Utilizatori
Administrare
Informații post
Romana
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea Facultatea de Inginerie Alimentară
Departament Dep. de Tehnologii Alimentare, Siguranţa Producţiei Alimentare şi a Mediului
Poziția în statul de funcții 14
Funcție Conferențiar universitar
Disciplinele din planul de învățământ Marketing Marketing şi comportamentul consumatorului Management şi marketing
Domeniu stiintific Marketing
Descriere post Conf.univ., poz.14: Postul conţine o normă universitară de 40 ore / săptămână cu o normă didactică de 11,5 ore convenţionale, din care: 9 ore predare curs şi 2,5 ore de lucrări practice cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: • disciplina: Marketing - 2 ore/săptămână curs în semestrul I efectuate cu studenții de la Facultatea de Inginerie Electrică şi ştiinţa Calculatoarelor, specializarea Inginerie economică, anul II ; • disciplina: Marketing şi comportamentul consumatorului - 2 ore/săptămână curs în semestrul II efectuate cu studenţii de la Facultatea de Litere şi ştiinţe ale Comunicării, specializarea Comunicare şi relaţii publice, anul I; - 1 ore de seminar în semestrul II efectuate cu studenţii de la Facultatea de Litere şi Ştiinţele Comunicării, specializarea Comunicare şi Relaţii Publice, anul I, 1 formaţie de lucru; • disciplina: Management şi marketing - 2 ore/săptămână curs în semestrul I efectuate cu studenţii de la Facultatea de Inginerie Alimentară, specializarea Controlul şi expertiza produselor alimentare, anul III; - 3 ore/săptămână curs în semestrul II efectuate cu studenţii de la Facultatea de Inginerie Alimentară, specializarea Ingineri produselor alimentare, anul IV; - 1 ore/ săptămână seminar în semestrul I efectuate cu studenții de la Facultatea de Inginerie Alimentară, specializarea Controlul şi expertiza produselor alimentare, anul III, 2 formaţii de lucru; - 1 ore/ săptămână seminar în semestrul II efectuate cu studenţii de la Facultatea de Inginerie Alimentară, specializarea Ingineria produselor alimentare, anul III, 2 formații de lucru;
Atributiile/activitatile aferente Activităţi de predare Activităţi de seminar / proiecte de an / lucrări de laborator / lucrări practice Activităţi de evaluare Alte activităţi: Coordonarea lucrărilor de licenţă / disertaţie Activitate practică şi practică pedagogică Participare în comisii de doctorat: referate, examene, susţinere Consultaţii Participare în comisie examen de absolvire Participare în comisii de admitere Participare la programe internaţionale Coordonare cercuri ştiinţifice studenţeşti Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului Activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică, activităţi de proiectare, de creaţie potrivit specificului Activităţi administrative
Salariul minim de incadrare 1765 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2015-04-28
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2015-05-05 2015-06-12
Data susținerii prelegerii 0000-00-00
Ora susținerii prelegerii 00:00:00
Locul susținerii prelegerii Universitatea \\\\\\\"Ştefan cel Mare\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\" Suceava
Perioadă susținere a probelor de concurs
Început Sfârșit
2015-06-29 2015-07-02
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-07-03 2015-07-03
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-07-06 2015-07-10
Tematica probelor de concurs I. Marketing 1. Cercetarea de marketing. Conceperea chestionarului. 2. Cercetarea de marketing. Interviul in profunzime 3. Evoluţia marketingului 4. Publicitatea II. Marketing şi comportamentul consumatorului 1. Relaţiile publice şi tehnicile promoţionale 2. Etapele procesului decizional de cumpărare 3. Notorietatea 4. Selecţia mărcilor în procesul de cumpărare III. Management şi marketing 1. Branding management. Definirea conceptului de brand. 2. Viziunea generativă şi sistemică a brandului 3. Metode de cercetare în ştiinţele managementului 4. Antreprenor şi manager Bibliografie 1. Brée, Joël, Le comportement du consommateur, 2e édition, Edition Dunod, Paris, 2009; 2. Gavard-Perret, Marie-Laure et alii (coord.), Méthodologie de la recherche, Pearson Education, 2008; 3. Ghiuță, Ovidiu-Aurel, L’influence du brand sur le comportement de l’électeur, Éditions Universitaires Européennes, 2011; 4. Helfer, Jean-Pierre, Orsoni, Jaques, Marketing, 11e édition,Librairie Vuibert, Paris, 2009; 5. Jolibert, Alain, Jourdan, Philippe, Marketing research. Méthodes de recherche et d’études en marketing, Dunod, 2006; 6. Kapferer, Jean-Noel, La marque, Editor Dunod, Paris, 2006; 7. Keller, Kevin și alii, Management stratégique de la marque, 3e édition, Pearson Education, Paris, 2009; 8. Kotler, Philip, Armstrong, Gary, Principles of marketing, 12th edtion, Pearson Education, USA, New Jersy, 2008; 9. Kotler, Philip, Keller, Kevin, Manceau, Delphine, Marketing Management, 14eme edition, Pearson, 2012; 10. Lendrevie, Jaques, Levi, Julien, Mercator 2013 - Théories et nouvelles pratiques du marketing, edition Dunod, 2012; 11. Lewi, Georges, Lacoeuilhe, Jérôme, Branding management. La marque: de l’idée à l’action, 2ème edition, Paris, 2009; 12. Munteanu, Corneliu, Maxim, Emil, Sasu, Constantin, Prutianu, Ștefan, Zaiț, Adriana, Manolică, Adriana, Jijie, Tudor, Monoranu, Adrian, Marketing. Principii, practici, orizonturi, editura Sedcom Libris, Iaşi, 2008; 13. Prutianu, Ştefan, Anastasie Bogdan, Jijie, Tudor, Cercetări de marketing, editura Polirom, Iaşi, 2006; 14. Prutianu, Ştefan, Munteanu, Corneliu, Caluschi Cezar, Inteligenţa marketing plus, ediţia a II-a, editura Polirom, Iaşi, 2004; 15. Ries, Al, Trout, Jack, Pozişionarea. Lupta pentru un loc în mintea ta, editura Brandbuilders, București, 2004; 16. Russel, Thomas, Lane, Roland, Manual de publicitate, editura Teora, Bucureşti, 2003; 17. Sasu, Constantin, Andrieş, R. Comunicarea integrată de marketing, Editura F&F International, Gheorgheni, 2003; 18. Sasu, Constantin, Iniţierea şi dezvoltarea afacerilor, editura Polirom, Iaşi, 2003; 19. Solomon, Michael, Tissier – Desbordes, Elisabeth, Heilbrunm, Benoit, Comportement du consommateur, 6e édition, Pearson Education, Paris, 2005; 20. Thiétart, Raymon-Alain şi coll., Méthodes de recherche en management, 3e édition, Dunod, Paris, 2007; 21. Zaiţ, Dumitru, Spalanzani, Alain, Cercetarea în economie și management, Editura Economică, București, 2006.
Descrierea procedurii de concurs http://www.usv.ro/calitate/regulamente_usv.php R 14 Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante
Lista documente Dosarul de concurs al unui candidat trebuie să conţină, cel puţin, următoarele documente: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar – după modelul anexat. 2. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor; 3. Curriculum vitae al candidatului, în format tipărit şi în format electronic, care trebuie să includă: a) Informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; b) Informaţii despre experienţa profesională şi locuri de muncă relevante; c)Informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; d)Informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului. 4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic, care va fi structurată astfel: Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de art.15 din Hotărârea nr. 457/2011, modificată; b) Teza sau tezele de doctorat; c) Brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; d) Cărţi şi capitole în cărţi; e) Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; f) Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; g) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice. h) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. i) Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. j) În cazul domeniilor ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I pot proveni şi din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs. 5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat, împreună cu documentele doveditoare privind toate rezultatele şi informaţiile introduse de candidat în fişă. Modelul fişei de verificare va respecta modelul din standardul naţional aferent domeniului ştiinţific al postului. 6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copie legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 8. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitae; 9. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; 10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 11. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui. 12. Adeverinţă medicală eliberată de Medicina Muncii, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 13. Cazier judiciar, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 14. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; 15. Formatul electronic pentru Curriculum vitae, Lista de lucrări şi Fişa de verificare nu trebuie să depăşească 3Mb pentru a putea fi încărcate pe macheta M.E.N. 16. Document din care să reiasă adresa / adresele de contat poştal, e-mail şi telefonul / telefoanele la care poate fi contactat; 17. Opis cu toate documentele depuse la dosar; 18. Opis cu toate documentele electronice depuse la dosar 19. Declaraţie privind conformitatea conţinutului formatului electronic cu documentele depuse.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Universitatea Ştefan cel Mare; Suceava Str. Universităţii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania
Comisie :
Renunță
Engleza
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea Facultatea de Inginerie Alimentară
Departament Dep. de Tehnologii Alimentare, Siguranţa Producţiei Alimentare şi a Mediului
Poziția în statul de funcții 14
Funcție Conferențiar universitar
Disciplinele din planul de învățământ Marketing Marketing and consumer behavior Management and marketing
Domeniu stiintific Marketing
Descriere post The job lays of 40 hours/week with a 11.5 conventional hours, from which: 9 course hours and 2.5 practical application hours with the following semester distributions on disciplines: • discipline: Marketing - 2 hours/week course in 1st semester for the students of the Faculty of Electrical Engineering and Computer Science, undergraduate study program Economical engineering, 2nd year ; • discipline: Marketing and consumer behavior - 2 hours/week course in 2nd semester for the students of the Faculty of Letters and Communication Sciences, undergraduate study program Communication and Public Relation, 1st year; - 1 hours/week practical application in 2nd semester for the students of the Faculty of Letters and Communication Sciences, undergraduate study program Communication and Public Relation, 1st year, 1 group; • discipline: Management and marketing - 2 hours/week course in 1st semester for the students of the Faculty of Food Engineering, undergraduate study program Food Products Control and Expertise, 3rd year; - 3 hours/week course in 2nd semester for the students of the Faculty of Food Engineering, undergraduate study program Food Products Engineering, 4th year; - 1 hours/week seminar in 1st semester for the students of the Faculty of Food Engineering, undergraduate study Food Products Control and Expertise, 3rd year, 2 groups; - 1 hours/week seminar, in 2nd semester for the students of the Faculty of Food Engineering, undergraduate study program Food Products Engineering, 4th year, 2 groups;
Atributiile/activitatile aferente Teaching activities Seminary /year project / laboratory work / practical application activities Evaluation activities Other activities: Student’s bachelor and master degree diploma co-ordination Practical activity and pedagogical practice Doctorate commissions participation: reports, exams, presentation Consultations Graduation exam commissions participation Admission exam commissions participation International projects participation Students scientific projects coordination Scientific and methodic preparation activities and others activities into the education interest Scientific research, technological development, project activity and specific creation activities Administrative activities
Salariul minim de incadrare 1765 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2015-04-28
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2015-05-05 2015-06-12
Data susținerii prelegerii 0000-00-00
Ora susținerii prelegerii 00:00:00
Locul susținerii prelegerii STEFAN CEL MARE UNIVERSITY OF SUCEAVA
Perioadă susținere a probelor de concurs
Început Sfârșit
2015-06-29 2015-07-02
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-07-03 2015-07-03
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-07-06 2015-07-10
Tematica probelor de concurs I. Marketing 1. Marketing research. Questionnaire design. 2. Marketing research. In deep interviev. 3. Marketing evolution 4. Advertising II. Marketing and consumer behavoir 1. Public relations and promotions 2. Stages of consumer buying decision process 3. Awareness 4. Trademark selection in buying decision process III. Management and marketing 1. Branding management. Brand definition. 2. Generative and systemic vision of the brand 3. Methods of research in management sciences 4. Entrepreneur and manager Bibliography: 1. Brée, Joël, Le comportement du consommateur, 2e édition, Edition Dunod, Paris, 2009; 2. Gavard-Perret, Marie-Laure et alii (coord.), Méthodologie de la recherche, Pearson Education, 2008; 3. Ghiuță, Ovidiu-Aurel, L’influence du brand sur le comportement de l’électeur, Éditions Universitaires Européennes, 2011; 4. Helfer, Jean-Pierre, Orsoni, Jaques, Marketing, 11e édition,Librairie Vuibert, Paris, 2009; 5. Jolibert, Alain, Jourdan, Philippe, Marketing research. Méthodes de recherche et d’études en marketing, Dunod, 2006; 6. Kapferer, Jean-Noel, La marque, Editor Dunod, Paris, 2006; 7. Keller, Kevin și alii, Management stratégique de la marque, 3e édition, Pearson Education, Paris, 2009; 8. Kotler, Philip, Armstrong, Gary, Principles of marketing, 12th edtion, Pearson Education, USA, New Jersy, 2008; 9. Kotler, Philip, Keller, Kevin, Manceau, Delphine, Marketing Management, 14eme edition, Pearson, 2012; 10. Lendrevie, Jaques, Levi, Julien, Mercator 2013 - Théories et nouvelles pratiques du marketing, edition Dunod, 2012; 11. Lewi, Georges, Lacoeuilhe, Jérôme, Branding management. La marque: de l’idée à l’action, 2ème edition, Paris, 2009; 12. Munteanu, Corneliu, Maxim, Emil, Sasu, Constantin, Prutianu, Ștefan, Zaiț, Adriana, Manolică, Adriana, Jijie, Tudor, Monoranu, Adrian, Marketing. Principii, practici, orizonturi, editura Sedcom Libris, Iași, 2008; 13. Prutianu, Ștefan, Anastasie Bogdan, Jijie, Tudor, Cercetări de marketing, editura Polirom, Iași, 2006; 14. Prutianu, Ștefan, Munteanu, Corneliu, Caluschi Cezar, Inteligența marketing plus, ediția a II-a, editura Polirom, Iași, 2004; 15. Ries, Al, Trout, Jack, Poziționarea. Lupta pentru un loc în mintea ta, editura Brandbuilders, București, 2004; 16. Russel, Thomas, Lane, Roland, Manual de publicitate, editura Teora, București, 2003; 17. Sasu, Constantin, Andrieş, R. Comunicarea integrată de marketing, Editura F&F International, Gheorgheni, 2003; 18. Sasu, Constantin, Inițierea și dezvoltarea afacerilor, editura Polirom, Iași, 2003; 19. Solomon, Michael, Tissier – Desbordes, Elisabeth, Heilbrunm, Benoit, Comportement du consommateur, 6e édition, Pearson Education, Paris, 2005; 20. Thiétart, Raymon-Alain și coll., Méthodes de recherche en management, 3e édition, Dunod, Paris, 2007; 21. Zaiț, Dumitru, Spalanzani, Alain, Cercetarea în economie și management, Editura Economică, București, 2006.
Descrierea procedurii de concurs http://www.usv.ro/calitate/regulamente_usv.php
Lista documente In order to enter the competition for a teaching position and research candidate prepare a file containing at least the following documents: 1. Application for the contest, signed by the candidate, including an affidavit regarding the veracity of presented in the file, 2. A proposal to develop the candidate's academic career both in terms of teaching, if teaching positions and in terms of scientific research, the proposal shall be made by the candidate, includes more than 10 pages and is one of the main criteria of selecting candidates. 3. Curriculum vitae of the candidate in print and electronically, which should contain: a. information regarding the studies and diploma obtained; b. Information about training and job experience relevant c. information about research projects - development that has led as project grants obtained , if there are such projects or grants , indicating for each source of funding, amount of funding and main publications and patents results; d. Information about the awards or other recognition of the scientific contributions of the candidate. 4. A list of candidate works in print and electronic. List of more than 10 works considered to be the most relevant candidate for professional achievements, which are included in the file electronically and can be found in other categories of works under Article 15 of Resolution no. 457/2011 , as amended b) Doctor thesis or theses; c ) Patents and other industrial property rights; d) Books and chapters in books; e) Articles / extenso studies published in the main international scientific journals; f) Publications in full, the principal works published in international scientific conferences ; g) Other works and scientific contributions or, where appropriate, of artistic creation. h) Candidates for the posts of Associate Professor or Professor file must include at least 3 names and contact addresses of personalities in the field, in the country or abroad, outside the higher education institution whose job is out in the competition, who have agreed to write letters of recommendation regarding the applicant's professional qualities. i) Candidates for professor or researcher I degree must include at least 3 file names and contact addresses of personalities in the field abroad, who have agreed to write letters of recommendation regarding the professional qualities of candidate. j ) In the case of Romanian specific scientific fields, letters of recommendation for candidates for the position of professor or s researcher I can come and personalities from the field in Romania, outside the higher education institution whose post is put up 5. Sheet verifying the fulfillment of university standards presentation in the contest, whose standard format required by its own methodology. Check sheet is completed and signed by the candidate; 6. Documents which relate to the degree of doctor: copy of the diploma ofdoctor and, if the original doctor's degree is not recognized in Romania, certificate of recognition or equivalence of its 7. Summary in Romanian and a foreign language, the thesis or, where applicable, habilitation thesis on more than one page for each language; 8. The applicant's affidavit indicating incompatibilities provided for by Law no. 1/2011 as they are for winning the competition or lack of such situations of incompatibility, 9. Copies of candidates studying diploma 10. Copy of identity card or, if the candidate does not have an identity card, passport or other identity document issued in an equivalent purpose identity card or passport 11. In cases provided in art. 11 para. (6) certified copies evidencing such medical units, k) copies of other studies showing degree candidate 12. Occupational Health Medical certificate issued within the validity of the complete dossier to the contest for a teaching position. 13. Criminal record the shelf to complement the contest file for a teaching position 14. More than 10 publications , patents or other work of the candidate, in electronic format, selected by it and deemed to be most relevant to their professional achievements 15. Electronic format for curriculum vitae , list of works and verification sheet must not exceed 3Mb to be loaded onto the model MEN 16. Document showing address / postal account addresses , e- mail and phone / mobile to be contacted 17. A list of all documents filed 18. A list of all electronic documents filed 19. A declaration with respect to the electronic format contend conformity regarding the submitted documents.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Ştefan cel Mare University of Suceava
Comisie :
Renunță