Navigare
Concursuri finalizate
Contact
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel. Centrala: 4056200;4056300
Relatii cu publicul
Limbi
    Romana Engleza
Informații post
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Departament ECONOMIE, ADMINISTRAREA AFACERILOR ŞI TURISM
Poziția în statul de funcții 30
Funcție Lector universitar
Disciplinele din planul de învățământ Managementul proiectelor europene, Managementul producţiei, Management operaţional, Management strategic în sectorul public
Domeniu stiintific Administrarea afacerilor
Descriere post Lector univ., poz.30:Postul conţine o normă universitară de 40 ore / săptămână cu o normă didactică de 13,92 ore convenţionale, din care: 7,14 ore predare curs şi 6,78 ore de lucrări practice cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: • Managementul proiectelor europene, efectuată cu studenţii-masteranzi din anul I de la programul de studii APE: - 2 ore curs semestrul II • Managementul proiectelor europene, efectuată cu studenţii-masteranzi din anul II de la programul de studii MAE: - 2 ore de seminar efectuate în semestrul II cu 1 formaţie de lucru; • Managementul proiectelor europene, efectuată cu studenţii-masteranzi din anul II de la programul de studii MAFAD: şi - 1 oră de seminar efectuată în semestrul II cu 1 formaţie de lucru; • Managementul producţiei, efectuată cu studenţii din anul III de la programul de studii AF: - 2 ore curs în semestrul I cu o formaţie de lucru; • Management operaţional, efectuată cu studenţii din anul II de la programul de studii AMS: - 3 ore curs în semestrul I cu o formaţie de lucru; - 2 ore de seminar efectuate în semestrul I cu 1 formaţie de lucru; • Management strategic în sectorul public, efectuată cu studenţii-masteranzi din anul II de la programul de studii MAFAD: - 1 oră de seminar efectuată în semestrul II cu 1 formaţie de lucru; • Management strategic în sectorul public, efectuată cu studenţii-masteranzi din anul II de la programul de studii MAE: - 1 ore de seminar efectuate în semestrul II cu 1 formaţie de lucru.
Atributiile/activitatile aferente Activităţi de predare Activităţi de seminar / proiecte de an / lucrări de laborator / lucrări practice Activităţi de evaluare Alte activităţi: Coordonarea lucrărilor de licenţă Organizarea şi monitorizarea activităţilor de practică pedagogică Consultaţii Participare în comisie examen de absolvire Participare în comisii de admitere Participare la programe internaţionale Coordonare cercuri ştiinţifice studenţeşti Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului Activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică, activităţi de proiectare, de creaţie potrivit specificului Activităţi administrative Consultaţii
Salariul minim de incadrare 1565 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2014-11-24
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2014-11-25 2015-01-09
Data susținerii prelegerii 2015-01-28
Ora susținerii prelegerii 12:00:00
Locul susținerii prelegerii Universitatea ,,Stefan cel Mare'' din Suceava, Sala H102
Perioadă susținere a examenelor
Început Sfârșit
2015-01-26 2015-01-29
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-01-30 2015-01-30
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-02-02 2015-02-06
Tematica probelor de concurs Tematică: Prezentarea cadrului conceptual al managementului proiectelor europene, Abordarea pragmatică a planurilor proiectelor, Tehnici şi metode utilizate în conceperea proiectelor europene, Etape ale managementului proiectelor europene, Organizarea structurală a sistemelor de producţie, Strategia economică a întreprinderii de producţie, Planificarea, funcţie a managementului produţiei, Implementarea strategiilor economice în întreprinderile de producţie, Managementul operational al producţiei, Strategia operaţională şi politicile operaţionale, Misiunea şi obiectivele organizaţionale, Organizaţii lucrative în economia cunoaşterii, Strategii privind managementul cunoştinţelor în organizaţii, Lansarea în fabricaţie – funcţie a managementului resurselor umane, Coordonarea – funcţie a managementului operaţional de producţie, Metode moderne utilizate în managementul operaţional al producţiei, Eficienţa managementului operaţional al producţiei, Management strategic vs Management operational, Dinamica cunoştinţelor organizaţionale, Planificarea strategică şi managementul sectorului public, Creşterea sectorului public-factori determinanţi, Strategii de reformă a administraţiei publice, Managementul strategic al instituţiilor publice, Guvernanţa modernă a sectorului public: provocări pentru România, Politicile publice- componente ale schimbărilor instituţionale Bibliografie: The Definitive Guide to Project Management / Nokes, Sebastian. 2nd Ed.n. London (Financial Times / Prentice Hall): 2007 Managementul proiectelor europene – support de curs / Dumitru Oprea, 2011 Managementul proiectelor - Project Management: Manual pentru construirea proiectelor / Nicolae Postavaru. - Ed. a 3-a. Matrix Rom, 2003 Managementul producţiei / Păunescu, I., Burghelea, C. Editura Renaissance, Bucureşti 2010 Managementul producţiei / Bărbulesu, C., Ed. All, 2007 Strategiile şi politicile firmei în ansamblul evoluţiei economice / Băeşu C., Ed. Sedcom Libris, Iaşi, 2006 Management operational/ Păunescu, I., Burghelea, C., Editura Renaissance, Bucureşti 2010 Managementul producţiei / Badea F., Editura ALL, Bucureşti, 2000 Managementul producţiei / Păunescu, I., Burghelea, C., Editura Renaissance, Bucureşti 2010 Management şi antimanagement, Brătianu, C. (2009), Business Excellence, Bucureşti Introducere în management, Burciu, A., (2008), Ed. Economică, Bucureşti; Knowledge Management to Learning Organization Connection, Chinowsky şi Carillo (2007), Journal of Management in Engineering, vol. 23, no. 3; Knowledge management, Debowski, S. (2006), John Wiley & Sons, Milton; Economia, firma şi managementul bazate pe cunoştinţe, Nicolescu, O., Nicolescu, L. (2005), Editura: Economica, Bucureşti; Organizaţia şi managementul bazate pe cunoştinţe, Nicolescu. O., Nicolescu. C., (2011), Editura PRO Universitaria, Bucureşti; Management general, Popa, I. (2005), Editura ASE, Bucureşti; Societatea cunoaşterii, Roşca, Gh. (ed.) (2006), Editura Economică, Bucureşti; The fifth discipline. The art and practice of the learning organization, Senge, P.M. (1990), Random House, London; Managementul politicilor publice. Transformări şi perspective / Crăciun, C., Collins, P., Ed. Polirom, Iaşi, 2008 Management public în România. Politici publice şi integrare europeană / Păunescu, M., Ed. Polirom, Iaşi, 2008 Managementul instituţiilor publice / Băeşu, C., curs pentru învăţământ la distanţă, Ed. Universităţii din Suceava, 2006
Momentan nu există fișiere de tematică probe pentru acest post.
Descrierea procedurii de concurs http://www.usv.ro/calitate/pagini/regulament_usv/R14%20Regulament%20privind%20ocuparea%20posturilor%20didactice%20vacante_%2031.10.2013.pdf
Momentan nu există fișiere de probă concurs pentru acest post.
Lista documente Dosarul de concurs al unui candidat trebuie să conţină, cel puţin, următoarele documente: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar – după modelul anexat. 2. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor; 3. Curriculum vitae al candidatului, în format tipărit şi în format electronic, care trebuie să includă: a) Informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; b) Informaţii despre experienţa profesională şi locuri de muncă relevante; c)Informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; d)Informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului. 4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic, care va fi structurată astfel: Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de art.15 din Hotărârea nr. 457/2011, modificată; b) Teza sau tezele de doctorat; c) Brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; d) Cărţi şi capitole în cărţi; e) Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; f) Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; g) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice. h) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. i) Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. j) În cazul domeniilor ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I pot proveni şi din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs. 5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat, împreună cu documentele doveditoare privind toate rezultatele şi informaţiile introduse de candidat în fişă. Modelul fişei de verificare va respecta modelul din standardul naţional aferent domeniului ştiinţific al postului. 6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copie legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 8. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitae; 9. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; 10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 11. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui. 12. Adeverinţă medicală eliberată de Medicina Muncii, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 13. Cazier judiciar, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 14. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; 15. Formatul electronic pentru Curriculum vitae, Lista de lucrări şi Fişa de verificare nu trebuie să depăşească 3Mb pentru a putea fi încărcate pe macheta M.E.N. 16. Document din care să reiasă adresa / adresele de contat poştal, e-mail şi telefonul / telefoanele la care poate fi contactat; 17. Opis cu toate documentele depuse la dosar; 18. Opis cu toate documentele electronice depuse la dosar 19. Declaraţie privind conformitatea conţinutului formatului electronic cu documentele depuse.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Universitatea ,,Stefan cel Mare'' din Suceava
Comisie
Nume:Lector univ., poz.30 (DEAAT dec2014):
Membrii:Preşedinte: Prof. univ. dr. Valentin HAPENCIUC, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Membri: Prof. univ. dr. Carmen-Eugenia NĂSTASE, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Prof. univ. dr. Aurel BURCIU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Conf. univ. dr. Carmen CHAŞOVSCHI, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Conf. univ. dr. Camelia BĂEŞU - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Membru supleant: Lector univ. dr. Simona BUTA –„Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.
Fișiere:
Momentan nu există fișiere pentru acest post.
Listă candidați

Momentan nu există candidați pentru acest post.

jobs.edu.ro - Informații post în format XML