Navigare
Concursuri finalizate
Contact
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel. Centrala: 4056200;4056300
Relatii cu publicul
Limbi
    Romana Engleza
Informații post
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea SILVICULTURĂ
Departament SILVICULTURĂ ŞI PROTECŢIA MEDIULUI
Poziția în statul de funcții 31
Funcție Şef de lucrări
Disciplinele din planul de învățământ Corectarea torenţilor; Reconstrucţia ecologică a ecosistemelor degradate; Geometrie descriptivă.
Domeniu stiintific Silvicultură
Descriere post Sef de lucrari, poz.31: Postul conţine o normă universitară de 40 ore / săptămână cu o normă didactică de 14 ore convenţionale, din care: 7 ore predare curs şi 7 ore de lucrări practice cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: • Corectarea torenţilor, efectuată cu studenţii din anul III de la programul de studii Silvicultură - 2 ore curs semestrul I; - 1oră curs semestrul II - 4 ore aplicaţii practice efectuate în semestrul I cu 4 formaţii de lucru - 8 ore aplicaţii în semestrul II cu 4 formaţii de lucru • Reconstrucţia ecologică a ecosistemelor degradate, efectuată în semestrul I cu studenţii anului III EPM - 2 ore curs semestrul I; - 1 ore aplicaţii semestrul I, cu 2 formaţii de studiu • Geometrie descriptivă, efectuată în semestrul I cu studenţii anului I Silvicultură: - 2 ore curs semestrul I.
Atributiile/activitatile aferente Activităţi de predare: curs, amenajarea pădurilor Activităţi de seminar / proiecte de an / lucrări de laborator / lucrări practice Activităţi de evaluare Alte activităţi: Coordonarea lucrărilor de licenţă Activitate practică Participare în comisii de doctorat: referate, examene, susţinere Consultaţii Participare în comisie examen de absolvire Participare în comisii de admitere Participare la programe internaţionale Coordonare cercuri ştiinţificestudenţeşti Activităţi de pregătire ştiinţificăşi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului Activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică, activităţi de proiectare, de creaţie potrivit specificului Activităţi administrative
Salariul minim de incadrare 1565 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2014-11-24
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2014-11-25 2015-01-09
Data susținerii prelegerii 2015-01-26
Ora susținerii prelegerii 10:00:00
Locul susținerii prelegerii Universitatea ,,Stefan cel Mare'' din Suceava, Sala E227
Perioadă susținere a examenelor
Început Sfârșit
2015-01-26 2015-01-29
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-01-30 2015-01-30
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-02-02 2015-02-06
Tematica probelor de concurs Tematică: 1. Clasificarea și dimensionarea lucrărilor folosite la amenajarea torenților. Efectele lucrărilor. 2. Geomorfologia bazinelor hidrografice torențiale. 3. Geomofometria bazinelor hidrografice torențiale. 4. Hidrologia bazinelor hidrografice torențiale. 5. Clasificarea și cartarea staţională a terenurilor degradate. 6. Lucrări de reconstrucție ecologică a terenurilor degradate din bazinele hidrografice torențiale. 7. Tehnologii de realizare a modelului digital al terenului. 8. Gospodărirea ecosistemelor degradate. 9. Cauzele degradării ecosistemelor terestre 10. Rolul schimbărilor climatice în accelerarea proceselor de degradare la nivel de ecosistem 11. Proiecții. Sisteme de proiecție. Reprezentarea punctului și a dreptei în plan și spațiu. Reprezentări axonometrice. 12. Desen tehnic de construcții și topografie. 13. Grafică asistată de calculator în AutoCAD. Bibliografie: 1. Moţoc, M., S. A. Munteanu, V. Băloiu, P. Stănescu, Gh. Mihai, 1975, Eroziunea solului şi metodele de combatere, Ed. Ceres, Bucureşti 2. Munteanu, S.A, I. Clinciu, 1982, Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale, partea II, Studiul torenţilor şi al amenajării lor, Univ. Braşov 3. Munteanu S.A., I. Clinciu, N. Lazăr, I. Ilieş, 1985, Proiectarea lucrărilor hidrotehnice transversale . Îndrumar. Univ. Braşov 4. Clinciu Ioan, 2001, Corectarea torenţilor, Univ. Transilvania, Braşov 5. Munteanu, S.A., C. Traci, I. Clinciu, N. Lazăr, E. Untaru, 1991, Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale prin lucrări silvice şi hidrotehnice (vol I), Ed. Academiei Române, Bucureşti 6. Munteanu, S.A., C. Traci, I. Clinciu, N. Lazăr, E. Untaru, M. Gologan, 1993, Amenajarea bazinelor hidrografice torenţiale prin lucrări silvice şi hidrotehnice (vol. II), Ed. Academiei Române, Bucureşti.
Momentan nu există fișiere de tematică probe pentru acest post.
Descrierea procedurii de concurs http://www.usv.ro/calitate/pagini/regulament_usv/R14%20Regulament%20privind%20ocuparea%20posturilor%20didactice%20vacante_%2031.10.2013.pdf
Momentan nu există fișiere de probă concurs pentru acest post.
Lista documente Dosarul de concurs al unui candidat trebuie să conţină, cel puţin, următoarele documente: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar – după modelul anexat. 2. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor; 3. Curriculum vitae al candidatului, în format tipărit şi în format electronic, care trebuie să includă: a) Informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; b) Informaţii despre experienţa profesională şi locuri de muncă relevante; c)Informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţăriişi principalele publicaţii sau brevete rezultate; d)Informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilorştiinţifice ale candidatului. 4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic, care va fi structurată astfel: Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de art.15 din Hotărârea nr. 457/2011, modificată; b) Teza sau tezele de doctorat; c) Brevete de invenţieşi alte titluri de proprietate industrială; d) Cărţişi capitole în cărţi; e) Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţificinternaţional principal; f) Publicaţiiin extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţeinternaţionale de specialitate; g) Alte lucrări şicontribuţiiştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice. h) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din tara sau din străinătate, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. i) Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. j) În cazul domeniilor ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I pot proveni şi din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs. 5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat, împreună cu documentele doveditoare privind toate rezultatele şiinformaţiile introduse de candidat în fişă. Modelul fişei de verificare va respecta modelul din standardul naţional aferent domeniului ştiinţific al postului. 6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copie legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţieinternaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 8. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitate; 9. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; 10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 11. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui. 12. Adeverinţă medicală eliberată de Medicina Muncii, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 13. Cazier judiciar, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 14. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; 15. Formatul electronic pentru Curriculum vitae, Lista de lucrări şiFişa de verificare nu trebuie să depăşească 3Mb pentru a putea fi încărcate pe macheta M.E.N. 16.Document din care să reiasă adresa / adresele de contat poştal, e-mail şi telefonul / telefoanele la care poate fi contactat; 17. Opis cu toate documentele depuse la dosar; 18. Opis cu toate documentele electronice depuse la dosar 19. Declaraţie privind conformitatea conţinutului formatului electronic cu documentele depuse.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Universitatea ,,Stefan cel Mare'' din Suceava
Comisie
Nume:Sef de lucrari, poz.31 (FS dec2014):
Membrii:Preşedinte: Conf.univ.dr.ing. Marian DRĂGOI, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Membri: Conf.univ.dr.ing. Daniel-Constantin NIȚĂ, Universitatea Transilvania din Brașov; Conf.univ.dr.ing. Ovidiu IACOBESCU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Conf.dr.ing. Delia-Aurora CERLINCĂ, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Conf.univ.dr. Anca MĂCIUCĂ, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Membri supleanți: Conf.univ.dr.ing. Dan ZAROJANU, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava; Șef de lucrări dr.ing. Daniel AVĂCĂRIȚEI, Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava.
Fișiere:
Momentan nu există fișiere pentru acest post.
Listă candidați

Momentan nu există candidați pentru acest post.

jobs.edu.ro - Informații post în format XML