Utilizatori
Administrare
Informații post
Romana
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI MANAGEMENT
Departament Departamentul de Mecanică şi Tehnologii
Poziția în statul de funcții 30
Funcție Şef de lucrări
Disciplinele din planul de învățământ Sisteme de acţionare; Tehnici multimedia; Materiale şi structuri inteligente; Aparate pentru înregistrarea şi redarea informaţiei
Domeniu stiintific Inginerie mecanică
Descriere post Sef de lucrari poz. 30 Postul conţine o normă universitară de 40 ore / săptămână cu o normă didactică de14,00 ore convenţionale, din care: 9 ore predare curs şi 5 ore de lucrări practice cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: • Sisteme de acţionare, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul III de la programul de studii MCT şi EPI: - 2 ore curs semestrul II; - 2 ore laborator efectuate în semestrul II cu o formaţie de lucru, anul III, MCT - 2 ore laborator efectuate în semestrul II cu o formaţie de lucru, anul III, EPI; • Tehnici multimedia, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul III de la programul de studii MCT: - 2 ore curs efectuate în semestrul I cu o formaţie de lucru, anul III, MCT; - 1 oră laborator efectuate în semestrul I cu 1 formaţie de lucru, anul III, MCT; • Materiale şi structuri inteligente, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul III de la programul de studii MCT şi EPI: - 2 ore curs semestrul II; - 1 oră laborator efectuate în semestrul II cu o formaţie de lucru, anul III, MCT - 1 oră laborator efectuate în semestrul II cu o formaţie de lucru, anul III, EPI; • Aparate pentru înregistrarea şi redarea informaţiei, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul IV de la programul de studii MCT: - 3 ore curs semestrul II; - 1 oră laborator efectuate în semestrul I cu o formaţie de lucru, anul III, MCT - 2 ore proiect efectuate în semestrul I cu o formaţie de lucru, anul III, MCT.
Atributiile/activitatile aferente Activităţi de predare a orelor de curs şi de seminar, în conformitate cu planul de învăţământ şi fişele disciplinelor. Coordonarea unor activităţi practice ale studenţilor.Îndrumarea studenţilor pentru elaborarea unor lucrări ştiinţifice la diverse manifestări studenţeşti. Participarea la activitatea de cercetare ştiinţifică a departamentului şi publicarea de lucrări ştiinţifice. Participarea la activităţile departamentului, ale facultăţii şi ale Universităţii. Activităţi de evaluare. Alte activităţi: Participare în comisie examen de absolvire Participare în comisii de admitere Participare la programe internaţionale Coordonare cercuri ştiinţifice studenţeşti Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului Activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică, activităţi de proiectare, de creaţie potrivit specificului Activităţi administrative
Salariul minim de incadrare 1643 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2015-04-28
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2015-05-05 2015-06-12
Data susținerii prelegerii 0000-00-00
Ora susținerii prelegerii 00:00:00
Locul susținerii prelegerii Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Perioadă susținere a probelor de concurs
Început Sfârșit
2015-06-29 2015-07-02
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-07-03 2015-07-03
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-07-06 2015-07-10
Tematica probelor de concurs SISTEME DE ACŢIONARE: Subiecte: Acţionarea hidraulică; Componenta instalatiilor de actionare hidraulică; Tipuri de sisteme de acţionare hidraulică; Clasificarea motoarelor hidraulice; Simboluri şi notaţii utilizate în hidraulică; Aparataj hidrostatic de comandă, reglare şi control; Aparataj hidraulic auxiliar; Acţionarea pneumatică: Structura sistemelor de acţionare pneumatică; Simboluri si notatii utilizate in pneumatica; Aparataj de comandă; Aparataj pneumatic auxiliar; Unităţi pneumo-hidraulice de acţionare; Acţionarea electrică: Sisteme de actionare cu motoare de curent continuu; Motoare electrice pas cu pas; Sisteme de actionare cu motoare de curent alternative; Optimizarea sistemelor de acţionare Bibliografie: I.Catana, V.Panduru, Conducerea inteligenta a sistemelor electrohidraulice, Editura Printech, 2004; Maniu, I, Dolga, V. , Sisteme de acţionare, Editura Politehnica, ISBN 973 – 625 – 075 – 1, Timişoara, 2003; Maniu, I., Dolga, V., s.a., Acţionǎri de mecanicǎ finǎ, Editura “Orizonturi Universitare”, ISBN 973 – 8109 – 66 – 3, Timişoara, 2001; N. Butnaru, Hidraulică, Editura Universităţii “Ştefan cel Mare”, ISBN 973-9408-59-1, Suceava, 2000; N. Butnaru, Acţionări hidraulice şi pneumatice, Editura Universităţii “Ştefan cel Mare”, Suceava, 2001; P. Matei, D. Călăraşu, Acţionări hidraulice şi pneumatice, Vol. I şi II, I. P. Iaşi, 1987; L. Ciobanu, Gh. Livint, L. Mandici, Actionari electrice, Editura Universităţii “Ştefan cel Mare”, Suceava, 1993; MAS-200 Modular assembly system – User’s Manual, SMC International Training. TEHNICI MULTIMEDIA: Subiecte: Tehnologii şi echipamente multimedia: Camera Video; Dispozitive de scanare; Fotografie digitală; Echipamente şi suporţi tehnici pentru stocarea elementelor de multimedia; Resurse software: MCI (Media Control Interface); Quick Time – suport pentru multimedia; Microsoft Video for Windows; API – Aplication Program Interface; Interfeţe API speciale, Modul de funcţionare al interfeţei API în mediul Windows; Extensii multimedia ale sistemelor de operare; Sunetul computerizat şi imaginea computerizată: Formate audio ale sunetului; Comprimarea fişierelor sunet; Imagine computerizată; Compresia video (MPEG); Limbaje de specialitate; Bibliografie: Tay Vaughan - Multimedia. Ghid practic. Editura Teora, Bucureşti, 2002; Radu Arsinte - „ Prelucrări digitale audio-video. Sisteme video: achiziţie, stocare, transmisie”, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2006; B. Orza – Sisteme de comunicaţii multimedia UT Press, Cluj (2007); D.N Comănescu ş.a. Tehnici multimedia Vol. II Editura Universitară, Bucureşti , 2009; D.N Comănescu ş.a. Tehnici multimedia Vol. II Editura Universitară, Bucureşti , 2009; Guan, Ling ş.a., Multimedia Image and Video Processing Boca Raton: CRC Press LLC, 2001 eBook (pdf) MATERIALE ŞI STRUCTURI INTELIGENTE: Subiecte: Materiale avansate; Materiale funcţionale; Materiale polifuncţionale; Materiale inteligente şi sisteme structurale; Materiale hibride inteligente; Structuri active cu capacităţi senzoriale şi actuatoare; Fluide electroreologice; Fluide magnetice; Aplicaţii ale fluidelor magnetice; Materiale piezoelectrice; Manifestări inteligente la materiale structurale clasice; Materiale electrostrictive; Materiale magnetostrictive; Materiale cu memoria formei Bibliografie: Newnham, R.E., and Amin, A. – Smart systems: microphones, farm fishing and beyond, Chemtech, 29, 1999, No. 12, 38-47; Flatau, A.B., Hall, D.L. and Schlesselman, J.M. – Magnetostrictive vibration and control systems, J. Intell. Mater. Syst. and Struct., 4, October, 1993, 560-561; Giurgiuţiu, V. and Rogers, C.A. – Energy-based comparison of highpower commercially-available induced-strain state actuators,Sixth Inter. Conf. on Adapt. Struct., (Rogers, C.A. et al., eds.), Technomic, 1996, 113-130; Furuya, Y., Hagood, N.W., Kimura, H. and Watanabe, T. – Shape memory effect and magnetostriction in rapidly solidified Fe-29,6 at.% Pd alloy, Materials Transactions, JIM, 39, 1998, No. 12, 1248-1254; Bujoreanu, L-Gh – Materiale inteligente, Ed. Junimea, Iaşi, 2002; G.Cao, Nanostructures and Nanomaterials, Synthesis, Properties and Applications, Imperial College Press, 2004; Bîzdoacă, N., Bîzdoacă, E., Materiale şi structuri inteligente, Editura Universitaria, Craiova, 2007; www.nemagazine.org; www.me.mtu.edu; www.public.iastate.edu; www.panametrics.com; www.rdelectro.com; www.phoenix-mt.com; www.terfenol.com; www.physics,hull.ac.uk; www.aem.umn.edu APARATE PENTRU ÎNREGISTRAREA ŞI REDAREA INFORMAŢIEI: Subiecte: Aparate cu înregistrarea mecanică a informaţiei pe support; Sisteme de înregistrare-redare magnetică a informaţiei; Înregistrarea magnetică a informaţiei în tehnica de calcul; Tehnica înregistrării şi redării informaţiei pe Compact Disc ( CD ); Structura logică a discului înregistrabil; Aparate de înregistrare DVD; Discul BluRay; Memorii de tip flash; Carduri SD, Mini SD, Micro SD Bibliografie: Rathbone A., Multimedia, CD ROM pentru toţi, Editura Teora, Bucureşti, 1996; Gordon McComb, Andy Rathbone Videocasetofoane şi camera video pentru toţi, Editura Teora, Bucureşti 1996; Introduction to information Technology (cap. III Computer Memory and Storage), Pearson Education, 2011 (eBook); Cepareanu D., Naicu Ş., Videocasetofoane. Înregistrarea şi redarea magnetică a imaginilor şi sunetului, Edit. ALL, 1999; Posa, C., Naicu Ş., Munteanu G.R., Înregistrarea şi redarea sunetului, Editura ALL 1998; Băşoiu M., DDC Casetofoane digitale, Ed. Tehnica 1998; Kefauver Alan P., The Audio Recording Handbook A-R Editions Inc., Middleton, Wisconsin, 2001 (eBook); Coufal H., Burr G., Optical Data Storage, International Trends in Optics (eBook) 2002
Descrierea procedurii de concurs http://www.usv.ro/calitate/regulamente_usv.php R 14 Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante
Lista documente Dosarul de concurs al unui candidat trebuie să conţină, cel puţin, următoarele documente: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar – după modelul anexat. 2. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor; 3. Curriculum vitae al candidatului, în format tipărit şi în format electronic, care trebuie să includă: a) Informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; b) Informaţii despre experienţa profesională şi locuri de muncă relevante; c)Informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; d)Informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului. 4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic, care va fi structurată astfel: Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de art.15 din Hotărârea nr. 457/2011, modificată; b) Teza sau tezele de doctorat; c) Brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; d) Cărţi şi capitole în cărţi; e) Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; f) Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; g) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice. h) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. i) Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. j) În cazul domeniilor ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I pot proveni şi din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs. 5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat, împreună cu documentele doveditoare privind toate rezultatele şi informaţiile introduse de candidat în fişă. Modelul fişei de verificare va respecta modelul din standardul naţional aferent domeniului ştiinţific al postului. 6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copie legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 8. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitae; 9. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; 10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 11. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui. 12. Adeverinţă medicală eliberată de Medicina Muncii, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 13. Cazier judiciar, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 14. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; 15. Formatul electronic pentru Curriculum vitae, Lista de lucrări şi Fişa de verificare nu trebuie să depăşească 3Mb pentru a putea fi încărcate pe macheta M.E.N. 16.Document din care să reiasă adresa / adresele de contat poştal, e-mail şi telefonul / telefoanele la care poate fi contactat; 17. Opis cu toate documentele depuse la dosar; 18. Opis cu toate documentele electronice depuse la dosar 19. Declaraţie privind conformitatea conţinutului formatului electronic cu documentele depuse.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania
Comisie :
Renunță
Engleza
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea INGINERIE MECANICĂ, MECATRONICĂ ŞI MANAGEMENT
Departament Departamentul de Mecanică şi Tehnologii
Poziția în statul de funcții
Funcție Şef de lucrări
Disciplinele din planul de învățământ
Domeniu stiintific Inginerie mecanică
Descriere post
Atributiile/activitatile aferente
Salariul minim de incadrare 1643 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2015-04-28
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2015-05-05 2015-06-12
Data susținerii prelegerii 0000-00-00
Ora susținerii prelegerii 00:00:00
Locul susținerii prelegerii
Perioadă susținere a probelor de concurs
Început Sfârșit
2015-06-29 2015-07-02
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-07-03 2015-07-03
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-07-06 2015-07-10
Tematica probelor de concurs
Descrierea procedurii de concurs
Lista documente
Adresa unde se transmite dosarul de concurs
Comisie :
Renunță