Utilizatori
Administrare
Informații post
Romana
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
Departament Specialitate cu Profil Psihopedagogic
Poziția în statul de funcții 13
Funcție Asistent universitar
Disciplinele din planul de învățământ Psihologia educaţiei.
Domeniu stiintific Psihologie
Descriere post Asistent univ. poz. 13: Postul conţine o norma universitară de 26 ore / săptămână cu o normă didactică de 13 ore convenţionale, lucrări practice cu următoarea distribuţie în semestrul I: - cu studenţii din anul I de la programule de studii ale Facultăţii de Litere şi Ştiinţele Comunicării, 4 formaţii de lucru (8 ore seminar); - cu studenţii din anul I de la programule de studii ale Facultăţii de Educaţie Fizică şi Sport, o formaţie de lucru (2 ore seminar); - cu studenţii din anul I de la programule de studii ale Facultăţii de Istorie şi Geografie, 3 formaţii de lucru (6 ore seminar); - cu studenţii din anul I de la programule de studii ale Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Administraţie Publică cu 3 formaţii de lucru (6 ore seminar) şi - cu studenţii din anul I de la programule de studii ale Facultăţilor de Inginerie Alimentară, Inginerie Electrică şi Ştiinţa Calculatoarelor, Mecanică, Mecatronică şi Management, Silvicultură cu două formaţii de lucru, (4 ore seminar); studenţi înscrişi la Nivel I, Modulul Psihopedagogic
Atributiile/activitatile aferente Activităţi de predare Activităţi de seminar Activităţi de evaluare Alte activităţi: Coordonarea lucrărilor de licenţă Activitate practică Consultaţii Participare în comisie examen de absolvire Participare în comisii de admitere Participare la programe internaţionale Coordonare cercuri ştiinţifice studenţeşti Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului Activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică, activităţi de proiectare, de creaţie potrivit specificului Activităţi administrative
Salariul minim de incadrare 1490 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2015-04-28
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2015-05-05 2015-06-12
Data susținerii prelegerii 0000-00-00
Ora susținerii prelegerii 00:00:00
Locul susținerii prelegerii Universitatea \"Ştefan cel Mare\" Suceava
Perioadă susținere a probelor de concurs
Început Sfârșit
2015-06-29 2015-07-02
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-07-03 2015-07-03
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-07-06 2015-07-10
Tematica probelor de concurs I. Locul Psihologiei educaţiei în sistemul ştiinţelor psihopedagogice II. Metode de cunoaştere a elevului. Fişa psihopedagogică. III. Stiluri de învăţare. Instruirea diferenţiată IV. Tehnici de învăţare eficientă V. Modalităţi de stimulare a motivaţiei elevului VI. Modalităţi de stimulare a creativităţii elevului VII. Tehnici sociometrice VIII. Competenţa didactică. Standarde ocupaţionale IX. Modalităţi de eficientizare a comunicării didactice X. Adaptare şcolară XI. Succes şcolar Eşec şcolar – modalităţi de identificare, prevenţie, intervenţie XII. Dificultăţi de adaptare şcolară. Devianţa şcolară. Bibliografie: 1. Abric, Jean-Claude, 2002, Psihologia comunicării, Teorii şi metode. Iaşi, Polirom 2. Ausubel, D. Şi Robinson, F. 1981, Învăţarea în şcoală, O introducere în psihologia pedagogică, Bucureşti, E.D.P. 3..Badea, Elena, 2002, Psihologia educaţiei şcolare, Bucureşti, Editura ORION 4. Bernat, Simona, 2003, Tehnica învăţării eficiente, Cluj –Napoca, Presa Universitară Clujeană 5.Bernat, S. şi Chiş, V. 2002, Cooperare şi interdisciplinaritate în învăţământul universitar, Presa Universitară Clujeană 6. Creţu, Daniela, 2003, Dezvoltarea motivaţiei învăţării, Sibiu, Psihomedia 7. Cosmovici, A. şi Iacob, L. 1998, Psihologie şcolară, Iaşi, Polirom 8. Ezechil, Liliana, 2002, Comunicarea educaţională în context şcolar, Bucureşti, editura Didactică şi Pedagogică 9. Golu, Pantelimon, 2001, Psihologia învăţării şi dezvoltării. Bucureşti, Editura Fundaţiei HUMANITAS 10. Iucu, Romiţă, 2001, Instruirea şcolară. Perspective teoretice şi aplicative.Iaşi, Polirom 11. Monteil, J.M. 1997, Educaţie şi formare. Perspective psihosociale, Iaşi, Polirom 12. Mureşan, P.1990, Învăţarea eficientă şi rapidă. Bucureşti, Editura Ceres 13. Neacşu, I.1978, Motivaţie şi învăţare.Bucureşti, EDP 14. Neacşu, I. 1990, Metode şi tehnici de învăţare eficientă. Bucureşti, EDP 15. Neamţu, Cristina, 2003, Devianţa şcolară, Iaşi, Polirom 16. Sălăvăstru, Dorina, 2004, Psihologia educaţiei, Iaşi, Polirom 17. Stan, Liliana şi Andrei, Adina, 1997, Ghidul tânărului professor, Iaşi, Editura „Spiru Haret” 18. Stanciu, Mihai, 2003, Didactica postmodernă, Suceava, Editura Universităţii Suceava 19. Zlate, Mielu, 1996, Introducere în psihologie, Bucureşti, Editura Şansa
Descrierea procedurii de concurs http://www.usv.ro/calitate/regulamente_usv.php Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante
Lista documente Dosarul de concurs al unui candidat trebuie să conţină, cel puţin, următoarele documente: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar – după modelul anexat. 2. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor; 3. Curriculum vitae al candidatului, în format tipărit şi în format electronic, care trebuie să includă: a) Informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; b) Informaţii despre experienţa profesională şi locuri de muncă relevante; c)Informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; d)Informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului. 4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic, care va fi structurată astfel: Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de art.15 din Hotărârea nr. 457/2011, modificată; b) Teza sau tezele de doctorat; c) Brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; d) Cărţi şi capitole în cărţi; e) Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; f) Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; g) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice. h) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. i) Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. j) În cazul domeniilor ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I pot proveni şi din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs. 5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat, împreună cu documentele doveditoare privind toate rezultatele şi informaţiile introduse de candidat în fişă. Modelul fişei de verificare va respecta modelul din standardul naţional aferent domeniului ştiinţific al postului. 6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copie legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 8. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitae; 9. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; 10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 11. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui. 12. Adeverinţă medicală eliberată de Medicina Muncii, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 13. Cazier judiciar, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 14. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; 15. Formatul electronic pentru Curriculum vitae, Lista de lucrări şi Fişa de verificare nu trebuie să depăşească 3Mb pentru a putea fi încărcate pe macheta M.E.N. 16. Document din care să reiasă adresa / adresele de contat poştal, e-mail şi telefonul / telefoanele la care poate fi contactat; 17. Opis cu toate documentele depuse la dosar; 18. Opis cu toate documentele electronice depuse la dosar 19. Declaraţie privind conformitatea conţinutului formatului electronic cu documentele depuse.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava
Comisie :
Renunță
Engleza
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea Facultatea de Ştiinţe ale Educaţiei
Departament Specialitate cu Profil Psihopedagogic
Poziția în statul de funcții
Funcție Asistent universitar
Disciplinele din planul de învățământ
Domeniu stiintific Psihologie
Descriere post
Atributiile/activitatile aferente
Salariul minim de incadrare 1490 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2015-04-28
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2015-05-05 2015-06-12
Data susținerii prelegerii 0000-00-00
Ora susținerii prelegerii 00:00:00
Locul susținerii prelegerii
Perioadă susținere a probelor de concurs
Început Sfârșit
2015-06-29 2015-07-02
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-07-03 2015-07-03
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-07-06 2015-07-10
Tematica probelor de concurs
Descrierea procedurii de concurs
Lista documente
Adresa unde se transmite dosarul de concurs
Comisie :
Renunță