Navigare
Concursuri finalizate
Contact
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel. Centrala: 4056200;4056300
Relatii cu publicul
Limbi
    Romana Engleza
Informații post
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Departament ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI DREPT
Poziția în statul de funcții 26
Funcție Lector universitar
Disciplinele din planul de învățământ Sisteme administrative comparate; Ştiinţa administraţiei; Guvernare Europeană; Descentralizarea administraţiei publice locale.
Domeniu stiintific Științe politice
Descriere post Lector univ., poz.26: Postul conţine o normă universitară de 40 ore / săptămână cu o normă didactică de 12,00 ore convenţionale, din care: 4,50 ore predare curs şi 7,50 ore de lucrări practice cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: • Sisteme administrative comparate, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul II de la programul de studii Administraţie Publică: - 2 ore seminar efectuate în semestrul I cu 1 formaţie de lucru; • Ştiinţa administraţiei, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul II de la programul de studii Administraţie Publică: - 2 ore curs semestrul I; - 2 ore seminar efectuate în semestrul I cu 1 formaţie de lucru; • Guvernare Europeană, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul II de la programul de studii Management şi Administraţie Europeană: - 2 ore curs semestrul I; - 2 ore seminar efectuate în semestrul I cu 1 formaţie de lucru; • Descentralizarea administraţiei publice locale, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul III de la programul de studii Administraţie Publică: - 6 ore seminar efectuate în semestrul I cu 3 formaţii de lucru; • Descentralizarea administraţiei publice locale, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul III de la programul de studii Asistenţă Managerială şi Secretariat: - 2 ore seminar efectuate în semestrul I cu 1 formaţie de lucru.
Atributiile/activitatile aferente Activităţi de predare Activităţi de seminar Activităţi de evaluare Alte activităţi: Coordonarea lucrărilor de licenţă / disertaţie Activitate practică Consultaţii Participare în comisie examen de absolvire Participare în comisii de admitere Participare la programe internaţionale Coordonare cercuri ştiinţifice studenţeşti Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului Activităţi de cercetare ştiinţifică Activităţi administrative
Salariul minim de incadrare 1565 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2014-11-24
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2014-11-25 2015-01-09
Data susținerii prelegerii 2015-01-27
Ora susținerii prelegerii 12:00:00
Locul susținerii prelegerii Universitatea ,,Stefan cel Mare'' din Suceava, Sala H102
Perioadă susținere a examenelor
Început Sfârșit
2015-01-26 2015-01-29
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-01-30 2015-01-30
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-02-02 2015-02-06
Tematica probelor de concurs Sisteme administrative comparate Teme: 1. Sistemul administrativ public – noţiune şi componente 2. Principii de organizare şi funcţionare a sistemelor administrative 3. Sistemul administrativ în Belgia 4. Sistemul administrativ în Franţa 5. Sistemul administrativ în Germania Bibliografie: 1. Alexandru, I., (2000), Drept administrativ comparat, Editura Lumina Lex, Bucureşti 2. Alexandru, I., Cărăuşan, M., Gorjan, I., Ivanoff, I.I., Manda, C.C., Nicu, A.-L., Rădulescu, C., Săraru, C.S., (2007), Dreptul administrativ în Uniunea Europeană, Editura Lumina Lex, Bucureşti 3. Chirleşan, D., (2007), Administraţie publică. Sisteme, Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi 4. Onofrei, M., (2009), Sisteme administrative europene, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Centrul de studii Europene, Iaşi 5. Stănciulescu, G., Androniceanu, A., (2006), Sisteme europene de administraţie publică, Editura Uranus, Bucureşti 6. Stillman, R.J., (1988), Public administration: Concepts and Cases, Fourth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston Ştiinţa administraţiei Teme: 1. Caracteristicile şi funcţiile administraţiei publice 2. Organizarea administraţiei publice 3. Principiile de organizare şi funcţionare a administraţiei publice locale 4. Funcţia publică – noţiune, principii, condiţii de acces 5. Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici Bibliografie: 1. Alexandru, I., (2000), Curente de gândire privind administraţia publică, Editura Economică, Bucureşti 2. Alexandru, I., (2009), Despre drept şi ştiinţa administraţiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti 3. Brezoianu, D., Oprican, M., (2008), Administraţia publică în România, Editura C.H. Beck, Bucureşti 4. Manda, C., (2004), Ştiinţa administraţiei, Editura Lumina Lex, Bucureşti 5. Miulescu, N., (2010), Ştiinţa administraţiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti 6. Munteanu, V.A., (2009), Management public local, Editura Tipo Moldova, Iaşi 7. Nedelcu, I.M., (2009), Ştiinţa administraţiei, Editura Universul Juridic, Bucureşti 8. Stillman, R.J., (1988), Public administration: Concepts and Cases, Fourth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston 9. Tabără, V., (2013), Ştiinţa administraţiei, Editura Universităţii Naţionale de Apărare "Carol I", Bucureşti 10. Vedinaş, V., (2007), Drept administrativ, Ediţia a III-a revăzută şi actualizată, Editura Universul Juridic, Bucureşti Guvernare Europeană Teme: 1. Guvernare. Administraţie 2. Buna guvernare la nivel european 3. Guvernarea în Belgia 4. Guvernarea în Franţa 5. Guvernarea în Germania Bibliografie: 1. Alexandru, I., (2001), Administraţia publică. Teorii, Realităţi, Perspective, Editura Lumina Lex, Bucureşti 2. Blondel, J., (2009), Guvernarea comparată, Editura Institutul European, Iaşi 3. Iftimoaie, C., Vedinaş, V., Sandu, T.-G., Urziceanu, C., (2003), Administraţia publică locală în România în perspectiva integrării europene, Editura Economică, Bucureşti 4. Stănciulescu, G., Androniceanu, A., (2006), Sisteme europene de administraţie publică, Editura Uranus, Bucureşti 5. Stillman, R.J., (1988), Public administration: Concepts and Cases, Fourth Edition, Houghton Mifflin Company, Boston 6. Carta Albă a Guvernării Europene Descentralizarea administraţiei publice locale Teme: 1. Distincţia dintre centralizare, descentralizare, deconcentrare – modalităţi de înfăptuire a administraţiei publice locale 2. Beneficiile şi riscurile descentralizării 3. Descentralizarea administrativ-teritorială pe baza autonomiei locale 4. Descentralizarea şi subsidiaritatea în administraţia publică locală 5. Premisele descentralizării administrative Bibliografie: 1. Aubin, E., Roche, C., (2005), Droit de la Nouvelle Décentralisation, Gualino éditeur, Paris 2. Bălan, E., (2008), Instituţii administrative, Editura C.H. Beck, Bucureşti 3. Dumitrescu, C., Sărăcăcianu, H., (2010), Descentralizarea în administraţia publică, Editura Sitech, Craiova 4. Frège, X., (1986), La décentralisation, Éditons La Découverte, Paris, traducere din limba franceză de Şabac, L., Petrescu, A., (1991), Editura Humanitas, Bucureşti 5. Ivan, S., Bădescu, M., Neagu, A., (2002), Administraţie Publică, Editura Lumina Lex, Bucureşti 6. Manda, C., (2008), Drept administrativ. Tratat elementar, Editura Universul Juridic, Bucureşti 7. Popa, E., (1991), Autonomia locală în România, Editura All Beck, Bucureşti 8. Preda, M., (2006), Drept administrativ, Partea generală, Editura Lumina Lex, Bucureşti 9. Voican, M., (2008), Principiile cadru ale administraţiei publice locale, Editura Universul Juridic, Bucureşti 10. Legea-cadru a descentralizării nr. 195/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 453 din 25 mai 2006.
Momentan nu există fișiere de tematică probe pentru acest post.
Descrierea procedurii de concurs http://www.usv.ro/calitate/pagini/regulament_usv/R14%20Regulament%20privind%20ocuparea%20posturilor%20didactice%20vacante_%2031.10.2013.pdf
Momentan nu există fișiere de probă concurs pentru acest post.
Lista documente Dosarul de concurs al unui candidat trebuie să conţină, cel puţin, următoarele documente: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar – după modelul anexat. 2. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor; 3. Curriculum vitae al candidatului, în format tipărit şi în format electronic, care trebuie să includă: a) Informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; b) Informaţii despre experienţa profesională şi locuri de muncă relevante; c)Informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; d)Informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului. 4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic, care va fi structurată astfel: Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de art.15 din Hotărârea nr. 457/2011, modificată; b) Teza sau tezele de doctorat; c) Brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; d) Cărţi şi capitole în cărţi; e) Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; f) Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; g) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice. h) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. i) Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. j) În cazul domeniilor ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I pot proveni şi din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs. 5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat, împreună cu documentele doveditoare privind toate rezultatele şi informaţiile introduse de candidat în fişă. Modelul fişei de verificare va respecta modelul din standardul naţional aferent domeniului ştiinţific al postului. 6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copie legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 8. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitae; 9. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; 10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 11. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui. 12. Adeverinţă medicală eliberată de Medicina Muncii, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 13. Cazier judiciar, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 14. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; 15. Formatul electronic pentru Curriculum vitae, Lista de lucrări şi Fişa de verificare nu trebuie să depăşească 3Mb pentru a putea fi încărcate pe macheta M.E.N. 16. Document din care să reiasă adresa / adresele de contat poştal, e-mail şi telefonul / telefoanele la care poate fi contactat; 17. Opis cu toate documentele depuse la dosar; 18. Opis cu toate documentele electronice depuse la dosar 19. Declaraţie privind conformitatea conţinutului formatului electronic cu documentele depuse.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Universitatea ,,Stefan cel Mare'' din Suceava
Comisie
Nume:Lector univ.,poz.26 (DAPD dec2014):
Membrii:Preşedinte: Prof. univ. dr. Carmen-Eugenia NĂSTASE, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Membri: Conf. univ. dr. Alunica MORARIU - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Conf. univ. dr. Irina-Adriana BILOUSEAC - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Lect. univ. dr. Liana-Teodora PASCARIU - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Lect. univ. dr. Răzvan Vasile VIORESCU - Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Membru supleant: Conf. univ. dr. Camelia BĂEŞU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.
Fișiere:
Momentan nu există fișiere pentru acest post.
Listă candidați

Momentan nu există candidați pentru acest post.

jobs.edu.ro - Informații post în format XML