Navigare
Concursuri finalizate
Contact
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel. Centrala: 4056200;4056300
Relatii cu publicul
Limbi
    Romana Engleza
Informații post
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea ISTORIE ŞI GEOGRAFIE
Departament GEOGRAFIE
Poziția în statul de funcții 15
Funcție Lector universitar
Disciplinele din planul de învățământ Geografia hazardelor naturale şi antropice/Riscuri şi hazarduri naturale şi antropice Managementul apei/Gestiunea resurselor de apă Utilizarea terenurilor Hidrologia uscatului şi oceanografie/Hidrologie şi oceanografie Monitoringul integrat al mediului Geografie fizică şi umană
Domeniu stiintific Geografie, geomorfologie, hidrologie
Descriere post Lector univ, poz.15: Postul conţine o normă universitară de 40 ore / săptămână cu o normă didactică de 12 ore convenţionale, din care: 5 ore predare curs şi 7 ore de lucrări practice cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: • Geografia hazardelor naturale şi antropice/ Riscuri şi hazarduri naturale şi antropice, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul III de la programele de studii Geografie şi Geografia mediului: - 1 ore curs semestrul I; - 2 ore seminar / laborator / proiect / aplicaţii practice efectuate în semestrul I cu 2 formaţii de lucru (câte o oră pe formaţie); • Managementul apei/ Gestiunea resurselor de apă, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul III de la programele de studii Geografie şi Geografia mediului: - 2 ore curs semestrul II; • Utilizarea terenurilor, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul II de la programul de studii Geografia mediului: - 2 ore curs semestrul II; - 2 ore seminar / laborator / proiect / aplicaţii practice efectuate în semestrul II cu 1 formaţii de lucru; • Hidrologia uscatului şi oceanografie/ Hidrologie şi oceanografie, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul I de la programele de studii Geografia turismului şi Geografia mediului: - 6 ore seminar / laborator / proiect / aplicaţii practice efectuate în semestrul II cu 3 formaţii de lucru (câte 2 ore pentru fiecare formaţie de studiu); • Monitoringul integrat al mediului, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul III de la programul de studii Geografia mediului: - 2 ore seminar / laborator / proiect / aplicaţii practice efectuate în semestrul II cu 1 formaţii de lucru; • Geografie fizică şi umană, efectuată în semestrul I cu studenţii din anul I de la programul de studii Ecologie si Protectia Mediului: - 2 ore seminar / laborator / proiect / aplicaţii practice efectuate în semestrul I cu 1 formaţii de lucru.
Atributiile/activitatile aferente Activităţi de predare Activităţi de seminar / proiecte de an / lucrări de laborator / lucrări practice Activităţi de evaluare Alte activităţi: Coordonarea lucrărilor de licenţă / disertaţie Activitate practică şi practică pedagogică Participare în comisii de doctorat: referate, examene, susţinere Consultaţii Participare în comisie examen de absolvire Participare în comisii de admitere Participare la programe internaţionale Coordonare cercuri ştiinţifice studenţeşti (Cercul de Geografie Mediul şi Societatea) Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului Activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică, activităţi de proiectare, de creaţie potrivit specificului Activităţi administrative (website departament)
Salariul minim de incadrare 1565 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2014-11-24
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2014-11-25 2015-01-09
Data susținerii prelegerii 2015-01-29
Ora susținerii prelegerii 10:00:00
Locul susținerii prelegerii Universitatea ,,Stefan cel Mare'' din Suceava, Sala E216
Perioadă susținere a examenelor
Început Sfârșit
2015-01-26 2015-01-29
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-01-30 2015-01-30
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-02-02 2015-02-06
Tematica probelor de concurs 1. Definirea termenilor: hazard, risc, catastrofă 2. Clasificarea fenomenelor de risc şi hazard 3. Riscurile geologice 4. Fenomene de risc şi hazard datorate climei 5. Fenomene de risc şi hazarde hidrologice, 6. Riscurile şi hazardele oceanografice 7. Riscuri şi hazarde biologice, biofizice şi astrofizice 8. Hazardele şi dezvoltatrea durabilă 9. Colaborarea internaţională pentru prevenirea şi controlul efectelor hazardelor 10. Strategiile de informare şi educare publică asupra hazardelor şi fenomenelor de risc 11. Realizarea şi interpretarea hărţilor de risc 12. Apa – sursă a vieţii 13. Managementul apei între deziderat şi oportunitate 14. Dezvăluirea cunoaşterii modificării ecosistemelor 15. Apele naturale 16. Apele subterane 17. Lacurile şi zonele umede 18. Albia minoră şi majoră a râurilor 19. Râurile îndiguite şi lacurile antropice 20. Administrarea apelor de uz casnic şi industriale 21. Luarea deciziilor 22. Abordări integrative 23. Programe GIS utilizate în studiul caracteristicilor terenurilor 24. Clase şi tipuri de utilizare a terenurilor. Diferenţieri regionale 25. Evidenţierea cu ajutorul teledetecţiei a modului de utilizarea al terenurilor. Programe internaţionale de identificare a utilizării terenurilor: Corine Land Cover 2000, 2006 26. Cartografierea utilizării terenurilor. Editarea hărţilor 27. Bonitarea solurilor cu ajutorul programelor informatice 28. Apele subterane. Înscrierea şi prelucrarea datelor hidrogeologice în vederea elaborării hărţilor cu hidroizohipse şi hidroizobate (izofreate) 29. Bazinul şi reţeaua hidrografică 30. Regimul hidrologic al râurilor (reţeaua hidrometrică) 31. Limnologie 32. Glaciologie 33. Cartarea şi tipologia zonelor umede 34. Poluarea apelor 35. Oceanografie 36. Monitorizarea calităţii aerului, apelor şi a biodiversităţii 37. Organizarea, prelucrarea şi interpretarea datelor obţinute din monitorizarea componentelor de mediu 38. Indici de calitate a mediului 39. Ranurile şi subramurile geografiei. Raporturile dintre geografia fizică şi geografia umană. Raporturile geografiei cu alte ştiinţe 40. Geneza, structura, organizarea, evoluţia materiei în univers 41. Forma Pământului, câmpul magnetic, structura internă, mişcările Pământului, raportul dintre Pământ şi Soare, meridianele şi paralelele, latitudinea şi longitudinea, timpul pe glob, Luna 42. Atmosfera terestră 43. Scoarţa terestră 44. Biosfera 45. Învelişul pedogeografic 46. Antroposfera 47. Apariţia omului. Răspândirea geografică şi densitatea populaţiei. Caracteristici demografice trecute, prezente şi viitoare. Dezvoltarea urbană, evoluţia rurală Bibliografie 1. Gh. Romanescu, Hidrologie generala, Editura Terra Nostra, Iasi, 2003. 2. A.A. Tiscovschi, D.C. Diaconu, Meteorologie si hidrologie. Lucrari practice, Editura Universitara, Iasi, 2004. 3. I. Minea, Gh. Romanescu, Hidrologia mediilor continentale. Aplicatii practice. Casa Editoriala Demiurg, Iasi, 2007. 4. M. Ielenicz, G. Erdeli (coord.), Dictionar de geografie fizica. Editura Corint, Bucuresti, 1999. 5. G. Florina, Hazarde si riscuri naturale. Editura Universitara, Bucuresti, 2006. 6. M. Ielenicz, Clima, Ape, Soluri. Editura Universitara, Bucuresti, 2007. 7. E. Vespremeanu, Oceanografie. Edititura Universitara, Bucuresti, 1992. 8. I.Teodorescu et al., Gospodărirea apelor. Editura Ceres, Bucuresti, 1973.
Momentan nu există fișiere de tematică probe pentru acest post.
Descrierea procedurii de concurs http://www.usv.ro/calitate/pagini/regulament_usv/R14%20Regulament%20privind%20ocuparea%20posturilor%20didactice%20vacante_%2031.10.2013.pdf
Momentan nu există fișiere de probă concurs pentru acest post.
Lista documente Dosarul de concurs al unui candidat trebuie să conţină, cel puţin, următoarele documente: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar – după modelul anexat. 2. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor; 3. Curriculum vitae al candidatului, în format tipărit şi în format electronic, care trebuie să includă: a) Informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; b) Informaţii despre experienţa profesională şi locuri de muncă relevante; c)Informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; d)Informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului. 4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic, care va fi structurată astfel: Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de art.15 din Hotărârea nr. 457/2011, modificată; b) Teza sau tezele de doctorat; c) Brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; d) Cărţi şi capitole în cărţi; e) Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; f) Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; g) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice. h) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. i) Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. j) În cazul domeniilor ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I pot proveni şi din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs. 5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat, împreună cu documentele doveditoare privind toate rezultatele şi informaţiile introduse de candidat în fişă. Modelul fişei de verificare va respecta modelul din standardul naţional aferent domeniului ştiinţific al postului. 6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copie legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 8. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitae; 9. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; 10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 11. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui. 12. Adeverinţă medicală eliberată de Medicina Muncii, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 13. Cazier judiciar, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 14. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; 15. Formatul electronic pentru Curriculum vitae, Lista de lucrări şi Fişa de verificare nu trebuie să depăşească 3Mb pentru a putea fi încărcate pe macheta M.E.N. 16. Document din care să reiasă adresa / adresele de contat poştal, e-mail şi telefonul / telefoanele la care poate fi contactat; 17. Opis cu toate documentele depuse la dosar; 18. Opis cu toate documentele electronice depuse la dosar 19. Declaraţie privind conformitatea conţinutului formatului electronic cu documentele depuse.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Universitatea ,,Stefan cel Mare'' din Suceava
Comisie
Nume:Lector univ., poz.15 (FIG dec2014):
Membrii:Președinte: Conf. univ. dr. Dumitru MIHĂILĂ, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava Membri: Lector univ. dr. Despina VASILCU, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava Lector univ. dr. Vasile BUDUI, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava Lector univ. dr. Ionuț-Alexandru CRISTEA, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava Lector univ. dr. Dinu-Iulian OPREA-GANCEVICI, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava Membri supleanţi: Lector univ. dr. Maria-Magdalena LUPCHIAN, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava Conf. univ. dr. Marcel MÎNDRESCU, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava;
Fișiere:
Momentan nu există fișiere pentru acest post.
Listă candidați

Momentan nu există candidați pentru acest post.

jobs.edu.ro - Informații post în format XML