Utilizatori
Administrare
Informații post
Romana
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Departament ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI DREPT
Poziția în statul de funcții 10
Funcție Conferențiar universitar
Disciplinele din planul de învățământ Drept administrativ I.Drept administrativ II .Sisteme administrative comparate; Dreptul administrativ.
Domeniu stiintific Drept
Descriere post Conf.univ., poz.10: Postul conţine o normă universitară de 40 ore / săptămână cu o normă didactică de 11,00 ore convenţionale, din care: 8,00 ore predare curs şi 3,00 ore de lucrări practice cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: • disciplina Drept administrativ I efectuată în semestrul I cu studenţii din anul I de la programul de studii de licenţă Drept - 2 ore curs semestrul I; - 3 ore seminar efectuate în semestrul I cu 3 formaţii de lucru • disciplina Drept administrativ II efectuată în semestrul II cu studenţii din anul I al programului de studii de licenţă Drept -2 ore curs semestrul II -3 ore seminar efectuate în semestrul II cu 3 formaţii de lucru • disciplina Sisteme administrative comparate efectuată în semestrul I cu studenţii din anul II de la programul de studii de licenţă Administraţie Publică - 2 ore curs semestrul I • disciplina: Dreptul administrativ, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul I de la programul de studii de licenţă Asistenţă Managerială şi Secretariat: - 2 ore curs semestrul II
Atributiile/activitatile aferente Activităţi de predare Activităţi de seminar / proiecte de an / lucrări de laborator / lucrări practice Activităţi de evaluare Alte activităţi: Coordonarea lucrărilor de licenţă / disertaţie Activitate practică şi practică pedagogică Consultaţii Participare în comisie examen de absolvire Participare în comisii de admitere Participare la programe internaţionale Coordonare cercuri ştiinţifice studenţeşti Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului Activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică, activităţi de proiectare, de creaţie potrivit specificului Activităţi administrative
Salariul minim de incadrare 1765 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2015-04-28
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2015-05-05 2015-06-12
Data susținerii prelegerii 0000-00-00
Ora susținerii prelegerii 00:00:00
Locul susținerii prelegerii Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Perioadă susținere a probelor de concurs
Început Sfârșit
2015-06-29 2015-07-02
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-07-03 2015-07-03
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-07-06 2015-07-10
Tematica probelor de concurs Drept administrativ I, Dreptul administrativ Teme 1. Teoria generală a organizării administraţiei publice. 2. Activitatea autorităţilor administraţiei publice. Definiţia, trăsăturile şi clasificarea actelor administrative 3. Condiţiile de valabilitate ale actelor administrative. Efectele juridice ale actelor administrative. Metodologia elaborării actelor administrative normative 4. Modalităţile de ieşire din vigoare a actelor administrative 5. Contractele administrative. Apariţia şi dezvoltarea teoriei domeniului public 6. Delimitarea domeniului public de domeniul privat. Corelaţia proprietate publică - domeniu public 7. Definiţia, trăsăturile şi particularităţile domeniului public. Sfera bunurilor domeniului public şi criteriile de domenialitate publică 8. Preşedintele României: atribuţiile sale în raporturile cu autoritatea legiuitoare; atribuţiile sale în cadrul puterii executive şi în raporturile cu justiţia şi Curtea Constituţională; acte şi răspundere. 9. Guvernul României: evoluţia instituţiei, rolul şi structura; regimul învestiturii, durata mandatului şi statutul membrilor; Actele Guvernului. 10. Constituirea, competenţa şi funcţionarea Consiliului local.Actele şi răspunderea Consiliului local 11. Primarul, viceprimarul şi administratorul public, secretarul unităţii administrativ-teritoriale 12. Consiliul judeţean, preşedintele consiliului judeţean. Prefectul şi subprefectul Drept administrativ II, Dreptul administrativ Teme 1. Evoluţia legislaţiei şi a doctrinei privitoare la funcţia publică.Constituţionalitatea şi legalitatea funcţiei publice 2. Definirea, numirea şi avansarea funcţionarilor publici.Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici. Răspunderea funcţionarilor publici 3. Colectivităţile locale şi mijloacele de acţiune ale administraţiei publice descentralizate 4. Răspunderea administrativ-disciplinară. Răspunderea administrativ-contravenţională: evoluţia legislaţiei şi aspecte de drept comparat 5. Definiţia şi trăsăturile contravenţiei. Sancţiunile contravenţionale 6. Subiectele răspunderii contravenţionale. Cauzele care o înlătură. Procedura aplicării sancţiunilor contravenţionale 7. Răspunderea administrativ-patrimonială. Controlul asupra administraţiei publice. Controlul administrativ-jurisdicţional 8. Contenciosul administrativ: evoluţia legislaţiei şi aspecte de drept comparat. Condiţiile acţiunii directe în contencios administrativ 9. Actele administrative exceptate de la controlul în contencios administrative 10. Aspecte procedurale în materia contenciosului administrativ Sisteme administrative comparate Teme 1. Geneza şi evoluţia dreptului administrativ în ţări din Uniunea Europeană 2. Bazele dreptului comparat 3. Dreptul public comparat. Caracteristici 4. Dreptul administrativ comparat 5. Conceptul de administraţie şi sistem administrativ în ţări din Uniunea Europeană 6. Sisteme şi structuri administrative publice locale în Uniunea Europeană 7. Funcţia publică în statele membre ale Uniunii Europene 8. Serviciile publice în statele U.E 9. Reforma administraţiei publice în ţări europene Bibliografie: 1. Alexandru Ioan, Drept administrativ, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2009 2. Alexandru Ioan, Drept administrativ european, Ed. Universul Juridic , 2010 3. Apostol Tofan, Dana, Instituții administrative europene, CH Beck, 2006 4. Boissard, Béatrice, Viorescu Razvan et al., L’administration dans le Droit européen, Université "Petru Maior", 2008 5. Chiriac Lucian, Drept administrativ : activitatea autorităţilor administraţiei publice : actele administrative, Hamangiu, 2011 6. Coman-Kund, Florin, Drept administrativ : sinteze teoretice şi exerciţii practice pentru activitatea de seminar. partea 1+2, ediția 3, Ed. Universul Juridic , 2009 7. Dragoş Cosmin, Legea 554/2004 comentată şi adnotată, Ed.AllBeck, 2005 8. Dragoş Cosmin, Procedura contenciosului administrativ, Ed.AllBeck, 2004 9. Dragoş Dacian Cosmin, Recursul administrativ şi contenciosul administrativ, Ed. Universul Juridic , Bucureşti, 2012 10. Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, ED.Nemira, 1996 11. Manda, Cezar Corneliu, Teoria administraţiei publice, CH Beck, 2013 12. Manda, Cezar Corneliu, Drept administrativ comparat : Controlul administrativ în spaţiul juridic european, Lumina Lex, 2005 13. Nănescu Andrei Răzvan, Regimul de contencios administrativ al actelor premergătoare, 2011 14. Oberdorff, Henri, Les institutions administratives, Paris, Sirey Universite, 2006 15. Petrescu, Rodica Narcisa, Drept administrativ, Ed.Hamangiu 2009 16. Podaru, Ovidiu, Drept administrativ : caiet de seminarii, Hamangiu, 2012 17. Podaru, Ovidiu, Drept administrativ : curs universitar : actul administrativ, Hamangiu 2010 18. Puie, Oliviu Contenciosul administrativ, Ed. Universul Juridic , Bucureşti, 2009 19. Riciu Iuliana, Procedura contenciosului administrativ, ed. universul juridic , Bucureşti, 2009 20. Trăilescu, Anton, Drept administrativ, CH Beck, București, 2010 21. Vedinaş, Verginia, Drept administrativ : curs universitar, Ed. Universul Juridic , Bucureşti, 2012 22. Ziller, Jacques, Administrations comparees : les systemes politico-administratifs de l’Europe des Douze, Paris, Montchrestien, 1993
Descrierea procedurii de concurs http://www.usv.ro/calitate/regulamente_usv.php R 14 Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante
Lista documente Dosarul de concurs al unui candidat trebuie să conţină, cel puţin, următoarele documente: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pepropria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar – după modelul anexat. 2. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor; 3. Curriculum vitae al candidatului, în format tipărit şi în format electronic, care trebuie să includă: a) Informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; b) Informaţii despre experienţa profesională şi locuri de muncă relevante; c)Informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; d)Informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului. 4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic, care va fi structurată astfel: Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de art.15 din Hotărârea nr. 457/2011, modificată; b) Teza sau tezele de doctorat; c) Brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; d) Cărţi şi capitole în cărţi; e) Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; f) Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; g) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice. h) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. i) Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. j) În cazul domeniilor ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I pot proveni şi din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs. 5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat, împreună cu documentele doveditoare privind toate rezultatele şi informaţiile introduse de candidat în fişă. Modelul fişei de verificare va respecta modelul din standardul naţional aferent domeniului ştiinţific al postului. 6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copie legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 8. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitae; 9. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; 10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 11. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui.12. Adeverinţă medicală eliberată de Medicina Muncii, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 13. Cazier judiciar, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 14. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; 15. Formatul electronic pentru Curriculum vitae, Lista de lucrări şi Fişa de verificare nu trebuie să depăşească 3Mb pentru a putea fi încărcate pe macheta M.E.N. 16. Document din care să reiasă adresa / adresele de contat poştal, e-mail şi telefonul / telefoanele la care poate fi contactat; 17. Opis cu toate documentele depuse la dosar; 18. Opis cu toate documentele electronice depuse la dosar 19. Declaraţie privind conformitatea conţinutului formatului electronic cu documentele depuse
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania
Comisie :
Renunță
Engleza
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Departament ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI DREPT
Poziția în statul de funcții 10
Funcție Conferențiar universitar
Disciplinele din planul de învățământ Administrative Law I, Administrative Law II, Comparative administrative systems, Administrative Law.
Domeniu stiintific Drept
Descriere post The job design contains an university norm 40 hours / week with 11,46 conventional teaching hours, of which: 8,00 hours course teaching and 3,00 hours seminar with the following semestrial allocation per subject: • Subject: Administrative law I, taught in the 1st semester to the 1st year students of the undergraduate programme of Law - 2 course hours / the 2nd semester - 3 seminar hours / the 1st semester with 3 working teams • Subject: Administrative law II, taught in the 2nd semester to the 1st year students of the undergraduate programme of Law - 2 course hours / the 2nd semester - 3 seminar hours / the 2nd semester with 3 working teams • Subject: Comparative administrative systems, taught in the 1st semester to the 2nd year students of the the undergraduate programme Public Administration : - 2 course hours / the 1st semester • Subject: Administrative Law, taught in the 2n semester to the 1st year students of the undergraduate programme Managerial Assistance and Secretariat - 2 course hours / the 1st semester
Atributiile/activitatile aferente Teaching activities Tutorials/workshops Assessment activities Other activities Coordination of undergraduate/graduate final papers Student advisement Member in graduation exam committee Member in enrollment and admission committees Attendance of international programmes Coordination of student research groups. Research and methodological training and other education oriented activities. Scientific research activities Administrative duties
Salariul minim de incadrare 1765 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2015-04-28
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2015-05-05 2015-06-12
Data susținerii prelegerii 0000-00-00
Ora susținerii prelegerii 00:00:00
Locul susținerii prelegerii Ştefan cel Mare University of Suceava
Perioadă susținere a probelor de concurs
Început Sfârșit
2015-06-29 2015-07-02
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-07-03 2015-07-03
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-07-06 2015-07-10
Tematica probelor de concurs Administrative Law I, Administrative Law Topics 1. The general theory of administrative organizations. 2. The work of government authorities. Definition, characteristics and classification of documents administrative 3. The conditions of validity of administrative acts. The legal effects of administrative acts. 4. Methodology drafting of normative administrative arrangements out of force of administrative acts 5. Administrative contracts. The emergence and development of the theory of public domain 6. delimitation of private public domain. Correlation public property - public domain 7. Definition, features and particularities of the public domain. The scope and criteria for public domain goods 8. Romanian President: its powers in relation to the legislative authority; its powers within the executive power and with other justice and the Constitutional Court; .9. Romanian Government: development of the institution, role and structure; investiture procedure, term of office and the status of members; Government documents. 10. Establishment, jurisdiction and functioning of the Council and liability local . City Council documents 11. The mayor, deputy mayor and public administrator, municipality council chairman 12.The administrative unit. The county council, county council chairman. The prefect and the deputy prefect Administrative Law II, Administrative Law Topics 1. Evolution law and doctrine regarding the legality of civil service. Constitutionality of civil service 2. The civil service. Defining the appointment and promotion of officials. Rights and duties of public officials. 3. Civil liability. Local and government action 4. Administrative and disciplinary liability. Administrative liability contravention: evolution of legislation and comparative law issues 5. Definition and characteristics of the contravention. The sanctions 6. The topics liability offenses. Removes causes. 7. The procedure of applying administrative sanctions patrimonial administrative liability. Control of public administration. Administrative judicial controle 8. Disputes: legal developments and issues of comparative law. Administrative litigation conditions direct action. 9. Administrative acts exempted from administrative control administrative litigation matters 10. Administrative litigation proceedings Administrative comparative systems Topics 1. Genesis and evolution of administrative law in European Union states 2. Basis of comparative law. 3. Public Law compared . Features 4. Administrative law comparat 5. The concept of administration and administrative system in countries in the European Union 6. Systems and local administrative structures in the European Union 7. The civil service in the Member States of the European Union 8. Public services in EU 9. Public administration reform in the EU Bibliografie: 1. Alexandru Ioan, Drept administrativ, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2009 2. Alexandru Ioan, Drept administrativ european, Ed. Universul Juridic , 2010 3. Apostol Tofan, Dana, Instituții administrative europene, CH Beck, 2006 4. Boissard, Béatrice, Viorescu Razvan et al., L’administration dans le Droit européen, Université "Petru Maior", 2008 5. Chiriac Lucian, Drept administrativ : activitatea autorităţilor administraţiei publice : actele administrative, Hamangiu, 2011 6. Coman-Kund, Florin, Drept administrativ : sinteze teoretice şi exerciţii practice pentru activitatea de seminar. partea 1+2, ediția 3, Ed. Universul Juridic , 2009 7. Dragoş Cosmin, Legea 554/2004 comentată şi adnotată, Ed.AllBeck, 2005 8. Dragoş Cosmin, Procedura contenciosului administrativ, Ed.AllBeck, 2004 9. Dragoş Dacian Cosmin, Recursul administrativ şi contenciosul administrativ, Ed. Universul Juridic , Bucureşti, 2012 10. Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, ED.Nemira, 1996 11. Manda, Cezar Corneliu, Teoria administraţiei publice, CH Beck, 2013 12. Manda, Cezar Corneliu, Drept administrativ comparat : Controlul administrativ în spaţiul juridic european, Lumina Lex, 2005 13. Nănescu Andrei Răzvan, Regimul de contencios administrativ al actelor premergătoare, 2011 14. Oberdorff, Henri, Les institutions administratives, Paris, Sirey Universite, 2006 15. Petrescu, Rodica Narcisa, Drept administrativ, Ed.Hamangiu 2009 16. Podaru, Ovidiu, Drept administrativ : caiet de seminarii, Hamangiu, 2012 17. Podaru, Ovidiu, Drept administrativ : curs universitar : actul administrativ, Hamangiu 2010 18. Puie, Oliviu Contenciosul administrativ, Ed. Universul Juridic , Bucureşti, 2009 19. Riciu Iuliana, Procedura contenciosului administrativ, ed. universul juridic , Bucureşti, 2009 20. Trăilescu, Anton, Drept administrativ, CH Beck, București, 2010 21. Vedinaş, Verginia, Drept administrativ : curs universitar, Ed. Universul Juridic , Bucureşti, 2012 22. Ziller, Jacques, Administrations comparees : les systemes politico-administratifs de l’Europe des Douze, Paris, Montchrestien, 1993
Descrierea procedurii de concurs http://www.usv.ro/calitate/regulamente_usv.php
Lista documente In order to enter the competition for a teaching position and research candidate prepare a file containing at least the following documents: 1. Application for the contest, signed by the candidate, including an affidavit regarding the veracity of presented in the file, 2. A proposal to develop the candidate's academic career both in terms of teaching, if teaching positions and in terms of scientific research, the proposal shall be made by the candidate, includes more than 10 pages and is one of the main criteria of selecting candidates. 3. Curriculum vitae of the candidate in print and electronically, which should contain: a. information regarding the studies and diploma obtained; b. Information about training and job experience relevant c. information about research projects - development that has led as project grants obtained , if there are such projects or grants , indicating for each source of funding, amount of funding and main publications and patents results; d. Information about the awards or other recognition of the scientific contributions of the candidate. 4. A list of candidate works in print and electronic. List of more than 10 works considered to be the most relevant candidate for professional achievements, which are included in the file electronically and can be found in other categories of works under Article 15 of Resolution no. 457/2011 , as amended b) Doctor thesis or theses; c ) Patents and other industrial property rights; d) Books and chapters in books; e) Articles / extenso studies published in the main international scientific journals; f) Publications in full, the principal works published in international scientific conferences ; g) Other works and scientific contributions or, where appropriate, of artistic creation. h) Candidates for the posts of Associate Professor or Professor file must include at least 3 names and contact addresses of personalities in the field, in the country or abroad, outside the higher education institution whose job is out in the competition, who have agreed to write letters of recommendation regarding the applicant's professional qualities. i) Candidates for professor or researcher I degree must include at least 3 file names and contact addresses of personalities in the field abroad, who have agreed to write letters of recommendation regarding the professional qualities of candidate. j ) In the case of Romanian specific scientific fields, letters of recommendation for candidates for the position of professor or s researcher I can come and personalities from the field in Romania, outside the higher education institution whose post is put up 5. Sheet verifying the fulfillment of university standards presentation in the contest, whose standard format required by its own methodology. Check sheet is completed and signed by the candidate; 6. Documents which relate to the degree of doctor: copy of the diploma of doctor and, if the original doctor's degree is not recognized in Romania, certificate of recognition or equivalence of its 7. Summary in Romanian and a foreign language, the thesis or, where applicable, habilitation thesis on more than one page for each language; 8. The applicant's affidavit indicating incompatibilities provided for by Law no. 1/2011 as they are for winning the competition or lack of such situations of incompatibility, 9. Copies of candidates studying diploma 10. Copy of identity card or, if the candidate does not have an identity card, passport or other identity document issued in an equivalent purpose identity card or passport 11. In cases provided in art. 11 para. (6) certified copies evidencing such medical units, k) copies of other studies showing degree candidate 12. Occupational Health Medical certificate issued within the validity of the complete dossier to the contest for a teaching position. 13. Criminal record the shelf to complement the contest file for a teaching position 14. More than 10 publications , patents or other work of the candidate, in electronic format, selected by it and deemed to be most relevant to their professional achievements 15. Electronic format for curriculum vitae , list of works and verification sheet must not exceed 3Mb to be loaded onto the model MEN 16. Document showing address / postal account addresses , e- mail and phone / mobile to be contacted 17. A list of all documents filed 18. A list of all electronic documents filed 19. A declaration with respect to the electronic format contend conformity regarding the submitted documents.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Ştefan cel Mare University of Suceava
Comisie :
Renunță