Utilizatori
Administrare
Informații post
Romana
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea EDUCATIE FIZICA SI SPORT
Departament EDUCATIE FIZICA SI SPORT
Poziția în statul de funcții 14
Funcție Lector universitar
Disciplinele din planul de învățământ Înot terapeutic şi Kinetoterapia în afecţiuni reumatologice, Kinetoterapia deficienţelor fizice şi senzoriale, Elemente de terapie ocupaţională, Tehnici speciale de manevrare a bolnavului şi Recuperarea în traumatologia sportivă, Tehnici speciale de manevrare a bolnavului.
Domeniu stiintific Educație fizică și sport
Descriere post Lector univ. poz.14: Postul conţine o normă universitară de 40 ore / săptămână cu o normă didactică de 12,00 ore convenţionale, din care: 4,00 ore predare curs şi 8 ore de lucrări practice cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: • Înot terapeutic şi Kinetoterapia în afecţiuni reumatologic efectuată în semestrul II cu studenţii din anul III de la programul de studii Licenţă KMS: - 1 oră curs semestrul II; - 2 ore seminar efectuate în semestrul II cu o formaţie de lucru. • Kinetoterapia deficienţelor fizice şi senzoriale efectuată în semestrul II cu studenţii din anul II de la programul de studii Licenţă KMS: - 2 ore curs semestrul II; - 2 ore aplicaţii practice efectuate în semestrul II cu 2 formaţii de lucru. • Elemente de terapie ocupaţională efectuată în semestrul II cu studenţii din anul II de la programul de studii Licenţă KMS: - 1 oră curs semestrul II; - 2 ore aplicaţii practice efectuate în semestrul II cu 2 formaţii de lucru. • Tehnici speciale de manevrare a bolnavului şi Recuperarea în traumatologia sportivă, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul III de la programul de studii Licenţă KMS: - 2 ore aplicaţii practice efectuate în semestrul I cu 2 formaţii de lucru; • Tehnici speciale de manevrare a bolnavului efectuată în semestrul I cu studenţii din anul II de la programul de studii Licenţă KMS: - 2 ore aplicaţii practice efectuate în semestrul I cu o formaţie de lucru.
Atributiile/activitatile aferente Activităţi de predare Activităţi de seminar / proiecte de an / lucrări de laborator / lucrări practice Activităţi de evaluare Alte activităţi: Coordonarea lucrărilor de licenţă / disertaţie Activitate practică şi practică pedagogică Participare în comisii de doctorat: referate, examene, susţinere Consultaţii Participare în comisie examen de absolvire Participare în comisii de admitere Participare la programe internaţionale Coordonare cercuri ştiinţifice studenţeşti Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului Activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică, activităţi de proiectare, de creaţie potrivit specificului Activităţi administrative
Salariul minim de incadrare 1643 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2015-04-28
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2015-05-05 2015-06-12
Data susținerii prelegerii 0000-00-00
Ora susținerii prelegerii 00:00:00
Locul susținerii prelegerii Universitatea \\\"Stefan cel Mare\\\" din Suceava
Perioadă susținere a probelor de concurs
Început Sfârșit
2015-06-29 2015-07-02
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-07-03 2015-07-03
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-07-06 2015-07-10
Tematica probelor de concurs Tematica: 1. Artritele reumatismale: poliartrita reumatică. 2. Spondilatritele : Spondilita anchilozantă. 3. Afecţiuni degenerative: Artroza. Osteoporoza. 4. Deficienţele coloanei vertebrale. 5. Deficienţele membrelor inferioare. 6. Deficientele senzorile si rolul kinetoterapiei. 7. Rolul ergoterapiei la diferite vârste. 8. Terapia ocupaţională la bolnavii cu afectiuni ale aparatului locomotor. 9. Manevrarea pacientului în pat, în aşezat; transferul pacientului şi mijloace de transfer; utilizarea scaunului rulant. 10. Tehnici specifice practicate de kinetoterapeut în scopul autoprotecţiei şi optimizării muncii. Bibliografie 1. Albu Adriana, Albu C, Petcu I. Asistenţa în Familie a Persoanei cu Deficienţă Funcţională – Tehnici de îngrijire şi manevrare a bolnavului. Ed. Polirom, Iaşi 2001; 2. Cordun Mariana, Postura corporală normală şi patologică, Editura ANEFS, Bucureşti 1999; 3. Cordun Mariana, Kinantropometrie, Ed. CD PRESS, Bucureşti, 2009; 4. Creţu Antoneta, Afectiuni reumatice care beneficiază de kinetoterapie, Ed. Medicală, Bucureşti, 1996; 5. Dan Mirela, Introducere in terapia ocupaţională, Editura Universităţii din Oradea, 2005; 6. Fozza, Ana Cristina, Îndrumar pentru corectarea deficienţelor fizice, Ed. Fundaţiei România de mâine, Bucureşti, 2002; 7. Jianu Anca, Timbuş L. Manevrarea bolnavului: tehnici speciale. Ed. Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2010; 8. Marcu V, Dan Mirela. Kinetoterapie/Physiotherapy. Ed. Universităţii din Oradea, 2006; 9. Marcu V, Pancotan V. Activitati fizice adaptate. Ed. Universitaria din Craiova, 2007; 10. Moraru G., Pâncotan V., Recuperarea kinetică în reumatologie, Ed. Imprimeriei de Vest, Oradea, 1999; 11. Păun R. si colab, Tratat de medicină internă: Reumatologie, Vol. I- II, Editura Medicală, Bucureşti, 1999; 12. Popescu E., Ionescu I., Compendiu de reumatologie, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1993; 13. Popescu, E., Ionescu, Ruxandra, Reumatologie, Editura Medicală Naţională, Bucureşti, 1999; 14. Sbenghe T. – Kinesiologie stiinta miscarii, Ed. Medicala Bucuresti, 2002; 15. Sbenghe T. Recuperarea medicală la domiciliul bolnavului (pentru medicul de famlie). Ed Medicală, Bucureşti, 1996.
Descrierea procedurii de concurs http://www.usv.ro/calitate/pagini/regulament_usv/ R 14 Regulament privind ocuparea posturilor didactice vacante
Lista documente Dosarul de concurs al unui candidat trebuie să conţină, cel puţin, următoarele documente: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar – după modelul anexat. 2. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor;3. Curriculum vitae al candidatului, în format tipărit şi în format electronic, care trebuie să includă: a) Informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; b) Informaţii despre experienţa profesională şi locuri de muncă relevante; c) Informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; d) Informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului. 4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic, care va fi structurată astfel: Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de art.15 din Hotărârea nr. 457/2011, modificată; b) Teza sau tezele de doctorat; c) Brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; d) Cărţi şi capitole în cărţi; e) Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; f) Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; g) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice. h) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. i) Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. j) În cazul domeniilor ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I pot proveni şi din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs. 5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat, împreună cu documentele doveditoare privind toate rezultatele şi informaţiile introduse de candidat în fişă. Modelul fişei de verificare va respecta modelul din standardul naţional aferent domeniului ştiinţific al postului. 6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copie legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 8. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitae; 9. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; 10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 11. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui. 12. Adeverinţă medicală eliberată de Medicina Muncii, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 13. Cazier judiciar, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 14. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; 15. Formatul electronic pentru Curriculum vitae, Lista de lucrări şi Fişa de verificare nu trebuie să depăşească 3Mb pentru a putea fi încărcate pe macheta M.E.N. 16. Document din care să reiasă adresa / adresele de contat poştal, e-mail şi telefonul / telefoanele la care poate fi contactat; 17. Opis cu toate documentele depuse la dosar; 18. Opis cu toate documentele electronice depuse la dosar 19. Declaraţie privind conformitatea conţinutului formatului electronic cu documentele depuse.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Universitatea ,,Stefan cel Mare'' din Suceava,Str. Universitatii, nr. 13, 720 229 Suceava, Romania
Comisie :
Renunță
Engleza
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea EDUCATIE FIZICA SI SPORT
Departament EDUCATIE FIZICA SI SPORT
Poziția în statul de funcții
Funcție Lector universitar
Disciplinele din planul de învățământ
Domeniu stiintific Educație fizică și sport
Descriere post
Atributiile/activitatile aferente
Salariul minim de incadrare 1643 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2015-04-28
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2015-05-05 2015-06-12
Data susținerii prelegerii 0000-00-00
Ora susținerii prelegerii 00:00:00
Locul susținerii prelegerii
Perioadă susținere a probelor de concurs
Început Sfârșit
2015-06-29 2015-07-02
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-07-03 2015-07-03
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-07-06 2015-07-10
Tematica probelor de concurs
Descrierea procedurii de concurs
Lista documente
Adresa unde se transmite dosarul de concurs
Comisie :
Renunță