Navigare
Concursuri finalizate
Contact
Ministerul Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului
Str. Gen. Berthelot 28-30
Sector 1, 010168, Bucuresti
Tel. Centrala: 4056200;4056300
Relatii cu publicul
Limbi
    Romana Engleza
Informații post
Universitatea UNIVERSITATEA "ŞTEFAN CEL MARE" DIN SUCEAVA
Facultatea ISTORIE ŞI GEOGRAFIE
Departament GEOGRAFIE
Poziția în statul de funcții 24
Funcție Asistent universitar
Disciplinele din planul de învățământ Geografie aplicată; GIS și Teledetecție / Teledetecție și GIS; Cartografierea tematică a mediului; GIS aplicat în analiza rurală; Metode de analiză a datelor experimentale; Geografia regională a României; Impactul activităților economice asupra mediului; Geografia fizică a României.
Domeniu stiintific Geografie, geomorfologie, hidrologie
Descriere post Asistent univ., poz.24:Postul conţine o normă universitară de 40 ore / săptămână cu o normă didactică de 13 ore convenţionale, din care: 13 ore sunt de lucrări practice cu următoarea distribuţie semestrială pe discipline: • Geografie aplicată,efectuată în semestrul II cu studenţii din anul III de la programul de studii GT + GM: - 6 ore seminar efectuate în semestrul II cu 3 formaţii de lucru • Geografie aplicată efectuată în semestrul II cu studenţii din anul III de la programul de studii G - 2 ore seminar efectuate în semestrul II cu 1 formaţii de lucru • Cartografierea tematică a mediului efectuată în semestrul II cu studenţii din anul III de la programul de studii GM - 2 ore seminar efectuate în semestrul II cu 1 formaţii de lucru • GIS şi Teledetecţie/Teledetecţie şi GIS, efectuată în semestrul II cu studenţii din anul II de la programul de studii GM: - 2 ore laborator efectuate în semestrul II cu 1 formaţii de lucru • Geografia regională a României efectuată în semestrul II cu studenţii din anul III de la programele de studii G + GT - 4 ore seminar în semestrul II cu 2 formaţii de lucru • Impactul activităţilor economice asupra mediului efectuată în semestrul II cu studenţii din anul II de la programul de studii GM - 2 ore seminar efectuate în semestrul II cu 1 formaţii de lucru • Geografia fizică a României efectuată în semestrul II cu studenţii din anul II de la programul de studii GM - 2 ore seminar efectuate în semestrul II cu 1 formaţii de lucru • M - GIS aplicat în analiza rurală efectuată în semestrul II cu studenţii din anul I de la programul de studii GIS - 2 ore laborator efectuate în semestrul II cu 1 formaţii de lucru • M - Metode de analiză a datelor experimentale efectuată în semestrul I cu studenţii din anul I de la programul de studii GIS - 2 ore laborator efectuate în semestrul I cu 1 formaţii de lucru
Atributiile/activitatile aferente Activităţi de predare Activităţi de seminar / proiecte de an / lucrări de laborator / lucrări practice Activităţi de evaluare Alte activităţi: Coordonarea lucrărilor de licenţă / disertaţie Activitate practică şi practică pedagogică Consultaţii Participare în comisie examen de absolvire Participare în comisii de admitere Coordonare cercuri ştiinţifice studenţeşti Activităţi de pregătire ştiinţifică şi metodică şi alte activităţi în interesul învăţământului Activităţi de cercetare ştiinţifică, de dezvoltare tehnologică, activităţi de proiectare, de creaţie potrivit specificului Activităţi administrative
Salariul minim de incadrare 1419 lei
Calendarul concursului
Data publicării anunţului în Monitorul Oficial 2014-11-24
Perioadă înscriere
Început Sfârșit
2014-11-25 2015-01-09
Data susținerii prelegerii 2015-01-26
Ora susținerii prelegerii 10:00:00
Locul susținerii prelegerii Universitatea ,,Stefan cel Mare'' din Suceava, Sala E216
Perioadă susținere a examenelor
Început Sfârșit
2015-01-26 2015-01-29
Perioadă comunicare a rezultatelor
Început Sfârșit
2015-01-30 2015-01-30
Perioadă de contestații
Început Sfârșit
2015-02-02 2015-02-06
Tematica probelor de concurs Cercetări de Geografie aplicată pentru amenajări hidrotehnice Cercetări de Geografie aplicată pentru amenajări silvice Cercetări de Geografie aplicată în domeniul albiilor de râu Geografia aplicată în domeniul reconstituirii paleomediilor Tehnici de manipulare a informaţiei în GIS: organizarea şi stratificarea datelor, date vectoriale şi date raster Determinarea pantelor Elemente de geomorfologie utilizate pe hărţile topografice Construcţia profilului topografic transversal Construcţia profilului topografic longitudinal Hărţi tematice Elaborarea hărţilor de risc şi/sau vulnerabilitate utilizând platforma GIS Georeferenţierea hărţilor utilizate în analiza spaţiului rural Digitizarea hărţilor pe unităţi administrative Realizarea operaţiilor pe un singur strat Operaţii pe imagini tematice (straturi) Analiza limitelor administrative Evolutia aşezărilor rurale redată în tehnologie GIS Tehnici şi metode de obţinere a datelor geografice din teren Ordonarea datelor şi obţinerea indicatorilor statistici Reprezentarea grafică a datelor geografice Histograma, construcţie şi interpretare Caracterizarea geografică generală a unei unităţi de relief din România Riscuri datorate comportării haldelor şi a iazurilor de decantare Relieful structural al României Relieful dezvoltat pe calcare şi alte roci solubile Vulcanismul şi relieful vulcanic din România Suprafeţele de nivelare din Carpaţi Relieful glaciar din Carpaţii româneşti
Momentan nu există fișiere de tematică probe pentru acest post.
Descrierea procedurii de concurs http://www.usv.ro/calitate/pagini/regulament_usv/R14%20Regulament%20privind%20ocuparea%20posturilor%20didactice%20vacante_%2031.10.2013.pdf
Momentan nu există fișiere de probă concurs pentru acest post.
Lista documente Dosarul de concurs al unui candidat trebuie să conţină, cel puţin, următoarele documente: 1. Cererea de înscriere la concurs, semnată de candidat, care include o declaraţie pe propria răspundere privind veridicitatea informaţiilor prezentate în dosar – după modelul anexat. 2. O propunere de dezvoltare a carierei universitare a candidatului atât din punct de vedere didactic, în cazul posturilor didactice, cât şi din punctul de vedere al activităţilor de cercetare ştiinţifică; propunerea se redactează de către candidat, cuprinde maximum 10 pagini şi este unul dintre principalele criterii de departajare a candidaţilor; 3. Curriculum vitae al candidatului, în format tipărit şi în format electronic, care trebuie să includă: a) Informaţii despre studiile efectuate şi diplomele obţinute; b) Informaţii despre experienţa profesională şi locuri de muncă relevante; c)Informaţii despre proiectele de cercetare – dezvoltare pe care le-a condus ca director de proiect şi granturile obţinute, în cazul în care există astfel de proiecte sau granturi, indicându-se pentru fiecare sursa de finanţare, volumul finanţării şi principalele publicaţii sau brevete rezultate; d)Informaţii despre premii sau alte elemente de recunoaştere a contribuţiilor ştiinţifice ale candidatului. 4. Lista de lucrări ale candidatului în format tipărit şi în format electronic, care va fi structurată astfel: Lista celor maximum 10 lucrări considerate de candidat a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii, care sunt incluse în format electronic în dosar şi care se pot regăsi şi în celelalte categorii de lucrări prevăzute de art.15 din Hotărârea nr. 457/2011, modificată; b) Teza sau tezele de doctorat; c) Brevete de invenţie şi alte titluri de proprietate industrială; d) Cărţi şi capitole în cărţi; e) Articole/studii in extenso, publicate în reviste din fluxul ştiinţific internaţional principal; f) Publicaţii in extenso, apărute în lucrări ale principalelor conferinţe internaţionale de specialitate; g) Alte lucrări şi contribuţii ştiinţifice sau, după caz, din domeniul creaţiei artistice. h) Candidaţii la posturile de conferenţiar universitar sau cercetător ştiinţific gradul II trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv, din ţară sau din străinătate, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. i) Candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I trebuie să includă în dosarul de concurs cel puţin 3 nume şi adrese de contact ale unor personalităţi din domeniul respectiv din străinătate, care au acceptat să elaboreze scrisori de recomandare privitoare la calităţile profesionale ale candidatului. j) În cazul domeniilor ştiinţifice cu specific românesc, scrisorile de recomandare pentru candidaţii la posturile de profesor universitar sau cercetător ştiinţific gradul I pot proveni şi din partea unor personalităţi din domeniul respectiv din România, exterioare instituţiei de învăţământ superior al cărei post este scos la concurs. 5. Fişa de verificare a îndeplinirii standardelor universităţii de prezentare la concurs, al cărei format standard este prevăzut de metodologia proprie. Fişa de verificare este completată şi semnată de către candidat, împreună cu documentele doveditoare privind toate rezultatele şi informaţiile introduse de candidat în fişă. Modelul fişei de verificare va respecta modelul din standardul naţional aferent domeniului ştiinţific al postului. 6. Documente referitoare la deţinerea diplomei de doctor: copie legalizată a diplomei de doctor şi, în cazul în care diploma de doctor originală nu este recunoscută în România, atestatul de recunoaştere sau echivalare a acesteia; 7. Rezumatul, în limba română şi într-o limbă de circulaţie internaţională, a tezei de doctorat, pe maximum o pagină pentru fiecare limbă; 8. Declaraţie pe proprie răspundere a candidatului în care indică situaţiile de incompatibilitate prevăzute de Legea nr. 1/2011 în care s-ar afla în cazul câştigării concursului sau lipsa acestor situaţii de incompatibilitae; 9. Copii ale altor diplome care atestă studiile candidatului; 10. Copia cărţii de identitate sau, în cazul în care candidatul nu are o carte de identitate, a paşaportului sau a unui alt document de identitate întocmit într-un scop echivalent cărţii de identitate ori paşaportului; 11. În cazul în care candidatul şi-a schimbat numele, copii de pe documente care atestă schimbarea numelui – certificat de căsătorie sau dovada schimbării numelui. 12. Adeverinţă medicală eliberată de Medicina Muncii, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 13. Cazier judiciar, în termen de valabilitate, în scopul completării dosarului de participare la concurs pentru ocuparea unui post didactic. 14. Maximum 10 publicaţii, brevete sau alte lucrări ale candidatului, în format electronic, selecţionate de acesta şi considerate a fi cele mai relevante pentru realizările profesionale proprii; 15. Formatul electronic pentru Curriculum vitae, Lista de lucrări şi Fişa de verificare nu trebuie să depăşească 3Mb pentru a putea fi încărcate pe macheta M.E.N. 16.Document din care să reiasă adresa / adresele de contat poştal, e-mail şi telefonul / telefoanele la care poate fi contactat; 17. Opis cu toate documentele depuse la dosar; 18. Opis cu toate documentele electronice depuse la dosar 19. Declaraţie privind conformitatea conţinutului formatului electronic cu documentele depuse.
Adresa unde se transmite dosarul de concurs Universitatea ,,Stefan cel Mare'' din Suceava
Comisie
Nume:Asistent univ., poz.24 (FIG dec2014):
Membrii:Preşedinte: Conf. univ. dr. Dumitru MIHĂILĂ, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava; Membri: Conf. univ. dr. Viorel CHIRIȚĂ, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava; Conf. univ. dr. Liviu POPESCU, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava ; Lector univ. dr. Vasile BUDUI, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava; Lector univ. dr. Ionuț-Alexandru CRISTEA, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava; Membri supleanţi: Lector univ. dr. Dinu-Iulian OPREA-GANCEVICI, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava; Lector univ. dr. Despina VASILCU, Universitatea ”Ștefan cel Mare” din Suceava.
Fișiere:
Momentan nu există fișiere pentru acest post.
Listă candidați

Momentan nu există candidați pentru acest post.

jobs.edu.ro - Informații post în format XML