Utilizatori
Administrare
Informații post
Romana
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea LITERE SI STIINTE ALE COMUNICARII
Departament DEPARTAMENTUL DE LIMBI SI LITERATURI STRAINE
Poziția în statul de funcții 28
Funcție Lector universitar
Disciplinele din planul de învățământ Strategii discursive; Traducerea din perspectiva registrelor de limbă; Concepte cheie ale traducerii; Curs optional Retraducerea în contextul traductologic și literar.
Domeniu stiintific Filologie
Descriere post Lector univ. poz.28: Postul conţine o normă universitară de 40 ore / săptămână cu o normă didactică de 12,5 ore convenţionale, din care: 8,75 ore predare curs şi 3,75ore de lucrări practice cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: • Strategii discursive, efectuată în semestrul 1 cu studenţii din anul I de la programul de studii de master, Teoria şi Practica Traducerii: - 1 oră curs semestrul 1 cu o formaţie de lucru; • Traducerea din perspectiva registrelor de limbă, efectuată în semestrul 1 şi 2 cu studenţii din anul I de la programul de studii de master, Teoria şi Practica Traducerii: - 1 oră curs în semestrul, 1 oră curs în semestrul 2; - 1 oră seminar efectuată în semestrul 1 şi 2 cu o formaţie de lucru; • Concepte cheie ale traducerii efectuată în semestrul 1 cu studenţii din anul I de la programul de studii de master, Teoria şi Practica Traducerii: - 2 ore de curs în semestrul 1; - 2 ore seminar efectuate în semestrul 1 cu o formaţie de lucru; • Curs opţional Retraducerea în contextul traductologic şi literar, efectuată în semestrul 1cu studenţii din anul I de la programul de studii master, Teoria şi practica traducerii: - 2 ore curs în semestrul 1; - 1 oră seminar semestrul 1 cu o formaţie de lucru.
Atributiile/activitatile aferente Activităţi de predare Activităţi de seminar / proiecte de an / lucrări de laborator / lucrări practice Activităţi de evaluare Alte activităţi: Coordonarea lucrărilor de licenţă / disertaţie Activitate practică şi practică pedagogică Participare în comisii de doctorat: referate, examene Consultaţii Participare în comisie examen de absolvire Participare în comisii de admitere Participare la programe internaţionale Coordonare cercuri ştiinţifice studenţeşti Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului Activităţi de cercetare ştiinţifică, activităţi de proiectare, de creaţie, specifice domeniului Activităţi administrative
Salariul minim de incadrare 1643 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2015-04-28
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2015-05-05 2015-06-12
Data susținerii prelegerii 0000-00-00
Ora susținerii prelegerii 00:00:00
Locul susținerii prelegerii Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Perioadă susținere a probelor de concurs
Început Sfârșit
2015-06-29 2015-07-02
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-07-03 2015-07-03
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-07-06 2015-07-10
Tematica probelor de concurs 1. Strategii discursive în traducere 2. Traducerea textului literar 3. Tratamentul ”culturemelor” în traducere 4. Traducerea şi adaptarea textelor argotice şi populare Bibliografie: 1. ARDELEANU, Sanda-Maria, COROI, Ioana-Crina (2002), Analyse du discours – éléments de théorie et de pratique sur la discursivité, Suceava, Editura Universităţii Suceava. 2. BALLARD, Michel (1996), « Enoncés sans verbes et registres en traduction », Palimpsestes, no 10, Niveaux de langue et registres de la traduction, Paris, Presses de la Sorbonne. 3. BELL, Roger T., Teoria şi practica traducerii, Iaşi, Polirom, col. „Collegium” Litere, 2000; trad. de Cătălina Gazi. 4. BERMAN, Antoine (1995), Pour une critique des traductions, John Donne, Paris, Gallimard. 5. CONSTANTINESCU, Muguraş ; BALAŢCHI, Raluca-Nicoleta (2014), Critique des traductions. Repères théoriques et pratiques, Casa Cărţii de Stiinţă. 6. CONSTANTINESCU, Muguraş (2013), Pour une lecture critique des traductions - réflexions et pratiques, Paris, L`Harmattan. 7. CONSTANTINESCU, Muguraş (2002), Pratique de la traduction, Suceava, Editura Universităţii Suceava. 8. CRISTEA, Teodora (2000), Stratégies de la traduction, Bucureşti, Editura Fundaţiei România de Mâine. 9. LUNGU BADEA, Georgiana (2004), Teoria culturemelor, teoria traducerii, Timişoara, Editura Universităţii de Vest. 10. MAINGUENEAU, Dominique (2006), Contre Saint-Proust ou la fin de la littérature, Paris, Belin. 11. MAINGUENEAU, Dominique (2004), Le discours littéraire. Paratopie et scène d'énonciation, Paris, Armand Colin. 12. MAVRODIN, Irina (2006), Despre Traducere literală şi în toate sensurile, Craiova, Fundaţia-Editura Scrisul Românesc. 13. MESCHONNIC, Henri (1999), Poétique du traduire, Verdier. 14. MOUNIN, G. (1955), Les belles infidèles, Paris, Cahiers du Sud. 15. OSEKI –DEPRE, Inès (1999), Théories et pratiques de la traduction littéraire, Paris, Armand Colin. 16. ROVENŢA-FRUMUŞANI, Daniela (2004), Analiza discursului. Ipoteze şi ipostaze, Bucureşti, Tritonic. 17. STEICIUC, Elena-Brânduşa (2006), Horizons et identités francophones, Suceava, Editura Universităţii Suceava. 18. STEICIUC, Elena-Brânduşa (2010), Fragments francophones, Iaşi, Junimea.
Descrierea procedurii de concurs http://www.usv.ro/calitate/regulamente_usv.php Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante
Lista documente Dosarul de concurs al unui candidat trebuie să conţină, cel puţin, următoarele documente: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar – după modelul anexat. 2. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor; 3. Curriculum vitae al candidatului, în format tipărit şi în format electronic, care trebuie să includă: a) Informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; b) Informaţii despre experienţa profesională şi locuri de muncă relevante; c)Informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; d)Informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului. 4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic, care va fi structurată astfel: Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de art.15 din Hotărârea nr. 457/2011, modificată; b) Teza sau tezele de doctorat; c) Brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; d) Cărţi şi capitole în cărţi; e) Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; f) Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; g) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice. h) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. i) Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. j) În cazul domeniilor ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I pot proveni şi din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs. 5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat, împreună cu documentele doveditoare privind toate rezultatele şi informaţiile introduse de candidat în fişă. Modelul fişei de verificare va respecta modelul din standardul naţional aferent domeniului ştiinţific al postului. 6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copie legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 8. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitae; 9. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; 10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 11. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui. 12. Adeverinţă medicală eliberată de Medicina Muncii, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 13. Cazier judiciar, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 14. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; 15. Formatul electronic pentru Curriculum vitae, Lista de lucrări şi Fişa de verificare nu trebuie să depăşească 3Mb pentru a putea fi încărcate pe macheta M.E.N. 16. Document din care să reiasă adresa / adresele de contat poştal, e-mail şi telefonul / telefoanele la care poate fi contactat; 17. Opis cu toate documentele depuse la dosar; 18. Opis cu toate documentele electronice depuse la dosar 19. Declaraţie privind conformitatea conţinutului formatului electronic cu documentele depuse.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania
Comisie :
Renunță
Engleza
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea LITERE SI STIINTE ALE COMUNICARII
Departament DEPARTAMENTUL DE LIMBI SI LITERATURI STRAINE
Poziția în statul de funcții
Funcție Lector universitar
Disciplinele din planul de învățământ
Domeniu stiintific Filologie
Descriere post
Atributiile/activitatile aferente
Salariul minim de incadrare 1643 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2015-04-28
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2015-05-05 2015-06-12
Data susținerii prelegerii 0000-00-00
Ora susținerii prelegerii 00:00:00
Locul susținerii prelegerii
Perioadă susținere a probelor de concurs
Început Sfârșit
2015-06-29 2015-07-02
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-07-03 2015-07-03
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-07-06 2015-07-10
Tematica probelor de concurs
Descrierea procedurii de concurs
Lista documente
Adresa unde se transmite dosarul de concurs
Comisie :
Renunță