Navigare
Concursuri finalizate
Contact
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel. Centrala: 4056200;4056300
Relatii cu publicul
Limbi
    Romana Engleza
Informații post
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ
Departament ECONOMIE, ADMINISTRAREA AFACERILOR ŞI TURISM
Poziția în statul de funcții 16
Funcție Conferențiar universitar
Disciplinele din planul de învățământ Instituţii de credit în mediul global; Economie mondială; Economie şi politici macroeconomice; Economie; Economie 2; Istoria gândirii economice.
Domeniu stiintific Economie
Descriere post Conf.univ., poz.16:Postul conţine o normă universitară de 40 ore / săptămână cu o normă didactică de 11,28 ore convenţionale, din care: 8,14 ore predare curs şi 3,14 ore de lucrări practice cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: • Instituţii de credit în mediul global, efectuată în semestrul II cu masteranzii din anul 1 de la programul de studii Administrarea Proiectelor Europene: - 2 ore curs semestrul II; - 1 ore seminar efectuată în semestrul II cu 1 formaţie de lucru. • Economie mondială, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul III de la programul de studii Afaceri Internaţionale: - 2 ore curs efectuate în semestrul I; - 1 ore seminar efectuată în semestrul I cu 1 formaţie de lucru • Economie şi politici macroeconomice efectuată în semestrul I cu studenţii din anul III de la programul de studii Economie Generală şi Comunicare Economică: - 2 ore curs efectuate în semestrul I; • Economie, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul I de la programul de studii Administrarea Afacerilor: - 2 ore seminar efectuate în semestrul I cu o formaţie de studiu • Economie 2, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul 1 de la programele de studii Contabilitate şi Informatică de Gestiune, Afaceri Internaţionale, Management, Asistenţă Managerială şi Secretariat: - 2 ore curs semestrul II; • Istoria gândirii economice, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul II de la programul de studii Economie Generală şi Comunicare Economică - 2 ore seminar efectuate în semestrul I cu 1 formaţie de lucru.
Atributiile/activitatile aferente Activităţi de predare Activităţi de seminar / proiecte de an / lucrări de laborator / lucrări practice Activităţi de evaluare Alte activităţi: Coordonarea lucrărilor de licenţă / disertaţie Activitate practică şi practică pedagogică Participare în comisii de doctorat: referate, examene, susţinere Consultaţii Participare în comisie examen de absolvire Participare în comisii de admitere Participare la programe internaţionale Coordonare cercuri ştiinţifice studenţeşti Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului Activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică, activităţi de proiectare, de creaţie potrivit specificului Activităţi administrative
Salariul minim de incadrare 1681 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2014-11-24
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2014-11-25 2015-01-09
Data susținerii prelegerii 2015-01-29
Ora susținerii prelegerii 10:00:00
Locul susținerii prelegerii Universitatea ,,Stefan cel Mare'' din Suceava, Sala E118
Perioadă susținere a examenelor
Început Sfârșit
2015-01-26 2015-01-29
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-01-30 2015-01-30
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-02-02 2015-02-06
Tematica probelor de concurs INSTITUŢII DE CREDIT ÎN MEDIUL GLOBAL: Mediul financiar global şi evoluţia fluxurilor financiare Instituţiile financiare – actori principali ai mediului global Criza economică şi financiară şi rolul instituţiilor financiare în gestionarea efectelor crizei Rolul sistemului bancar din umbră în context global Rolul şi importanţa instituţiilor financiare în finanţarea economiilor aflate în criză Controverse privind globalizarea financiară BIBLIOGRAFIE: 1. Carlos A. Primo Braga, Gallina A. Vincelette, Sovereign debt and the Financial Crisis, The World Bank, Washington DC, 2011; 2. Chamsy, O., &Hayden, P., Critical Theories of Globalization, Palgrave, Macmillan, New York, 2006; 3. Carmen, Boghean, Globalizarea pieţelor de capital, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2013; 4. Isard, P., Globalization and International Financial System, Cambridge University Press, 2005; 5. Moynagh, M., Worsley, R., Going Global, A&C Black Publishers Ltd, London, 2008; 6. Reinhart, Carmen & Rogoff, K.,This Time in Different: Eight Centuries of Financial Folly, Princeton University Press, 2009; 7. Reinhart, C., A Decade of Debt, Peterson Institute for International Economics, Washington DC, 2011; 8. Shahrokh, F., Yongbeom, K., Sepulveda, C., Postcrisis Growth and Development, The World Bank, Washington DC, 2011; 9. Roubini, N., Economia crizelor, Editura Publica, Bucureşti, 2010; 10. Voinea, L, Sfârşitul economiei iluziei, Editura Publica, Bucureşti, 2009. ECONOMIE MONDIALĂ Economia mondială. Stadiul actual al dezvoltării şi perspective evolutive Societăţile transnaţionale şi rolul lor în economia mondiale Mutaţii privind investiţiile străine directe în contextul crizei Localizare versus delocalizare. Efectele delocalizării asupra economiilor naţioanle Aspecte contradictorii privind ordinea economică mondială BIBLIOGRAFIE: 1. Ciobanu, Gh., et al., Tranzacţii Economice Internaţionale, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2009; 2. Epperson, R., A., Noua Ordine Mondială, Publius Press, Tucson Arizona, 2008; 3. Grabel, I., Neoliberal Finance and Third World Development, în volumul Heterodox Macroeconomics, P. Goldstein&M.G. Hillard, Londra &New York, 2009; 4. Hyman P. Minsky, Stabilizing An Unstable Economy, Publica, 2008; 5. Held, D. , McGrew, A., Transformări globale, Editura Polirom, Iaşi, 2004; 6. Ignat, I., Economie mondială, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2006; 7. Mâșu, Ş., Buneci, P., Criza, Anticriza şi Noua Ordine Mondială, Solaris Print, 2009; 8. Minsky, H., Cum stabilizăm o economie instabilă, Editura Publica, Bucureşti, 2011; 9. Salvatore, D., International Economics, John Wiley & Sons, United States, 2013; 10. Xavier Raufer, Cele 13 capcane ale haosului mondial, București, Editura Corint, 2004; ECONOMIE ŞI POLITICI MACROECONOMICE: Efectele politicilor economice într-o economia deschisă Mutații în politica monetară în contextual trecerii la EURO Băncile centrale şi politicile monetare aplicate în economiile contemporane Politica fiscală a statului și modul în carea ea influențează ciclul afacerilor Indicatorii macroeconomici de rezultate – evoluție și implicații asupra dezvoltării Impactul politicilor economice asupra creșterii economice BIBLIOGRAFIE: 1. Capanu I., Indicatorii macroeconomici. Conţinutul şi funcţiile lor, Editura Economică, Bucureşti, 1998; 2. Dinu, Marin, Economia de Dicționar, Editura Economică, București, 2010; 3. Dornbusch, R., Economics, sixt edition, Mc Graw- Hill, USA, 2004; 4. Kahneman, D., Thinking Slow, Thinking Fast, Editura Publica, București, 2012; 5. Love, R., Monetary Economics, University of London, 2011; 6. Năstase, Carmen, Boghean Carmen, Popescu Mihai, Scutariu Liviu Macroeconomie: concepte fundamentale, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2008; 7. Nastase, Carmen, Macroeconomie si politici macroeconomice, Suceava, 2006 8. Samuelson, P., & Nordhaus, W., Macroeconomics, 19th Edition, McGraw-Hill/Irwin, 2009; 9. Samuelson, P., Economics, McGraw-Hill International Editions, USA, 2003; 10. Stiglitz, J., Walsh, C., Economie, Editura Economică, Bucureşti, 2005. ECONOMIE: Piaţa şi mecanismul pieţei Tipologia resurselor economice şi rolul lor în cadrul întreprinderii Comportamentul consumatorului în economia de piaţă Principalele categorii de venituri generate de utilizarea factorilor de producţie Preţurile şi mecanismul formării preţurilor Eficienţa economică şi principalii factori de creştere ai eficienţei economice. BIBLIOGRAFIE 1. Boutillier, Sophie, Principes d'économie de l'innovation, Business and Innovation Press, Bruxelles, 2014; 2. Cismaş, Laura, Economie, concurenţă, protecţie (co-autor), Editura Universităţii de Vest,Timişoara, 2009 3. Dornbusch, R., Economics, sixt edition, Mc Graw- Hill, USA, 2004; 4. Mankin, G., Principles of Microeconomics, Harvard University Press, 2004; 5. Mankin, G., Principles of Economics, Harvard University Press, 2004; 6. Năstase Carmen, Boghean, Carmen, et. al, Microeconomie : concepte fundamentale, Editura Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 2009; 7. Năstase, Carmen, Boghean, Carmen, et. al. Microeconomie: concepte fundamentale, ediţia a 2-a, revizuită şi adăugită, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2011; 8. Pindyck, R., & Rubinfeld, D., Microeconomics – Fifth Edition, Prentice Hall, 2005; 9. Samuelson, P., & Nordhaus, W., Microeconomics, 19th Edition, McGraw-Hill/Irwin, 2009; 10. Stiglitz, J., Walsh, C., Economie, Editura Economică, Bucureşti, 2005; ECONOMIE 2 Abordări comparative privind evoluţia sistemului bancar Ratele dobânzii şi condiţiile de creditare Implicarea sistemelor financiar-bancare în activitatea de creditare Evoluţia şomajului şi principalele mutaţii ale pieţei muncii Asumarea responsabilităţii privind ocuparea deplină şi creşterea economică Inflaţia – dezechilibru macroeconomie Rolul şi importanţa bursei de valori în cadrul unei economiei Anticipările şi piaţa activelor BIBLIOGRAFIE: 1. Croitoru, L., Reglementare şi dereglementare, Editura Curtea Veche Publishing, Bucureşti, 2013; 2. Cismaş, Laura, Economie. Elemente de micro și macroeconomie, Editura Orizonturi Universitare, Timişoara, 2004; 3. Feenstra, R., C., & Taylor, M., International Macroeconomics, Worth Publishers, New York, 2008; 4. Gordon, R., Macroeconomics, Fourth Edition, Little, Brown and Company, Boston, 2002; 5. Ignat I., Luţac Gh., Micro şi Macroeconomie, Editura Sedcom Libris, Iaşi, 2004; 6. Ignat, I. Pohoaţă, I., et. al. Economie Politică, Editura Economică, Bucureşti, 2004; 7. Love, R., Monetary Economics, University of London, 2011; 8. Năstase, Carmen, Boghean Carmen, et.el. Macroeconomie: concepte fundamentale, Editura Didactică şi pedagogică, Bucureşti, 2008; 9. Rose, S. P., Money and Capital Markets, McGraw-Hill, New York, 2003; 10. Samuelson, P., & Nordhaus, W., Macroeconomics, 19th Edition, McGraw-Hill/Irwin, 2009. ISTORIA GÂNDIRII ECONOMICE: Conţinutul ideilor economice mercantiliste şi reprezentanţii lor de seamă Experiențe naționale ale mercantilismului Efectele diviziunii muncii asupra bogăției naționale Locul fiziocraților în gândirea economică Gândirea reprezentanților de seamă ai liberalismului economic clasic BIBLIOGRAFIE: 1. Heilbroner, R., Filozofii lucrurilor pământeşti, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2005; 2. Keynes, J., M., Teoria generală a folosirii mâinii de lucru, dobânzii şi a banilor, Ed. Publica, Bucureşti, 2011; 3. Mureşan Maria, Mureşan, D., Istoria economiei, Ed. Economică, Bucureşti, 2003; 4. Nasar, Sylvia, Geniul Economic, Extraordinara poveste a geniilor care au fondat economia modernă, Editura All, București, 2013; 5. Pohoaţă, I., Doctrine economice contemporane. Contemporani, Ed. Fundaţia Academică Gh. Zane, Iaşi, 1993; 6. Popescu, Gh., Evoluția gândirii economice, Editura Academiei Române, Cluj-Napoca, 2004; 7. Rogojanu, Angela, Stăpânii ideilor economice, vol. I, II şi III, Ed. Economică, Bucureşti, 2010; 8. Ricardo, D., Principiile de economie politică şi de impunere, Ed. Antet, Bucureşti, 1997; 9. Sedlacek, T., Economia binelui şi a răului, Ed. Publica, Bucureşti, 2012; 10. Smith, A, Avuţia naţiunilor, Ed. Publica, Bucureşti, 2010.
Momentan nu există fișiere de tematică probe pentru acest post.
Descrierea procedurii de concurs http://www.usv.ro/calitate/pagini/regulament_usv/R14%20Regulament%20privind%20ocuparea%20posturilor%20didactice%20vacante_%2031.10.2013.pdf
Momentan nu există fișiere de probă concurs pentru acest post.
Lista documente Lista documente Dosarul de concurs al unui candidat trebuie să conţină, cel puţin, următoarele documente: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar – după modelul anexat. 2. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor; 3. Curriculum vitae al candidatului, în format tipărit şi în format electronic, care trebuie să includă: a) Informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; b) Informaţii despre experienţa profesională şi locuri de muncă relevante; c)Informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; d)Informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului. 4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic, care va fi structurată astfel: Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de art.15 din Hotărârea nr. 457/2011, modificată; b) Teza sau tezele de doctorat; c) Brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; d) Cărţi şi capitole în cărţi; e) Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; f) Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; g) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice. h) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. i) Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. j) În cazul domeniilor ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I pot proveni şi din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs. 5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat, împreună cu documentele doveditoare privind toate rezultatele şi informaţiile introduse de candidat în fişă. Modelul fişei de verificare va respecta modelul din standardul naţional aferent domeniului ştiinţific al postului. 6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copie legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 8. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitae; 9. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; 10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 11. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui. 12. Adeverinţă medicală eliberată de Medicina Muncii, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 13. Cazier judiciar, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 14. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; 15. Formatul electronic pentru Curriculum vitae, Lista de lucrări şi Fişa de verificare nu trebuie să depăşească 3Mb pentru a putea fi încărcate pe macheta M.E.N. 16. Document din care să reiasă adresa / adresele de contat poştal, e-mail şi telefonul / telefoanele la care poate fi contactat; 17. Opis cu toate documentele depuse la dosar; 18. Opis cu toate documentele electronice depuse la dosar 19. Declaraţie privind conformitatea conţinutului formatului electronic cu documentele depuse.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Universitatea ,,Stefan cel Mare'' din Suceava
Comisie
Nume:Conf.univ., poz.16 (DEEAT dec2014):
Membrii:Preşedinte: Prof. univ. dr. Carmen-Eugenia NĂSTASE, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Membri: Prof. univ. dr. Gabriela PRELIPCEAN, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Prof. univ.dr. Mihaela LUŢAŞ, Universitatea “Babeş Bolyai” din Cluj-Napoca; Prof. univ. dr. Ion POHOAŢĂ, Universitatea „Al. I Cuza” din Iaşi; Prof. univ. dr. Ion IGNAT, Universitatea „Al. I Cuza” din Iaşi; Membri supleanți: Prof. univ. dr. Laura CIŞMAŞ, Universitatea de Vest din Timişoara; Conf. univ. dr. Nicoleta SÎRGHI, Universitatea de Vest din Timişoara.
Fișiere:
Momentan nu există fișiere pentru acest post.
Listă candidați

Momentan nu există candidați pentru acest post.

jobs.edu.ro - Informații post în format XML