Utilizatori
Administrare
Informații post
Romana
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea INGINERIE ALIMENTARĂ
Departament DEPARTAMENTUL TEHNOLOGII ALIMENTARE, SIGURANŢA PRODUCŢIEI ALIMENTARE ŞI A MEDIULUI
Poziția în statul de funcții 39
Funcție Lector universitar
Disciplinele din planul de învățământ Tehnici de comunicare; Limba engleză
Domeniu stiintific Filologie
Descriere post Lector univ. poz. 39: Postul conţine o normă universitară de 40 ore / săptămână cu o normă didactică de12.50 ore convenţionale, din care: 4 ore predare curs şi 8.50 ore de lucrări practice cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: • disciplina: Tehnici de comunicare, efectuată în semestrul I şi II cu studenţii din anul IV de la programul de studii CEPA: - 1 oră curs semestrul I; 1 oră curs semestrul II - 3 ore seminar efectuate în semestrul I cu 3 formaţii de lucru; 3 ore seminar efectuate în semestrul II cu 3 formaţii de lucru; • disciplina: Tehnici de comunicare, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul IV de la programul de studii IMAPA: -2 ore curs semestrul II; - 1 ore seminar efectuate în semestrul II cu 1 formaţie de lucru; • disciplina: Limba engleză, efectuată în semestrul I şi II cu studenţii din anul II de la programul de studii IPA, CEPA, PCM: - 4 ore seminar efectuate în semestrul II cu studenţii din anul II CEPA cu 2 formaţii de lucru - 2 oră seminar efectuate în semestrul II cu studenţii din anul II IPA cu 1 formaţie de lucru - 4 ore seminar efectuate în semestrul I cu studenţii din anul II PCM cu 2 formaţii de studiu.
Atributiile/activitatile aferente Activităţi de predare a orelor de curs şi de seminar, în conformitate cu planul de învăţământ şi fişele disciplinelor. Coordonarea unor activităţi practice ale studenţilor.Îndrumarea studenţilor pentru elaborarea unor lucrări ştiinţifice la diverse manifestări studenţeşti. Participarea la activitatea de cercetare ştiinţifică a departamentului şi publicarea de lucrări ştiinţifice. Participarea la activităţile departamentului, ale facultăţii şi ale Universităţii. Activităţi de evaluare. Alte activităţi: Participare în comisie examen de absolvire Participare în comisii de admitere Participare la programe internaţionale Coordonare cercuri ştiinţifice studenţeşti Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului Activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică, activităţi de proiectare, de creaţie potrivit specificului Activităţi administrative
Salariul minim de incadrare 1643 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2015-04-28
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2015-05-05 2015-06-12
Data susținerii prelegerii 0000-00-00
Ora susținerii prelegerii 00:00:00
Locul susținerii prelegerii Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava
Perioadă susținere a probelor de concurs
Început Sfârșit
2015-06-29 2015-07-02
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-07-03 2015-07-03
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-07-06 2015-07-10
Tematica probelor de concurs Tehnici de comunicare: Comunicare – noţiuni generale. Comunicare şi pragmatică – teoria enunţării. Originea teoriei actelor de vorbire. Austin – de la performativ la act ilocutoriu. Searle şi forţa ilocuţionară. Premise pentru o analiză a actelor de vorbire în discursul tehnic. Legile discursului.Teoria pertinenţei.Teorii ale referinţei. Polifonie şi enunţare. Discurs şi conversaţie. Pragmatica griceană. Presupoziţii semantice şi pragmatice. Faptele pragmatice. Deixis şi anaforă. Elementele deictice. Conectorii pragmatici. Conceptul de coerenţă.Text, discurs, context. Analiza discursului şi analiza conversaţională. Bibliografie: Anne Reboul, Jacques Moeschler, Pragmatica discursului, Iaşi, Editura Institutul European, 2010. Dominique Maingueneau, Analiza textelor de comunicare, Iaşi, Editura Institutul European, 2008. Dan Sperber, Deirdre Wilson, Relevance. Communication and Cognition, Oxford, Blackwell, 1996. Diana Felecan, Aspecte ale polifoniei lingvistice, Bucureşti, Tritonic, 2010. J.L.Austin, Cumsă faci lucruri cu vorbe, Paralela 45, Piteşti, 2005. John R.Searle, Speech Acts, London, Cambridge University Press, 1976. Paul Grice, Logic and Conversation, în Studies in the Way of Words, Harvard University Press, 1991. Eugeniu Coşeriu, Teoria limbajului şi lingvistica generală. Cinci studii, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2004. Ioan Oprea, Elemente de filozofia limbii, Iaşi, Editura Institutul European, 2007. Liliana Ionescu-Ruxăndoiu, Limbaj şi comunicare, Elemente de pragmatică lingvistică, All Educational, Timişoara, 2003. Limba engleză:The Noun, Noun classes, Determiners, Ordinals, Cardinal Numbers, Quantifiers, Word-formation, Number, Singular invariable nouns, Plural invariable nouns, Gender, Collective nouns, Case, Pronouns.The Adjective, Degrees of comparison, Negative adjectives. The Verb, Verb classes, Time, tense and aspect, Dynamic and stative verbs, Irregular verb classes, Modal verbs, The meanings of the modal auxiliaries, The morphology of lexical verbs. French Food Terms in English for Food Engineering, English Food Terms in Romanian, Technical Terms in Food Technology, Food Awareness, Traditional vs Modern Eating Habits, Food and lifestyle, The Importance of Nutrition, Eating Disorders, Food Marketing and Advertising, Public Food Services, Food and Hospitality Markets, Food Fairs and Exhibitions, Technical food jobs, Eating and drinking collocations, Food idioms in English and Romanian.Bibliografie: Bădescu Alice L., Gramatica limbii engleze, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984. Quirk Randolph, A grammar of Contemporary English, Harlow Essex, Longman, 1978. Leviţchi L., Gramatica limbii engleze, Teora, Bucureşti, 1997. Cambridge First Certificate, Examination Practice 3, Cambridge University Press, 1996. Chilarescu M., Paidos C., Proficiency in English, Institutul European, Iasi,1996. Kenny Nick.,First Certificate Pass Key, Heinemann, 1996. Kenny N., Sunderland P.- Practice Tests, Plus 2, Longman, 2001. Ladousse G.P., Role Play, Oxford University Press, 1997. McCarthy M., O’Dell – English Idioms in Use, Cambridge University Press 2002. Mc Dermott C., A New Intermediate Course, Inside Stories, Inside English, Penguin Books, 1997. Cholij Mark, Passport to Cambridge First Certificate, Rapid Revision Course, MacMillan London, 1991.Prelipceanu C., Giurculescu, D., Nicolae M, Zografi M., English for Tourism and Hospitality Industry, Editura Universitară, Bucureşti, 2005.Tomscha Terry, Lane P., Grammar and Writing, Heinemann, 1991.
Descrierea procedurii de concurs http://www.usv.ro/calitate/regulamente_usv.php R 14 Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante
Lista documente Dosarul de concurs al unui candidat trebuie să conţină, cel puţin, următoarele documente: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar – după modelul anexat. 2. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor; 3. Curriculum vitae al candidatului, în format tipărit şi în format electronic, care trebuie să includă: a) Informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; b) Informaţii despre experienţa profesională şi locuri de muncă relevante; c)Informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; d)Informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului. 4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic, care va fi structurată astfel: Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de art.15 din Hotărârea nr. 457/2011, modificată; b) Teza sau tezele de doctorat; c) Brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; d) Cărţi şi capitole în cărţi; e) Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; f) Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; g) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice. h) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. i) Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. j) În cazul domeniilor ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I pot proveni şi din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs. 5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat, împreună cu documentele doveditoare privind toate rezultatele şi informaţiile introduse de candidat în fişă. Modelul fişei de verificare va respecta modelul din standardul naţional aferent domeniului ştiinţific al postului. 6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copie legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 8. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitae; 9. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; 10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 11. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui. 12. Adeverinţă medicală eliberată de Medicina Muncii, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 13. Cazier judiciar, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 14. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; 15. Formatul electronic pentru Curriculum vitae, Lista de lucrări şi Fişa de verificare nu trebuie să depăşească 3Mb pentru a putea fi încărcate pe macheta M.E.N. 16. Document din care să reiasă adresa / adresele de contat poştal, e-mail şi telefonul / telefoanele la care poate fi contactat; 17. Opis cu toate documentele depuse la dosar; 18. Opis cu toate documentele electronice depuse la dosar 19. Declaraţie privind conformitatea conţinutului formatului electronic cu documentele depuse.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Universitatea "Ştefan cel Mare" Suceava Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania
Comisie :
Renunță
Engleza
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea INGINERIE ALIMENTARĂ
Departament DEPARTAMENTUL TEHNOLOGII ALIMENTARE, SIGURANŢA PRODUCŢIEI ALIMENTARE ŞI A MEDIULUI
Poziția în statul de funcții
Funcție Lector universitar
Disciplinele din planul de învățământ
Domeniu stiintific Filologie
Descriere post
Atributiile/activitatile aferente
Salariul minim de incadrare 1643 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2015-04-28
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2015-05-05 2015-06-12
Data susținerii prelegerii 0000-00-00
Ora susținerii prelegerii 00:00:00
Locul susținerii prelegerii
Perioadă susținere a probelor de concurs
Început Sfârșit
2015-06-29 2015-07-02
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-07-03 2015-07-03
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-07-06 2015-07-10
Tematica probelor de concurs
Descrierea procedurii de concurs
Lista documente
Adresa unde se transmite dosarul de concurs
Comisie :
Renunță