Navigare
Concursuri finalizate
Contact
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel. Centrala: 4056200;4056300
Relatii cu publicul
Limbi
    Romana Engleza
Informații post
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Departament ECONOMIE, ADMINISTRAREA AFACERILOR ŞI TURISM
Poziția în statul de funcții 29
Funcție Lector universitar
Disciplinele din planul de învățământ Comportament organizaţional; Asigurarea cu resurse umane: recrutarea, selecţia şi socializarea angajaţilor; Administrarea şi optimizarea instituţiilor de învăţământ; Management comparat; Managamentul resurselor umane; Managementul resurselor umane în proiectele europene.
Domeniu stiintific Administrarea afacerilor
Descriere post Lector univ., poz.29: Postul conţine o normă universitară de 40 ore / săptămână cu o normă didactică de 13,14 ore convenţionale, din care: 3,75 ore predare curs şi 9,39 ore de lucrări practice cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: • Comportament Organizaţional, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul III de la programul de studii Asistenţă Managerială şi secretariat: - 1 oră seminar efectuată în semestrul II cu 1 formaţie de lucru. • Comportament Organizaţional, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul III de la programul de studii Management: - 4 ore seminar efectuate în semestrul II cu 2 formaţii de lucru. • Asigurarea cu resurse umane: recrutarea, selecţia şi socializarea angajaţilor efectuată în semestrul I cu masteranzii din anul II de la programul de masterat Administrarea şi Formarea Resurselor umane în Organizaţii: - 1 oră curs efectuată în semestrul I; - 1 oră seminar efectuată în semestrul I • Administrarea şi optimizarea instituţiilor de învăţământ efectuată în semestrul I cu masteranzii din anul II de la programul de masterat Managementul Instituţiilor Educaţionale: - 2 ore curs efectuate în semestrul I; • Management Comparat, efectuată în semestrul II masteranzii din anul II de la programul de masterat Managementul Instituţiilor Educaţionale: - 4 ore seminar efectuate în semestrul II cu 2 formaţii de lucru • Managementul Resurselor Umane, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul III de la programul de studii Asistenţă Managerială şi Secretariat: - 2 ore seminar efectuate în semestrul I cu 1 formaţie de lucru; • Managementul Resurselor Umane, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul II de la programul de studii Administrarea Afacerilor: - 2 ore seminar efectuate în semestrul I cu 1 formaţie de lucru; • Managementul Resurselor Umane în Proiectele Europene, efectuată în semestrul I cu masteranzii din anul II de la programul de studii de masterat Administrarea Proiectelor Europene - 2 ore seminar efectuate în semestrul I cu 1 formaţie de lucru.
Atributiile/activitatile aferente Activităţi de predare Activităţi de seminar / proiecte de an / lucrări de laborator / lucrări practice Activităţi de evaluare Alte activităţi: Coordonarea lucrărilor de licenţă / disertaţie Activitate practică şi practică pedagogică Participare în comisii de doctorat: referate, examene, susţinere Consultaţii Participare în comisie examen de absolvire Participare în comisii de admitere Participare la programe internaţionale Coordonare cercuri ştiinţifice studenţeşti Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului Activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică, activităţi de proiectare, de creaţie potrivit specificului Activităţi administrative
Salariul minim de incadrare 1565 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2014-11-24
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2014-11-25 2015-01-09
Data susținerii prelegerii 2015-01-28
Ora susținerii prelegerii 10:00:00
Locul susținerii prelegerii Universitatea ,,Stefan cel Mare'' din Suceava, Sala H102
Perioadă susținere a examenelor
Început Sfârșit
2015-01-26 2015-01-29
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-01-30 2015-01-30
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-02-02 2015-02-06
Tematica probelor de concurs 1. Comportament Organizaţional • Comportament organizaţional – context şi interacţiuni • Cultura Organizaţională • Personalitatea indivizilor. Valori şi atitudini • Grupurile şi munca în echipă în organizaţii • Procese în organizaţii • Procesul învăţării şi învăţarea în organizaţii • Leadership. Procese decizionale • Conflictul şi stresul organizational Bibliografie: 1. Mielu Zlate – Leadership şi management, Ed. Polirom, Iaşi, 2004, 2. Johns, G. - Comportamentul organizaţional, Editura Economică, Bucureşti, 1998, 3. Vlăsceanu, M. – Organizaţii şi comportament organizaţional, Ed. Polirom, Iaşi, 2003, 4. Chaşovschi, C. – Comportament Organizaţional – Note de curs, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, 2012, 5. Popescu, D. - Cultura organizaţională şi etica în afaceri, Editura ASE, Bucureşti, 2006, 6. State, O. - Cultura organizaţiei şi managementul, Editura ASE, Bucureşti, 2004. 7. Burduş, E., Căprărescu, G., Androniceau, A.- Managementul schimbării organizaţionale, ed. A3-a, Ed. Economică, Bucureşti, 2008; 8. Fodor, I.D. - Inteligenţa emoţională şi stilurile de conducere, Ed. Lumen, Iaşi, 2009; 2. Asigurarea cu resurse umane: recrutarea, selecţia şi socializarea angajaţilor: • Rolul si funcţiile managementului resurselor umane • Planificarea resurselor umane • Analiza postului • Recrutarea resurselor umane • Metode şi surse de recrutare • Factori interni şi externi ai recrutării • Selecţia resurselor umane • Metode şi criterii de selecţie, etape, obiective şi rol • Tipologia testelor utilizate în selecţia resurselor umane • Etapele integrării organizaţionale • Integrarea organizaţională şi culturală • Caracteristici fundamentale ale culturii organizaţionale. Bibliografie: 1. Armstrong, M. ; trad.: - Managementul resurselor umane: manual de practică, - Ed. a 10-a, Editura Codecs, Bucureşti, 2003 2. Chraif, M., Aniţei, M. - Metoda interviului în psihologia organizaţională şi a resurselor umane, Editura Polirom, Iaşi, 2011 3. Burloiu, P. - Managementul mondial al resurselor umane - o provocare, Ed. a 2-a, Bucureşti, 2010 4. Chasovschi, C.- Cercetări privind managementul resurselor umane in contextul dezvoltării regionale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2006, 5. Lefter, V. - Fundamente ale managementului resurselor umane, Editura Economică, Bucuresti, 2007 6. Cole, G.A., Managementul personalului, Editura Codecs, 2000 7. Păuş, V.A - Comunicare şi resurse umane, Editura Polirom, Iaşi , 2006 8. Nica, E. - Managementul performanţei : perspectivă umană, Editura Economică, Bucureşti, 2006 3. Administrarea şi optimizarea instituţiilor de învăţământ: • Management si conducere • Aspecte generale privind managementul educaţional • Funcţiile managementului în instituţiile educaţionale • Profilul managerilor in instituţiile educaţionale • Evaluarea practicilor de management în instituţiile educaţionale • Managementul activităţilor educative. Bibliografie: 1. Burciu, A. – Introducere în management, Editura Economică, Bucureşti, 2008 2. Ciucescu, D. - Introducere în managementul educaţional din învăţământul preuniversitar, Editura Plumb, Bacău, 2003 3. Dragomir, M., Chicinaş,L., Pleşa, A. - Puncte de vedere privind managementul inspecţiei şcolare. Portofoliul inspectorului, Editura Eurodidact, Cluj-Napoca, 2007 4. Gherduţ, A. - Managementul general şi strategic în educaţie. Ghid practic, Editura Polirom, Iaşi, 2007, 5. Tudorică, R. - Managemetul educaţiei în context european’’, Ediţia aII-a, Editura Meronia, Bucureşti, 2007; 6. Androniceanu, A, - Noutăţi în Management Public , ediţia a-2-a, Editura Universitară, Bucureşti, 2005 7. Iosifescu, Ş., - Management educaţional pentru instituţiile de învăţământ, Bucureşti, 2001 8. Boboc, I., Psihosociologia organizaţiilor şcolare şi managementul educaţional, EDP, Bucureşti, 2002 4. Management comparat • Individulizarea managementului comparat • Influenţa culturii în management • „Triada” economică (UE, SUA, Japonia) şi alte puteri emergente • Conceptul de KM in competittia globala actuala, • Statele Unite ale Americii, Canada, Japonia, Taiwan, Thailanda, China, Coreea de Sud, • Aspecte selective din managementul european, • Euromanagementul şi Euromanagerii, • KM într-o viziune comparatistă; Bibliografie: 1. Burciu, A. - Management comparat, Editura Economică, Bucureşti, 2004, 2. Burciu A. – Introducere în management, Editura Economică, Bucureşti, 2008, 3. Peterescu I. - Management comparat internaţional, Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti, 2012, 4. Burduş E. – Management comparat internaţional, Ediţia a IV-a, Editura Pro Universitaria, 2012, 5. Ionescu, Gh., Negruşa A.L. – Filosofia şi cultura managementului japonez, ED. Concordia, Arad 2004, 6. Marinaş, C.V. - Managementul comparat al resurselor umane, Editura Economică – Bucureşti, 2010 7. Nicolescu, O. : Management comparat: Uniunea Europeana, Japonia şi SUA, Ed. Economică, Bucureşti, 2006 8. Revista de management comparat Internaţional, vol. 1,2,3,4,5, Bucureşti, 2012 5. Managamentul resurselor umane • Consideraţii privind resursele umane şi rolul lor în succesul organizaţiilor • Fundamentele teoretice ale Managementului resurselor umane, • Managementul strategic al resurselor umane, • Principalele activităţi ale Managementului resurselor umane. Analiza necesarului de resurse umane. Analiza postului • Recrutarea şi selecţia resurselor umane • Motivarea resurselor umane. Teorii cu privire la motivarea resurselor umane • Evaluarea, recompensarea şi salarizarea angajaţilor. • Managementul carierei Bibliografie: 1. Chaşovschi, C. - Cercetari privind managementul resurselor umane in contextul dezvoltarii regionale, Bucureşti : Editura Didactică şi Pedagogică, 2006, 2. Chaşovschi, C. – Managementul Resurselor Umane – Note de curs, Universitatea Ştefan cel Mare Suceava, 2006, 3. Burciu, A. (coord.)- Introducere in management –, Editura Economică, Bucuresti, 2008, 4. Roşca, C., Vărzaru, M., Roşca, I. - Resurse umane: management şi gestiune, Editura Economică, Bucureşti, 2005, 5. Manolescu A. (coord.) - Managementul resurselor umane: aplicaţii, Editura Economică, Bucureşti, 2004, 6. Căprărescu, G., Stancu, G.D., Anghel, G. - Managementul resurselor umane : sinteze, grile, studii de caz, Editura Universitară, Bucureşti, 2009 7. Marinaş, C.V. - Managementul comparat al resurselor umane, Editura Economică – Bucureşti, 2010 8. Adumitrăcesei, I.D. - Dezvoltarea umană: de la concept la realizare, Editura Noel, Iaşi, 2009 6. Managementul resurselor umane în proiectele europene: • Concepte generale: proiecte şi managementul proiectelor • Accesarea fondurilor europene • Organizaţii orientate pe proiecte • Ciclul de viaţă al unui proiect • Planificarea în managementul proiectelor • Managementul timpului • Managementul resurselor umane • Etape în formarea echipelor. Managementul echipei de proiect • Evaluarea periodică a rezultatelor obţinute de fiecare membru al echipei • Motivarea resurselor umane în proiecte. Bibliografie : 1. Nistor, R., Munteanu, V. - Managementul proiectelor europene, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2013 2. McCollum J., Banacu, C.S. - Management de proiect, o abordare practică, Editura Universitară, Bucureşti, 2005 3. Mochal, T. - Lecţii de management de proiect, Editura Codecs, Bucureşti, 2006 4. Radu, V., Managementul proiectelor, Editura Universitară, Bucureşti, 2008 5. Gareis, R. - Happy Projects, Editia a doua, Editura ASE,Bucureşti 2006 6. Turner, R., Simister, S., Nistor S., (trad.) – Manualul Gower de management de proiect, CODECS, Bucuresti, 2004 7. Oprea, D. - Managementul Proiectelor: teorie si cazuri practice, Sedcom Libris, Iasi, 2001 8. Mocanu, M., Schuster, C. - Managementul proiectelor: Calea spre cresterea competitivitatii, Editura All Beck, Bucuresti, 2001
Momentan nu există fișiere de tematică probe pentru acest post.
Descrierea procedurii de concurs http://www.usv.ro/calitate/pagini/regulament_usv/R14%20Regulament%20privind%20ocuparea%20posturilor%20didactice%20vacante_%2031.10.2013.pdf
Momentan nu există fișiere de probă concurs pentru acest post.
Lista documente Dosarul de concurs al unui candidat trebuie să conţină, cel puţin, următoarele documente: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar – după modelul anexat. 2. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor; 3. Curriculum vitae al candidatului, în format tipărit şi în format electronic, care trebuie să includă: a) Informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; b) Informaţii despre experienţa profesională şi locuri de muncă relevante; c)Informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; d)Informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului. 4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic, care va fi structurată astfel: a) Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de art.15 din Hotărârea nr. 457/2011, modificată; b) Teza sau tezele de doctorat; c) Brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; d) Cărţi şi capitole în cărţi; e) Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; f) Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; g) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice. h) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. i) Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. j) În cazul domeniilor ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I pot proveni şi din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs. 5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat, împreună cu documentele doveditoare privind toate rezultatele şi informaţiile introduse de candidat în fişă. Modelul fişei de verificare va respecta modelul din standardul naţional aferent domeniului ştiinţific al postului. 6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copie legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 8. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitae; 9. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; 10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 11. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui. 12. Adeverinţă medicală eliberată de Medicina Muncii, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 13. Cazier judiciar, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 14. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; 15. Formatul electronic pentru Curriculum vitae, Lista de lucrări şi Fişa de verificare nu trebuie să depăşească 3Mb pentru a putea fi încărcate pe macheta M.E.N. 16. Document din care să reiasă adresa / adresele de contat poştal, e-mail şi telefonul / telefoanele la care poate fi contactat; 17. Opis cu toate documentele depuse la dosar; 18. Opis cu toate documentele electronice depuse la dosar 19. Declaraţie privind conformitatea conţinutului formatului electronic cu documentele depuse.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Universitatea ,,Stefan cel Mare'' din Suceava
Comisie
Nume:Lector univ., poz.29 (DEAAT dec2014):
Membrii:Preşedinte: Prof. univ. dr. Valentin HAPENCIUC, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Membri: Prof. univ. dr. Carmen-Eugenia NĂSTASE, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Prof. univ. dr. Aurel BURCIU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Conf. univ. dr. Carmen CHAŞOVSCHI, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Conf. univ. dr. Camelia BĂEŞU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Membru supleant: Lector univ. dr. Simona BUTA, „Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.
Fișiere:
Momentan nu există fișiere pentru acest post.
Listă candidați

Momentan nu există candidați pentru acest post.

jobs.edu.ro - Informații post în format XML