Utilizatori
Administrare
Informații post
Romana
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicarii
Departament Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării
Poziția în statul de funcții 10
Funcție Conferențiar universitar
Disciplinele din planul de învățământ Limba română contemporană Limbajul publicistic actual Istoria presei literare româneşti. Secolul al XIX-lea(opţional) Istoria presei româneşti(opţional)
Domeniu stiintific Filologie
Descriere post Conf.univ., poz.10: Postul conţine o normă universitară de 40 ore / săptămână cu o normă didactică de 12,25 ore convenţionale, din care: 7,50 ore predare curs şi 4,75ore de lucrări practice cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: • Limba română contemporană, efectuată în semestrul 1 cu studenţii din anul I de la programul de studii RF/G/S/I, ER, UR: - 2 ore curs semestrul 1; - 1oră seminar efectuată în semestrul 1 cu 2 formaţii de lucru • Limbajul publicistic actual, efectuată în semestrul 2 cu studenţii din anul II de la programul de studii master Limbă şi Comunicare: - 2 ore curs semestrul 2 • - 1 oră semina efectuată în semestrul 2 cu o formaţie de lucru • Istoria presei literare româneşti. Secolul al XIX-lea, efectuată în semestrul 1 cu studenţii din anul II de la programul de studii RF/G/S/I, ER,UR: - 1 oră de curs semestrul 1; - 2 ore seminar efectuate în semestrul 1 cu 3 formaţii de lucru; • Istoria presei româneşti, efectuată în semestrul 2 cu studenţii din anul II de la programul de studii Comunicare şi Relaţii Publice: - 2 ore curs semestrul 2;
Atributiile/activitatile aferente Activităţi de predare Activităţi de seminar / proiecte de an / lucrări de laborator / lucrări practice Activităţi de evaluare Alte activităţi: Coordonarea lucrărilor de licenţă / disertaţie Activitate practică şi practică pedagogică Participare în comisii de doctorat: referate, examene, susţinere Consultaţii Participare în comisie examen de absolvire Participare în comisii de admitere Participare la programe internaţionale Coordonare cercuri ştiinţifice studenţeşti Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului Activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică, activităţi de proiectare, de creaţie potrivit specificului Activităţi administrative
Salariul minim de incadrare 1765 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2015-04-28
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2015-05-05 2015-06-12
Data susținerii prelegerii 0000-00-00
Ora susținerii prelegerii 00:00:00
Locul susținerii prelegerii Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Perioadă susținere a probelor de concurs
Început Sfârșit
2015-06-29 2015-07-02
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-07-03 2015-07-03
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-07-06 2015-07-10
Tematica probelor de concurs 1. Direcţii actuale în cercetarea presei româneşti. 2. Dinamica lexicului limbii române literare actuale. 3. Tendinţe lingvistico-stilistice în stilul publicistic actual. 4. Ziaristul Eminescu-azi. 5. Tendinţe ale limbii române actuale: aspecte fonetice, ortoepice şsi ortografice. 6. Împrumuturile latino-romanice în limba română contemporană. Bibliografie: Avram, Mioara, Anglicismele în limba română actuală, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1997. Bidu-Vrănceanu, Angela, Forăscu, Narcisa, Limba română contemporană. Lexicul, Bucureşti, Humanitas Educaţional, 2005. Bidu-Vrănceanu, Angela (coord.), Lexic comun, lexic specializat, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2000. Coteanu, Ion (coord.), Limba română contemporană. Fonetica. Fonologia. Morfologia, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985 (1986). Graur, Al., Tendinţele actuale ale limbii române, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968. Guţu-Romalo, Valeria, Corectitudine şi greşeală. Limba română de azi, Bucureşti, Humanitas Educaţional, 2000. Guţu-Romalo, Valeria, Aspecte ale evoluţiei limbii române, Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005. Iordan, Iorgu, Robu, Vladimir, Limba română contemporană, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978. Slama-Cazacu, Tatiana, Confuzii, greşeli, prostii şi răutăţi în limba română, azi, Tritonic Publishing, Bucureşti, 2010. Sala, Marius (coordonator), Vocabularul reprezentativ al limbilor romanice, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988. Stan, Ioan Teodor, Fonetica, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1996. Stoichiţoiu-Ichim, Adriana, Vocabularul limbii române actuale. Dinamică, influenţe, creativitate, Editura All, Bucureşti, 2001. Istoria jurnalismului din România în date. Enciclopedie cronologică, coordonator Marian Petcu, Editura Polirom, Iasi, 2012. Hangiu, Ion, Presa românească de la începuturi până în prezent. Dicţionar cronologic (1790-2007),vol. I-IV, Editura Comunicare.ro Bucureşti, 2008. Limba română. Direcții actuale în cercetarea lingvistică, Rodica Zafiu, Ariadna Ştefănescu (editori), Editura Universităţii din Bucureşti, 2012.
Descrierea procedurii de concurs http://www.usv.ro/calitate/regulamente_usv.php R 14 Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante
Lista documente Dosarul de concurs al unui candidat trebuie să conţină, cel puţin, următoarele documente: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar – după modelul anexat. 2. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor; 3. Curriculum vitae al candidatului, în format tipărit şi în format electronic, care trebuie să includă: a) Informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; b) Informaţii despre experienţa profesională şi locuri de muncă relevante; c)Informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; d)Informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului. 4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic, care va fi structurată astfel: Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de art.15 din Hotărârea nr. 457/2011, modificată; b) Teza sau tezele de doctorat; c) Brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; d) Cărţi şi capitole în cărţi; e) Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; f) Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; g) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice. h) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. i) Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. j) În cazul domeniilor ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I pot proveni şi din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs. 5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat, împreună cu documentele doveditoare privind toate rezultatele şi informaţiile introduse de candidat în fişă. Modelul fişei de verificare va respecta modelul din standardul naţional aferent domeniului ştiinţific al postului. 6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copie legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în Româniaatestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 8. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitae; 9. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; 10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 11. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui. 12. Adeverinţă medicală eliberată de Medicina Muncii, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 13. Cazier judiciar, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 14. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; 15. Formatul electronic pentru Curriculum vitae, Lista de lucrări şi Fişa de verificare nu trebuie să depăşească 3Mb pentru a putea fi încărcate pe macheta M.E.N. 16. Document din care să reiasă adresa / adresele de contat poştal, e-mail şi telefonul / telefoanele la care poate fi contactat; 17. Opis cu toate documentele depuse la dosar; 18. Opis cu toate documentele electronice depuse la dosar 19. Declaraţie privind conformitatea conţinutului formatului electronic cu documentele depuse.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania
Comisie :
Renunță
Engleza
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea Facultatea de Litere si Stiinte ale Comunicarii
Departament Limba şi Literatura Română şi Ştiinţele Comunicării
Poziția în statul de funcții POSITION 10
Funcție Conferențiar universitar
Disciplinele din planul de învățământ CONTEMPORARY ROMANIAN LANGUAGE, CURRENT PUBLISHING LANGUAGE, HISTORY OF LITERARY ROMANIAN PRESS: XIXth CENTURY, HISTORY OF ROMANIAN PRESS.
Domeniu stiintific Filologie
Descriere post The university position has 40 hours/ week teaching time with a conventional teaching time of 12.25 hours of which 7.50 hours of course teaching and 4.75 hours of practical disciplines course teaching with the following semester distribution on subjects: • Contemporary Romanian Language, conducted in the first semester of the first year students of the study program RF / G / I / S / + ER / UR: - 2 hours course in the first semester; - 1 hour seminar in the first semester with 2 groups; • Current Publishing Language, conducted in the second semester of the second year students of the Master study program Language and Communication: - 2 hours course in the second semester; - 1 hour seminar in the second semester with one group; • History of Romanian Literary Press: XIXth Century, conducted in the first semester of the second year students of the study program RF / G / I / S + ER / UR: - 1 hour course in the first semester; - 2 hours seminar in the first semester with 3 groups; • History of Romanian Press, conducted in the second semester of the second year students of the program Communication and Public Relations: - 2 hours course in the second semester;
Atributiile/activitatile aferente Teaching activities Seminar activities/ annual projects/ practical Other activities: Coordination of Graduation papers / dissertation Participation in doctoral committees: essays, exams, dissertation presentation Consultations Participation in graduation exam committees Participation in admission committees Participation in international programs Coordination of scientific student circles Scientific and methodological training activities and other activities in the interest of education Scientific research, technological development, design and creation activities according to the specific field Administrative activities
Salariul minim de incadrare 1765 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2015-04-28
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2015-05-05 2015-06-12
Data susținerii prelegerii 0000-00-00
Ora susținerii prelegerii 00:00:00
Locul susținerii prelegerii Ştefan cel Mare University of Suceava
Perioadă susținere a probelor de concurs
Început Sfârșit
2015-06-29 2015-07-02
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-07-03 2015-07-03
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-07-06 2015-07-10
Tematica probelor de concurs Current Directions in the Romanian Media Research The Dynamics of Vocabulary Development in Contemporary Standard Romanian Linguistic and Stylistic Trends in Nowadays Journalistic Writing Eminescu-the Journalist in Contemporaneity Phonetic, Orthoepic and Orthographic - Related Trends in the Contemporary Romanian Language: Latin and Romance Loans in Contemporary Romanian Bibliography Avram, Mioara, Anglicismele în limba română actuală, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1997. Bidu-Vrănceanu, Angela, Forăscu, Narcisa, Limba română contemporană. Lexicul, Bucureşti, Humanitas Educaţional, 2005. Bidu-Vrănceanu, Angela (coord.), Lexic comun, lexic specializat, Editura Universităţii din Bucureşti, Bucureşti, 2000. Coteanu, Ion (coord.), Limba română contemporană. Fonetica. Fonologia. Morfologia, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1985 (1986). Graur, Al., Tendinţele actuale ale limbii române, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1968. Guţu-Romalo, Valeria, Corectitudine şi greşeală. Limba română de azi, Bucureşti, Humanitas Educaţional, 2000. Guţu-Romalo, Valeria, Aspecte ale evoluţiei limbii române, Humanitas Educaţional, Bucureşti, 2005. Iordan, Iorgu, Robu, Vladimir, Limba română contemporană, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1978. Slama-Cazacu, Tatiana, Confuzii, greşeli, prostii şi răutăţi în limba română, azi, Tritonic Publishing, Bucureşti, 2010. Sala, Marius (coordonator), Vocabularul reprezentativ al limbilor romanice, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1988. Stan, Ioan Teodor, Fonetica, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 1996. Stoichiţoiu-Ichim, Adriana, Vocabularul limbii române actuale. Dinamică, influenţe, creativitate, Editura All, Bucureşti, 2001. Istoria jurnalismului din România în date. Enciclopedie cronologică, coordonator Marian Petcu, Editura Polirom, Iasi, 2012. Hangiu, Ion, Presa românească de la începuturi până în prezent. Dicţionar cronologic (1790-2007),vol. I-IV, Editura Comunicare.ro Bucureşti, 2008. Limba română. Direcţii actuale în cercetarea lingvistică, Rodica, Zafiu Ariadna Ştefănescu (editori), Editura Universităţii din Bucureşti, 2012.
Descrierea procedurii de concurs http://www.usv.ro/calitate/regulamente_usv.php
Lista documente List of documents The candidate's application file must contain at least the following documents: 1. Demand for the contest, signed by the candidate, which includes a sworn statement about the veracity of the information presented in the file - the model attached. 2. A proposal for the development of academic career both in terms of teaching, in teaching positions and in terms of scientific research; the proposal shall be made by the candidate, contains more than 10 pages and is one of the main criteria of selecting candidates; 3. Curriculum vitae of the candidate, in print and electronic form, which must include: a) Information about studies and diplomas obtained; b) Information about relevant training and job experience c) information about research-development projects that has led as project grants obtained, if there are such projects or grants, indicating for each the source of funding, amount of funding and main publications and patents results; d) Information about prizes or other recognition elements of scientifical contribuition of the candidate 4. The list the candidate's work in print and electronic form, which will be structured as follows: The list of more than 10 works considered to be the most relevant by the candidate for professional achievements, which are included in the file electronically and can be found in other categories of works under article 15 of the judgment nr.457/2011, amended; a) The thesis or theses; b) Patents and other industrial property rights; c) Books and chapters in books; d) Articles / extenso studies published in the main international scientific journals; e) Publications in full, the principal works published in international scientific conferences; g) Other works and scientific contributions or, where appropriate, of artistic creation. h) Candidates for the positions of Associate Professor or Senior Researcher II file must include at least 3 names and contact addresses of personalities in the field, in their country or abroad, outside the higher education institution whose job is out in the competition, who has agreed to write letters of recommendation regarding the applicant's professional qualities. i) Candidates for the positions of professor or researcher II must include at least 3 file names and contact addresses of personalities in the field abroad, who have agreed to write letters of recommendation regarding the professional qualities of candidate. j) Regarding Romanian scientific fields, letters of recommendation for candidates for the position of professor or senior researcher I can be written by personalities from the field in Romania, outside the higher education institution whose post is put up. 5. The checklist for meeting the university standards regarding attendance in the contest, whose standard format required by its own methodology. The checklist is completed and signed by the candidate, together with the documents verifying all the results and information entered by the candidate record. The check sheet will follow the pattern of the national standard for scientific field station. 6. Documents related to the degree of Doctor: copy of the Doctor diploma and if the Doctor original diploma is not recognized in Romania, certificate of recognition or equivalence thereof; 7. Summary in Romanian and in a foreign language, of the thesis on less than one page for each language; 8. Affidavit of the candidate indicating incompatibilities provided by Law. 1/2011 in the event of winning the competition or lack of such incompatibilities; 9. Copies of other certificates attesting to the applicant's studies; 10. Copy of identity card or, if the candidate does not have an identity card, copy of passport or other identity document issued in an equivalent purpose; 11. If the candidate has changed his name, copies of documents attesting the change of name - marriage certificate or proof of name change. 12. Occupational Health Medical certificate issued within the validity term, for the purpose of completing the dossier to the contest for a teaching position. 13. Criminal record with the purpose of completing the contest files for a teaching position. 14. No more than 10 publications, patents or other work of the candidate, in electronic format, selected by the candidate and deemed to be most relevant to their professional achievements; 15. Electronic format for curriculum vitae, list of works and verification sheet must not exceed 3Mb to be loaded onto the model MEN 16. Document showing address / postal account addresses, e-mail and phone / mobile to be contacted; 17. A list of all documents filed; 18. A list of all electronic documents filed; 19. Statement regarding the compliance of the electronic format’s content with the submitted documents.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Ştefan cel Mare University of Suceava
Comisie :
Renunță