Utilizatori
Administrare
Informații post
Romana
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea Facultatea de Istorie şi Geografie
Departament GEOGRAFIE / GEOGRAPHY
Poziția în statul de funcții 7
Funcție Conferențiar universitar
Disciplinele din planul de învățământ Meteorologie şi Climatologie, Atmosfera şi calitatea aerului, Potenţialul balneoclimatologic şi valorificarea lui turistică
Domeniu stiintific Geografie, geomorfologie, hidrologie
Descriere post Conf. univ., poz.7: Postul conţine o normă universitară de 40 ore / săptămână cu o normă didactică de 10 ore convenţionale, din care: 5,25 ore predare curs şi 4,75 ore de lucrări practice cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: • disciplina: Meteorologie şi Climatologie, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul I de la programele de studii de licenţă Geografia turismului (GT) şi Geografia mediului GM): - 2 ore curs semestrul I; - 6 ore laborator efectuate în semestrul I cu 3 formaţii de lucru • disciplina: Atmosfera şi calitatea aerului, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul I de la programul de studii de licenţă Geografia mediului (GM): - 2 ore curs semestrul I; - 2 ore laborator efectuate în semestrul I cu o formaţie de lucru • disciplina: Potenţialul balneoclimatologic şi valorificarea lui turistică, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul I de la programul de studii masterale Turism şi dezvoltarea regională (TDR): - 1 oră curs semestrul II; - 1 oră seminar efectuate în semestrul II cu o formaţie de lucru
Atributiile/activitatile aferente Desfăşoară activităţi de predare, lucrări practice şi de evaluare conform statului de funcţii al Departamentului de Geografie şi întocmeşte programele analitice conform disciplinelor predate. Asigură consultaţii pentru obiectele predate. Coordonator de lucrări de licenţă şi disertaţie. Participare în comisii de doctorat: referate, examene, susţinere. Membru în comisiile examenelor de admitere şi absolvire la licenţă şi masterat Coordonare cercuri ştiinţifice studenţeşti. Participare la programul Internaţional Erasmus. Activităţi de pregătire metodică în interesul învăţământului: grade didactice. Activităţi de cercetare ştiinţifică şi de creaţie specifice domeniului prin participare la conferinţe, workshop-uri. Activităţi administrative: raspunde de mijloacele, instrumentele şi aparatele din laboratorul de Climatologie şi Hidrologie, de elaborare planuri învăţământ, de activităţi de promovare a imaginii Departamentului de Geografie.
Salariul minim de incadrare 1681 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2014-06-10
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2014-06-11 2014-08-26
Data susținerii prelegerii 11 septembrie 2014
Ora susținerii prelegerii 11:00:00
Locul susținerii prelegerii Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, sala E205
Perioadă susținere a probelor de concurs
Început Sfârșit
2014-09-10 2014-09-12
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2014-09-13 2014-09-13
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2014-09-15 2014-09-19
Tematica probelor de concurs Meteorologie şi Climatologie (cursuri şi laboratoare) Atmosfera terestră. Metode şi mijloace utilizate în studiul atmosferei terestre. Originea şi forma atmosferei; compoziţia atmosferei; structura verticală şi orizontală a atmosferei. Sursele de energie ale atmosferei şi modul în care acestea sunt transformate în căldură – Soarele şi activitatea solară; principalele legi ale radiaţiei; compoziţia spectrală a radiaţiei solare; radiaţia solară directă; constanta solară; radiaţia difuză; radiaţia totală. Reflexia radiaţiei solare. Radiaţia terestră şi a atmosferei. Bilanţul radiativ. Temperatura solului şi a marilor bazine acvatice. Temperatura aerului. Presiunea atmosferică şi vântul. Vaporii de apă din atmosferă. Condensarea vaporilor de apă. Precipitaţiile atmosferice. Elemente de meteorologie sinoptică. Radiaţia solară – Radiaţia solară; bilanţul radiativ caloric la suprafaţa terestră şi în atmosfera joasă. Rolul climatogenetic al suprafeţei Pământului – Rolul climatologic al diferitelor tipuri de suprafaţă subiacentă activă. Factorii climatogenetici dinamici – Circulaţia generală a atmosferei; rolul climatologic al curenţilor oceanici. Repartiţia geografică a diferitelor elemente climatice. Temperatura aerului şi a suprafeţei solului – Repartiţia geografică a temperaturii aerului şi a temperaturii suprafeţei solului. Repartiţia geografică a precipitaţiilor atmosferice – Repartiţia cantităţilor şi regimului precipitaţiilor atmosferice pe zone climatice şi tipuri de climat. Tipurile geografice de climat – Caracterizarea complexă a tipurilor climatice de pe suprafaţa Pământului . Poluarea atmosferică. Consecinţe climatice. Organizarea reţelei de monitorizare meteorologică de pe teritoriul României. Măsurarea duratei de strălucire a Soarelui. Măsurarea temperaturii aerului şi a temperaturii solului. Măsurarea umidităţii aerului. Nebulozitatea. Măsurători asupra precipitaţiilor atmosferice şi a stratului de zăpadă. Măsurarea presiunii atmosferice. Măsurarea caracteristicilor vântului. Observaţii asupra unor fenomene meteorologice. Noţiuni de sinoptică. Intocmirea şi analiza hărţii sinoptice Prelucrarea climatologică a datelor meteorologice. Reprezentări grafice uzuale în climatologie. Cartarea climatologică. Cartarea topoclimatică şi microclimatică Atmosfera şi calitatea aerului (cursuri şi laboratoare) Compozitia chimică a atmosferei terestre. Principalele componente şi rolul lor. Poluarea chimică a aerului atmosferic. Surse de poluanţi chimici. Principalii poluanţi ai atmosferei-caracteristicile acestora. Impactul lor asupra mediului. Poluarea fizică a atmosferei (radioactivă, sonoră, termică). Impactul asupra mediului. Efectele poluanţilor atmosferici (directe) şi indirecte (efectul de seră, ploile acide, diminuarea stratului de ozon, ceaţa fotochimică). Autopurificarea aerului Monitoringul şi protecţia calităţii aerului în UE şi România Reţeaua Naţională de Monitorizare a Calităţii Aerului. Particularităţi organizatorice Aparatura de laborator utilizată pentru determinarea diferiţilor poluanţi din aer şi din precipitaţii. Reţeaua de monitorizarea calităţii aerului din judeţele Moldovei cu privire specială la judeţul Suceava. Potenţialul balneoclimatologic şi valorificarea lui turistică (cursuri şi seminarii) Bioclimatul staţiunilor turistice româneşti. Condiţiile bioclimatice pe parcursul anului în România Bioclima României ca factor terapeutic. Bioclima excitant - solicitantă. Bioclima sedativă indiferentă. Bioclima tonică-stimulantă Proceduri terapeutice care folosesc predominant factorii atmosferici naturali. Cura de repaus. Cura de aer. Cura de teren. Baia de aer. Baia de lumină. Helioterapia (baia de soare, plaja sau cura de soare). Aeroionoterapia. Speleoterapia. Psamoterapia Proceduri care folosesc atât factorii atmosferici naturali (valorizaţi prin anumite amenajări antropice), cât şi pe cei atmosferici artificializaţi. Fototerapia. Cura prin inhalaţii şi aerosoli cu ape minerale. Microclimatul terapeutic al mofetelor şi sulfatarelor. Salinoterapia. Proceduri speciale ce configurează printr-o intervenţie antropică majoră anumiţi parametri cantitativi şi calitativi ai factorilor atmosferici. Aeroionoterapia artificială. Haloterapia. Mofeta artificială. Sauna ,,standard” Indicii bioclimatici şi climato-turistici Evaluarea potenţialului radiativ solar al unei locaţii Aeroterapia (cura de repaus, de aer, de teren, baia de aer, de lumină, helioterapia) şi aeroionoterapia - aplicaţii în zona Cacica-Solca-Vatra Dornei-Călimani Salinoterapia – Aplicaţii la Salina Cacica. Proceduri speciale ce configurează printr-o intervenţie antropică majoră anumiţi parametri cantitativi şi calitativi ai factorilor atmosferici (aeroionoterapia artificială, haloterapia, băile cu CO2, sauna ,,standard” şi finlandeză) – aplicaţii în cadrul complexului balneoclimateric Bradul-Călimani de la Vatra Dornei şi la complexul ,,Procopie şi Elisabeta” de la Dorna Arini. Proceduri speciale ce configurează printr-o intervenţie antropică majoră anumiţi parametri cantitativi şi calitativi ai factorilor atmosferici (sonoterapia, vibroterapia, laserterapia, magnetoterapia, pneumatoterapia) – aplicaţii în cadrul complexului balneoclimateric Bradul-Călimani de la Vatra Dornei şi la complexul ,,Procopie şi Elisabeta” de la Dorna Arini. Promovarea balneoclimatologică a unei locaţii turistice. Harta cu staţiunile balneoclimatice româneşti. Bibliografie Apostol L. (2000), ,,Meteorologie şi climatologie”, Editura Universităţii ,,Ştefan cel Mare”, Suceava, 133 pg. Ardeleanu I., Barnea M., (1973), ,,Elemente de biometeorologie medicală”, Edit. Medicală, Bucureşti Berlescu Elena (1982), ,,Dicţionar enciclopedic medical de balneoclimatologie”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti Berlescu Elena (1998), ,,Enciclopedia de balneoclimatologie a României”, Editura ALL, Bucureşti Bogdan Octavia (2009), ,,Bazele teoretice ale meteorologiei”, Editura Universităţii ,,Lucian Blaga” Sibiu, 433 pg. Ciulache S., Ionac Nicoleta (1998), ,,Climatologie comportamentală”, Editura Universităţii Bucureşti Ciulache S (2004), ,,Meteorologie şi climatologie”, Editura Universitară, Bucureşti, 469pg. Ionac Nicoleta, Ciulache S. (2005), ,,Ghid de cercetare envinronmentală”, Editura Ars Docendi, Bucureşti Ionac Nicoleta, Ciulache S. (2008), ,,Atlasul bioclimatic al României”, Edit Ars Docendi, Bucureşti Licht S. (1964), ,,Medical climatology”, Elisabeth Licht Publ., New Haven Munteanu L., Stoicescu C-tin, Grigore L. (1986), ,,Ghidul staţiunilor balneoclimaterice din România”, Ediţia a II-a, Editura Sport-Turism, Bucureşti Povară Rodica (2001), ,,Biometeorologia şi bioclimatologia”, Editions du Goeland, Bucureşti Teleki, M şi colab., (1984), ,,Cura balneoclimatică din România”, Editura Sport – Turism; Teodoreanu, Elena şi colab., (1984), ,,Bioclima staţiunilor balneare din România”, Edit.Sport - Turism, Bucureşti; Teodoreanu Elena şi colab., (1986), ,,Cura balneoclimatică – indicaţii şi contraindicaţii”, Ed. Medicală, Bucureşti. Teodoreanu, E., 2002, ,,Bioclimatologie umană”, Ed. Academiei Romane, Bucuresti; Teodoreanu, E., 2004, ,,Geografie medicală”, Ed. Academiei Romane, Bucuresti; *** Geografia României, Vol. I (1983), Editura Academiei Române, Bucureşti
Descrierea procedurii de concurs http://www.usv.ro/calitate/pagini/regulament_usv/R14%20Regulament%20privind%20ocuparea%20posturilor%20didactice%20vacante_%2031.10.2013.pdf
Lista documente Dosarul de concurs al unui candidat trebuie să conţină, cel puţin, următoarele documente: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar – după modelul anexat. 2. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor; 3. Curriculum vitae al candidatului, în format tipărit şi în format electronic, care trebuie să includă: a) Informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; b) Informaţii despre experienţa profesională şi locuri de muncă relevante; c)Informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; d)Informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului. 4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic, care va fi structurată astfel: Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de art.15 din Hotărârea nr. 457/2011, modificată; b) Teza sau tezele de doctorat; c) Brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; d) Cărţi şi capitole în cărţi; e) Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; f) Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; g) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice. h) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. i) Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. j) În cazul domeniilor ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I pot proveni şi din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs. 5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat, împreună cu documentele doveditoare privind toate rezultatele şi informaţiile introduse de candidat în fişă. Modelul fişei de verificare va respecta modelul din standardul naţional aferent domeniului ştiinţific al postului. 6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copie legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 8. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitae; 9. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; 10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 11. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui. 12. Adeverinţă medicală eliberată de Medicina Muncii, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 13. Cazier judiciar, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 14. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; 15. Formatul electronic pentru Curriculum vitae, Lista de lucrări şi Fişa de verificare nu trebuie să depăşească 3Mb pentru a putea fi încărcate pe macheta M.E.N. 16. Document din care să reiasă adresa / adresele de contat poştal, e-mail şi telefonul / telefoanele la care poate fi contactat; 17. Opis cu toate documentele depuse la dosar; 18. Opis cu toate documentele electronice depuse la dosar 19. Declaraţie privind conformitatea conţinutului formatului electronic cu documentele depuse.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava
Comisie Associate professor, pos. 7 :
Renunță
Engleza
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea Facultatea de Istorie şi Geografie
Departament GEOGRAFIE / GEOGRAPHY
Poziția în statul de funcții 7
Funcție Conferențiar universitar
Disciplinele din planul de învățământ Meteorology and Climatology, Atmosphere and Air Quality, Balneary-Climatic Potential and its Tourism Exploitation.
Domeniu stiintific Geografie, geomorfologie, hidrologie
Descriere post Associate professor, pos. 7:The position contains a univesity work load of 40 hours/week with an educational work load of 10 conventional hours of which: 5.25 hours course teaching and 4.57 hours of practical hours with the following semester subjects distribution: • subject: Meteorology and Climatology, conducted in the first semester of the first year with students from the Tourism Geography and Environment Geography licence studies: - 2 course hours in the fist semester; - 6 laboratory hours in the first semester with 3 working formations. • subject: Atmosphere and Air Quality, conducted in the first semester of first year with students from Environment Geography licence studies: - 2 course hours in the fist semester; - 2 laboratory hours in the first semester with one working formation. • subject: Blaneary-Climatic Potential and its Tourism Exploitation, conducted in the second semester of the first year students from extracurricular activities - Tourism and regional development (TRD MASTER). - 1 course hour in the second semester; - 1 seminar hour in the second semester with one working formation.
Atributiile/activitatile aferente Conducts teaching activities. Conducts practical and evaluation projects conforming to Geography Department laws. Conceives analytical programmes that concern the subjects. Offers counseling for the taught disciplines. Licence and dissertation theses coordinator. Takes part in post-graduate boards: essays, exams, support. Member of admittance and master and licence evaluation board. Scientific student circle coordinator. Takes part in the Erasmus international programme. Methodical educational training activities: teaching degrees. Attends scientific research and creative domain workshops Administration activities: is in charge with the educational means, tools and devices in the Climatology and Meteorology laboratory, of the educational plan elaboration, of Geography Department image promoting activities.
Salariul minim de incadrare 1681 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2014-06-10
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2014-06-11 2014-08-26
Data susținerii prelegerii 0000-00-00
Ora susținerii prelegerii 00:00:00
Locul susținerii prelegerii University "Ştefan cel Mare" of Suceava
Perioadă susținere a probelor de concurs
Început Sfârșit
2014-09-10 2014-09-12
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2014-09-13 2014-09-13
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2014-09-15 2014-09-19
Tematica probelor de concurs Meteorology and Climatology(course and laboratory) Earth atmopshere. Methods and means utilized to study the earth atmosphere. Atmosphere origin and shape; atmosphere composition; vertical and horizontal atmosphere structure. Atmosphere energy sources and means of turning it into heat – The sun and solar activity; the main radiation laws; solar radiation spectral composition; direct solar radiation; solar constant; diffuse radiatio; total radiation. Solar radiation reflection. Earth and atmosphere radiation. Radiation balance. Soil temeprature and great water basins temeperature. Air temperature. The atmospheric pressure and wind. Atmosphere water vapours. Water vapours condensation. Atmospheric precipitations. Synoptic meteorology elements. Solar radiation - Solar radiation; Caloric radiation balance at the surface of the earth and in the lower atmosphere. The climate-genetical role of earth surface - The role of different active surfaces. Dynamic climate-genetical factors – General atmospheric circulation; the climatic role of ocean beams. Geographical repartition of different climate elements. Air and earth surface temperature – Geographical repartition of air and erath surface temperature. Geograpical repartition of atmospheric precipitations – Repartition of quantity and atmospheric precipitation rate by climate zones and climate types. Geographic types of climate – Complex characterization of Earth climate types. Atmospheric polltion. Climatic consequences. Meteorologycal grid of meteorology monitoring regulation in Romania. Solar brilliance length measurement. Earth and air temperature measurement. Air humidity measurement. Nebulosity. Atmospheric precipitations and snow layer measurements. Atmospheric pressure measurement. Wind characteristics measurement. Observations on some meteorological phenomena. Synoptic notions. Creating and analysation of the synoptic map. Editing climatological data. Graphical representations used in climatology. Climatologycal mapping. Topoclimatic and microclimatic mapping. Atmosphere and Air Quality(course and laboratory) Chemical composition of the Earth's atmosphere. Main components and their role. Chemical pollution of atmospheric air. Chemical pollution sources. Main atmospheric pollutants - characterstics. Environment impact. Atmospheric physical pollution (radioactive, audio, thermic). Environment impact. Atmospheric pollutants effects (direct) and indirect (greenhouse effect, acid rain, ozone layer narrowing, smog). Air autopurification. Air quality monitoring and protection in EU and Romania. Air Quality Monitoring National Grid. Organisation characteristics. Laboratory apparatus utilised for different air and precipitation pollutants determination. Moldavian counties grid, with special emphasis on Suceava, for air quality monitoring Balneary-climatic Potential and its Tourism Exploitation. (course and laboratory) Romanian touristic resort bioclimate. Yearly bioclimate conditions in Romania. Romanian cliamte as a therapeutic agent. Extremely demanded bioclimate. Neutral sedative climate. Tonic biolclimate. Therapeutic procedures that use mainly natural atmospheric agents. Leisure cure. Field cure. Air bathing. Light bathing. Solar bathe (beach or sun cure). Ionic and air therapy. Cave therapy. Psamotherapy Procedures that use both the natural atmospheric agents (exploited through certain anthropic establishment and the artificial ones. Phototherapy. Inhalation cure and inhalation with mineral water. Moffetes and sulfathers therapeutic microclimate. Salt therapy. Special procedures that request a certain anthropic intervention in order to create some quality and quantity atmospheric agent parameters. Artificial ionic and air therapy. Halotherapy. Artificial moffete. Standard sauna. Bioclimatical and tourism-climatical indexes.Evaluation of the solar radiation potential of a location. Air theprapy (Leisure cure, air cure, field cure, air bathing, light cure, heliotherapy) and ionic air therapy - expeditions in Cacica-Solca-Vatra Dornei-Călimani Salinoterapia – Field Trips to Cacica Salt Mine area. Special procedures that request a major anthropic intervention in order to create some quality and quantity atmospheric agent parameters (artificial ionic air therapy, halotherapy, CO2 bathig, standard and finnish sauna ) – expeditions in the area of Bradul-Călimani from Vatra Dornei complex and ,,Procopie şi Elisabeta” from Dorna Arini complex. Special procedures that request a major anthropic intervention in order to create some quality and quantity atmospheric agent parameters (sonotherapy, vibrotherapy, lasertherapy, magnetotherapy, pneumatotherapy) – expeditions to the balneoclimateric complex of Bradul-Călimani from Vatra Dornei and in the area of ,,Procopie şi Elisabeta” from Dorna Arini complex. Balneoclimateric advertising for a certain touristic location.s Mapping the Romanian balneoclimateric resorts. Bibliography Apostol L. (2000), ,,Meteorologie şi climatologie”, Editura Universităţii ,,Ştefan cel Mare”, Suceava, 133 pg. Ardeleanu I., Barnea M., (1973), ,,Elemente de biometeorologie medicală”, Edit. Medicală, Bucureşti Berlescu Elena (1982), ,,Dicţionar enciclopedic medical de balneoclimatologie”, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti Berlescu Elena (1998), ,,Enciclopedia de balneoclimatologie a României”, Editura ALL, Bucureşti Bogdan Octavia (2009), ,,Bazele teoretice ale meteorologiei”, Editura Universităţii ,,Lucian Blaga” Sibiu, 433 pg. Ciulache S., Ionac Nicoleta (1998), ,,Climatologie comportamentală”, Editura Universităţii Bucureşti Ciulache S (2004), ,,Meteorologie şi climatologie”, Editura Universitară, Bucureşti, 469pg. Ionac Nicoleta, Ciulache S. (2005), ,,Ghid de cercetare envinronmentală”, Editura Ars Docendi, Bucureşti Ionac Nicoleta, Ciulache S. (2008), ,,Atlasul bioclimatic al României”, Edit Ars Docendi, Bucureşti Licht S. (1964), ,,Medical climatology”, Elisabeth Licht Publ., New Haven Munteanu L., Stoicescu C-tin, Grigore L. (1986), ,,Ghidul staţiunilor balneoclimaterice din România”, Ediţia a II-a, Editura Sport-Turism, Bucureşti Povară Rodica (2001), ,,Biometeorologia şi bioclimatologia”, Editions du Goeland, Bucureşti Teleki, M şi colab., (1984), ,,Cura balneoclimatică din România”, Editura Sport – Turism; Teodoreanu, Elena şi colab., (1984), ,,Bioclima stațiunilor balneare din România”, Edit.Sport - Turism, Bucureşti; Teodoreanu Elena şi colab., (1986), ,,Cura balneoclimatică – indicații şi contraindicații”, Ed. Medicală, Bucureşti. Teodoreanu, E., 2002, ,,Bioclimatologie umană”, Ed. Academiei Romane, Bucuresti; Teodoreanu, E., 2004, ,,Geografie medicală”, Ed. Academiei Romane, Bucuresti; *** Geografia României, Vol. I (1983), Editura Academiei Române, Bucureşti
Descrierea procedurii de concurs http://www.usv.ro/calitate/pagini/regulament_usv/R14%20Regulament%20privind%20ocuparea%20posturilor%20didactice%20vacante_%2031.10.2013.pdf
Lista documente The candidate's application file must contain at least the following documents: 1. Application form, signed by the candidate, which includes a statement about the veracity of the information presented in the file - the model attached. 2. A proposal for the development of academic career both in terms of teaching, in teaching positions and in terms of scientific research; the proposal shall be made by the candidate. It contains more than 10 pages and is one of the main criteria of selecting candidates; 3. Curriculum vitae of the candidate, in print and electronic form, which must include: a) Information about studies and diplomas obtained; b) Information about relevant training and job experience c) information about research-development projects that has led as project grants obtained, if there are such projects or grants, indicating for each the source of funding, amount of funding and main publications and patents results; d) Information about prizes or other recognition elements of scientific contribuition of the candidate 4. The list the candidate's work in print and electronic form, which will be structured as follows: The list of more than 10 works considered to be the most relevant by the candidate for professional achievements, which are included in the file electronically and can be found in other categories of works under article 15 of the decision no. 457/2011, amended; a) The PhD thesis or theses; b) Patents and other industrial property rights; c) Books and chapters in books; d) Articles / in extenso studies published in the main international scientific journals; e) Publications in full, the principal works published in international scientific conferences; f) Other works and scientific contributions or, where appropriate, of artistic creation. g) Candidates for the positions of Associate Professor or Senior Researcher II file must include at least 3 names and contact addresses of personalities in the field, in their country or abroad, outside the higher education institution whose work in a different institution from that where the competition takes place, who have agreed to write letters of recommendation regarding the applicant's professional qualities. h) Candidates for the positions of professor or researcher II must include at least 3 file names and contact addresses of personalities in the field abroad, who have agreed to write letters of recommendation regarding the professional qualities of candidate. i) Regarding Romanian scientific fields, letters of recommendation for candidates for the position of professor or senior researcher I can be written by personalities from the field in Romania, outside the higher education institution whose post is put up . 5. The checklist for meeting the university standards regarding attendance in the contest, whose standard format is required by its own methodology. The checklist is completed and signed by the candidate, together with the documents verifying all the results and information entered by the candidate record. The check sheet will follow the pattern of the national standard for scientific field station. 6. Documents related to the degree of Doctor: copy of the Doctor diploma and if the Doctor original diploma is not recognized in Romania, certificate of recognition or equivalence thereof; 7. Summary in Romanian and in a foreign language, of the thesis on less than one page for every language. 8. Affidavit of the candidate indicating incompatibilities provided by Law. 1/2011 in the event of winning the competition or lack of such incompatibilities; 9. Copies of other certificates attesting to the applicant's studies; 10. Copy of identity card or, if the candidate does not have an identity card, copy of passport or other identity document issued in an equivalent purpose; 11. If the candidate has changed his name, copies of documents attesting the change of name - marriage certificate or proof of name change. 12. Occupational Health Medical certificate issued within the validity term, for the purpose of completing the application file for a teaching position. 13. Criminal record with the purpose of completing the contest file for a teaching position. 14. No more than 10 publications, patents or other work of the candidate, in electronic format, selected by the candidate and deemed to be most relevant to their professional achievements; 15. Electronic format for curriculum vitae, list of works and verification sheet must not exceed 3Mb to be loaded onto the model MEN 16. Document showing address / postal account addresses, e-mail and phone / mobile to be contacted 17. A list of all documents filed 18. A list of all electronic documents filed; 19. Statement regarding the compliance of the content of the electronic format documents with the submitted documents.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs University "Ştefan cel Mare" of Suceava
Comisie Associate professor, pos. 7 :
Renunță