Navigare
Concursuri finalizate
Contact
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel. Centrala: 4056200;4056300
Relatii cu publicul
Limbi
    Romana Engleza
Informații post
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea ISTORIE ŞI GEOGRAFIE
Departament ŞTIINŢE UMANE ŞI SOCIAL- POLITICE
Poziția în statul de funcții 26
Funcție Lector universitar
Disciplinele din planul de învățământ Limba franceză; Introducere în istoria medievală a românilor; Istoria și metodica predării istoriei; Epigrafie latină; Istoria relațiilor internaționale (II).
Domeniu stiintific Istorie
Descriere post Lector univ, ppoz.26: Postul conţine o normă universitară de 40 ore / săptămână cu o normă didactică de 12,50 ore convenţionale, din care: 5 ore predare curs şi 7 ore de lucrări practice cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: • Limba franceză, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul I de la programul de studii LICENŢĂ: - 2 ore curs semestrul II; - 2 ore seminar efectuate în semestrul II cu 2 formaţii de lucru; • Introducere în istoria medievală a românilor, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul I de la programul de studii LICENŢĂ: - 3 ore seminar efectuate în semestrul II cu 1 formaţii de lucru; ● Istoria şi metodica predării istoriei efectuată în semestrul II cu studenţii din anul I de la programul de studii LICENŢĂ: - 1oră curs semestrul II; - 4 ore seminar efectuate în semestrul II cu 4 formaţii de lucru; • Epigrafie latină, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul III de la programul de studii LICENŢĂ: - 2 ore curs semestrul I; - 1 oră seminar efectuate în semestrul I cu 1 formaţii de lucru; • Istoria relaţiilor internaţionale (II), efectuată în semestrul I cu studenţii din anul III de la programul de studii LICENŢĂ: - 2 ore curs semestrul I; - 3 ore seminar efectuate în semestrul I cu 1 formaţii de lucru.
Atributiile/activitatile aferente Activităţi de predare Activităţi de seminar / proiecte de an / lucrări de laborator / lucrări practice Activităţi de evaluare Alte activităţi: Coordonarea lucrărilor de licenţă / disertaţie Activitate practică şi practică pedagogică Participare în comisii de doctorat: referate, examene, susţinere Consultaţii Participare în comisie examen de absolvire Participare în comisii de admitere Participare la programe internaţionale Coordonare cercuri ştiinţifice studenţeşti Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului Activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică, activităţi de proiectare, de creaţie potrivit specificului Activităţi administrative
Salariul minim de incadrare 1565 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2014-11-24
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2014-11-25 2015-01-09
Data susținerii prelegerii 2015-01-29
Ora susținerii prelegerii 09:00:00
Locul susținerii prelegerii Universitatea ,,Stefan cel Mare'' din Suceava, Sala E223
Perioadă susținere a examenelor
Început Sfârșit
2015-01-26 2015-01-29
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-01-30 2015-01-30
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-02-02 2015-02-06
Tematica probelor de concurs I. Limba franceză: - Les temps de l’indicatif ; - Le numeral ; - La concordance des temps de l’indicatif. Bibliografie: - J. Dubois, R. Lagane, Grammaire, Larousse, Bordas, 1997; - G. Lascu, Verbe franceze, Editura Echinox, Cluj, 1996; - V. Pisoschi, G. Ghidu, Gramatica limbii franceze, Teora, Bucureşti, 1995; - Doucey, A. Lesot, H. Sabbach, C. Weil, Littérature 2de. Textes et méthode, Hatier, Paris, 1993; - M. Timu, G. Leahu, Histoire de la France des temps préhistoriques, Editura Conexiuni, Bacău, f.a. II. Introducere în istoria medievală a românilor: - Epopeea lui Ştefan cel Mare. Politica internă Şi externă a Ţărilor Române în a doua jumătate a secolului al XV-lea; - Ţara Moldovei în vremea domniei lui Alexandru cel Bun; - Ţara Românească în vremea domniilor lui Vlad ŢepeŞ ; - Regimul turco-fanariot în Principatele Române. Bibliografie: • Costăchel, Valeria, Panaitescu, P.P., Cazacu, A., Viaţa feudală în Ţara Românească şi Moldova (sec. XIV-XVII), Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1957. • Cernovodeanu, Paul, Societatea feudală românească văzută de călători străini (sec. XV-XVIII), Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1973. • ***, Istoria românilor, vol. III. Genezele româneşti, Coordonatori:acad. Şt. Pascu, acad. Răzvan Theodorescu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001; vol. IV, De la universalitatea creştină la Europa patriilor. Redactori responsabili: acad. Ştefan Ştefănescu şi acad. Camil Mureşanu, Bucureşti, 2001; vol. V, O epocă de înnoiri în spirit european (1601-1711/1716). Coordonator acad. Virgil Cândea, Bucureşti, 2003; vol. VI, Românii în Europa clasică şi Europa luminilor (1711-1821). Coordonatori: dr. Paul Cernovodeanu, membru de onoare al Academiei Române şi prof. univ. dr. Nicolae Edroiu, membru corespondent al Academiei Române, Bucureşti, 2002. • Iorga, Nicolae, Istoria românilor. Ediţia a II-a, vol. III-VII, Editura Enciclopedică, Bucureşti,1992-2002. III. Istoria Şi metodica predării istoriei: - Obiectul, conţinutul, scopul şi evoluţia Metodicii predării şi învăţării istoriei în şcoală; - Mijloace de învăţământ specifice predării-învăţării istoriei în şcoală; - Forme de organizare a procesului de predare-învăţare a istoriei în şcoală. Bibliografie: - A.M. Petrencu, Învăţământul istoric în România (1948-1989), Chişinău, 1991 - Gh. Ioniţă, Metodica predării istoriei, Bucureşti, 1994 - Gh. Smarandache, Profesorul şi dimensiunea valorii sale didactico-metodice, 1995. IV. Epigrafie latină: - Epigrafia – disciplină a istoriei antice. Termen şi definiţie; - Epigrafia latină, repere ale evoluţiei de-a lungul secolelor. Studii de epigrafie latină în Dacia; - Numele şi titlurile împăraţilor romani. Bibliografie: - O. Bounegru, Introducere în epigrafia latină, Editura Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi, 1996. - R. Cagnat, Cours d’epigraphie latine, Paris, 1914 V. Istoria relaŢiilor internaŢionale (II) - BizanŢul în relaŢiile internaŢionale (sec. VI-XV); - Turcii în sistemul relaŢiilor internaŢionale; - Lumea arabă în cadrul relaŢiilor internaŢionale (secolele VII-XIII). Bibliografie: - Radu Manolescu (coordonator), Istoria medie universală, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1980; - Idem, Istoria evului mediu, vol. I, Feudalismul timpuriu, Bucureşti, 1975; - Istoria diplomaţiei, sub redacţia V.A. Zorin ş.a., Ediţia a II-a, Editura Ştiinţifică, vol. I, Bucureşti, 1962.
Momentan nu există fișiere de tematică probe pentru acest post.
Descrierea procedurii de concurs http://www.usv.ro/calitate/pagini/regulament_usv/R14%20Regulament%20privind%20ocuparea%20posturilor%20didactice%20vacante_%2031.10.2013.pdf
Momentan nu există fișiere de probă concurs pentru acest post.
Lista documente Dosarul de concurs al unui candidat trebuie să conţină, cel puţin, următoarele documente: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar – după modelul anexat. 2. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor; 3. Curriculum vitae al candidatului, în format tipărit şi în format electronic, care trebuie să includă: a) Informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; b) Informaţii despre experienţa profesională şi locuri de muncă relevante; c)Informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; d)Informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului. 4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic, care va fi structurată astfel: Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de art.15 din Hotărârea nr. 457/2011, modificată; b) Teza sau tezele de doctorat; c) Brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; d) Cărţi şi capitole în cărţi; e) Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; f) Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; g) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice. h) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. i) Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. j) În cazul domeniilor ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I pot proveni şi din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs. 5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat, împreună cu documentele doveditoare privind toate rezultatele şi informaţiile introduse de candidat în fişă. Modelul fişei de verificare va respecta modelul din standardul naţional aferent domeniului ştiinţific al postului. 6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copie legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 8. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitae; 9. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; 10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 11. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui. 12. Adeverinţă medicală eliberată de Medicina Muncii, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 13. Cazier judiciar, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 14. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; 15. Formatul electronic pentru Curriculum vitae, Lista de lucrări şi Fişa de verificare nu trebuie să depăşească 3Mb pentru a putea fi încărcate pe macheta M.E.N. 16. Document din care să reiasă adresa / adresele de contat poştal, e-mail şi telefonul / telefoanele la care poate fi contactat; 17. Opis cu toate documentele depuse la dosar; 18. Opis cu toate documentele electronice depuse la dosar 19. Declaraţie privind conformitatea conţinutului formatului electronic cu documentele depuse.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Universitatea ,,Stefan cel Mare'' din Suceava
Comisie
Nume:Lector univ, poz.26 (FIG dec2014):
Membrii:Președinte: Lector univ. dr. Vasile DEMCIUC, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava Membri: Prof. univ. dr. Olimpia MITRIC, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava; Conf. univ. dr. Florin PINTESCU, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava; Conf. univ. dr. Dumitru BOGHIAN, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava; Lector univ. dr. Harieta SABOL, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava. Membri supleanți: Lector univ. dr. Vlad GAFIȚA, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava; Lector univ. dr. Dinu BALAN, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava.
Fișiere:
Momentan nu există fișiere pentru acest post.
Listă candidați

Momentan nu există candidați pentru acest post.

jobs.edu.ro - Informații post în format XML