009; Paliu Popa L., Ecobici, N., Contabilitate financiară aplicată – Ghid contabil 2010, Editura Universitaria, Bucureşti, 2010; Pântea, I.P., Bodea, Gh., Contabilitatea financiară românească conformă cu directivele europene, Ed. Intelcredo, Deva, 2010; Possler L., Contabilitatea întreprinderii, îndrumar practic actualizat şi completat, Editura Fundaţiei „Andrei Şaguna", Constanţa, 2008; *** Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în M. Of. Nr. 48 din 14 ianuarie 2005; ORDIN Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 ‐ Partea I pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate *** Standardele Internaţionale de Raportare Financiară IFRS, Editura CECCAR, Bucureşti, 2013. Reporting and Financial Analysis The Framework at the national and international level; The main category of reporting entities; Preparing of financial statements and importance of accounting informations on financial communication process; financial position analysis trough the balancesheet statement; Performance analysis trough profit and loos accunt statement; The importance of supplemntary informations of the financial statements for financial analysis; Analysis of Change in equity through the statement of changes in equity;The importance of financial analysis on decision making at economic entity level. Bibliography: Berheci M., Valorificarea raportărilor financiare. Sinteze contabile: Teorie , analize, studii de caz, Editura CECCAR, Bucureşti, 2010; Horomnea E., Berheci M.,Normalizare şi armonizare în contabilitatea românească, Editura Sedcom Libris,Iaşi 2004; Ionescu C., Informarea financiară în contextul internaţionalizării contabilităţii, Editura Economică, Bucureşti, 2003; Malciu L., Feleagă N., Reformă după reformă: Contabilitatea din România în faţă unei noi provocări, vol. I, eseuri şi analiza standardelor IAS/IFRS, Editura Economică, Bucureşti, 2005;Mironiuc M., Analiză economico-financiară. Elemente teoretico-metodologice şi aplicaţii, Editura SedcomLibris, Iaşi, 2006; Petrescu S., Analiză şi diagnostic financiar-contabil. Ghid teoretico-aplicativ, Editura CECCAR, Bucureşti, 2006; Tabără, N., Horomnea, E., Toma, C., Analiza contabil- financiară. Metode şi tehnici de valorificare a informaţiei contabil-financiare în procesul decizional, Editura Tipo Moldova, Iaşi, 2001; Berheci M., Obiectivele situaţiilor financiare, limitele şi căile de îmbunătăţire a conţinutului acestora, Analele ştiinţifice ale Universităţii Al.I.Cuza Iaşi, 2005/2006; Negrescu, M.D. Informaţia financiară- suport în luarea deciziilor, Revista Contabilitate şi Informatică de gestiune, nr. 9/2005, ASE, Bucureşti;Răileanu V., Impactul managementului rezultatelor asupra raportării financiare, în lucrarea: Profesia contabilă şi globalizarea, Congresul al XVI-lea al Profesiei contabile din România, editura CECCAR, Bucureşti, 2006; ORDIN Nr. 1802 din 29 decembrie 2014 ‐ Partea I pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate; Standardele Internaţionale de Raportare Financiară IFRS, Editura CECCAR, Bucureşti, 2013.
Descrierea procedurii de concurs http://www.usv.ro/calitate/regulamente_usv.php
Lista documente The contest file of a candidate shoul contain, at least, the following documents : 1.The application, signed by the candidate, which includes an affidavit regarding the reality of the information from the file-after the model in the anex. 2. A proposal of developing the candidate’s university career both didactic, if teaching jobs, and scientific activities; the proposal is made by the candidate, in maximum 10 pages and it is one of the main criteria of tie breaker of the candidates; 3. The curriculum vitae of the candidate, printed and computerised form, which must include: a) Information about the studies and diplomas; b) Information about the professional experience and relevant working places; c)Information about the research-development projects he/she had as project manager and the obtained grants, if there are such projects or grants, indicating for each the source of finance, the volume of finance and the main resulted publications or patent acts; d)Information about the prizes and other elements of recognition of the scientific contributions of the candidate. 4. The list of works of the candidate, in printed and computerised form, will be structured as follows: The list of the maximum 10 works considered by the candidate to be the most relevant for his/her professional accomplishments, which are included in computerised form in the file and which can also be found in the other categories of works provided by article 15 from Decision nb.457/2011, modified; b) The doctoral thesis; c) The patent of invention and other titles of industrial property; d) Books and chapters from books; e) Articles/studies in extenso, published in reviews from the main international scientfic current; f) Publications in extenso, in works from the main international specialty conferences; g) Other works and scientific contributions or, if necessary, from the domain of the artistic creation. h) The candidates for the position of prelector or scientific researcher 2nd degree must include in the contest file at least 3 names and contact addresses of some personalities in the domain, from the country or abroad, outside the institution for whose job they are competing for, who accepted to issue recommendation letters regarding the professional qualities of the candidate i) The candidates for the positions of university professor or researcher 1st degree must include in the contest file at least 3 names and contact addresses of some personalities in the domain, from the country or abroad who accepted to issue recommendation letters regarding the professional qualities of the candidate j) Regarding the Romanian scientific domains, the recommendation letters for the candidates for the positions of university professor or researcher 1st degree must come also from some personalities in the domain from Romania, outside the institution whose job the candidates are competing for. 5. The check sheet of fulfiling the university standards of competing, whose standard form is provided in the methodology. The check sheet is completed and signed by the candidate, along with the other documents proving all the results and information introduced by the candidate in the sheet. The model of the check sheet shall respect the model from the national standard according to the scientific domain of the job. 6.Documents regarding the doctor’s degree: legalized copy of the doctor’s degree and, if the original doctor’s degree isn’t recognised in Romania, the certificate of recognition or its equivalent; 7. The summary of the doctoral thesis in Romanian and in an international language, on a maximum page for each language; 8. An affidavit of the candidate in which he/she indicates the situations of incompatibility provided by Law nb. 1/2011 if discovering, when winning the contest or the lack of such situations; 9. Copies of other diplomas that certify the candidate’s studies; 10. Copy of the identity card or, in case the candidate doesn’t have one, of the passoport or or another document equivalent to the identity card or passport; 11. In case the cadidate changed his/her name, copies of the documents that certify the change of name-marriage certificate or the proof or changing the name; 12 Medical certificate issued by the Occupational Medicine, avalaible, to complete the contest file for obtaining a teaching job; 13. Criminal record,avalaible, to complete the contest file for obtaining a teaching job 14. Maximum 10 publications, patent acts or other works belonging to the candidate, in computerised form, chosen by him/her and considered to be the most relevant for his/her professional accomplishments; 15. The electronic format for the Curriculum vitae, List of works and Check sheet must not be over 3Mb to be loaded on the M.E.N. (Ministry of National Education) platform. 16. Document showing address / postal account addresses , e- mail and phone / mobile to be contacted 17. A list of all documents filed 18. A list of all electronic documents filed 19. A declaration with respect to the electronic format contend conformity regarding the submitted documents.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Ştefan cel Mare University of Suceava
Comisie :
Renunță